Forestad och Ljung

Från grustag till fjärilsparadis

Före detta grustag nordväst Forestad Foto: Bengt Hertzman

Många av de fina fjärilslokalerna Klippan trakten är ogödslade betesmarker eller gamla slåtterängar längs Rönne å men lika ofta rör det sig biotoper som skapats av mänsklig verksamhet, en gammal järnväg där det numera bara rullar dressiner, skjutbanor, gamla hedar som hålls öppna kring flygfält. Dessa platser där marken har rörts om är i dagens landskap refuger för insekter som vildbin och konkurrenssvaga örter.

Kring Forestad och Ljung är dagfjärilsfaunan efter skånska mått väldigt rik. I närheten finns kärr, små mossar och fuktiga ängsmarker som tillsammans med gamla grustag skapar en fristad för en rik insektsfauna i ett rationellt brukat landskap.

Nedan har vi valt att presentera de tre intressantaste platserna i Forestadsområdet.

 

Skogsvisslare Foto: Bengt Hertzman Skogspärlemorfjäril Foto: Bengt Hertzman

Dammsgård

Silversmygare Foto: Bengt Hertzman

Vid en liten skogsväg nära Dammsgården i det som en gång varit ett grustag finns ett område som innehåller olika naturtyper. Här finns dammar, blandlövskog med gläntor, tallskog och ek bevuxna kullar. Vid den lilla vägen påträffas många växter som gynnar insektslivet tillsammans med den vindskyddade miljön. Under senvåren flyger här den vackra nordiska kärrtrollsländan strax efter att grodor och paddor spelat färdigt i dammarna. På försommaren flyger den sällsynta skogsvisslaren och på sensommaren hittar man silversmygaren på samma lokal, även den sällsynt och rödlistad.

Gulrödblombock Foto: Bengt Hetzman Nordiskkärrtrollslända Foto: Bengt Hertzman

Skogsglänta och vägkant

Cirka 100 meter från vägskälet bredder en större glänta ut sig på höger hand, marken är delvis bevuxen av tall och har en rik örtflora. Under sommarhalvåret kan du njuta av flertalet fjärilsarter såsom vitfläckig guldvinge, skogsnätfjäril och puktörneblåvinge fladdrande över markerna i stort antal.

Puktorneblåvinge på tjärblomster Foto: Bengt Hertzman Skogsnätfjärilar i parning Foto: Bengt Hertzman

Tallar och sandmark

Hedblomster Foto: Bengt Hertzman

Här ser du ett grustag i långsam igenväxning. Vägkanterna i närheten är rika på blommor och bland grustagets tallar finns gläntor och backar med flera örter som är värdväxter och nektarkällor till fjärilarna. I floran finns hårginst, hedblomster, käringtand, getväppling, ljung, rotfibbla, backnejlika, puktörne och blåmunkar.

Ängssmygare på oxtunga Foto: Bengt Hertsman Gulsporre med skinnbagge Foto: Bengt Hertzman

Bland dagfjärilarna måste skogsvisslaren nämnas först då här lever ett av Skånes största bestånd. Andra arter är skogsnätfjäril, mindre blåvinge, silverblåvinge, vitfläckig och violettkantad guldvinge, skogspärlemorfjäril och prydlig pärlemorfjäril. Några gånger har hagtornsfjäril och myrpärlemorfjäril setts. Flera arter gräshoppor lever också här.

Även den som är intresserad av fåglar har mycket att hämta på dessa platser. Gröngöling, spillkråka, mindre hackspett, kattuggla, sjungande trädlärka, korsnäbb och knipa kan ses och höras.

Vägen från Dammsgården till Ljung Foto: Bengt Hertzman

Hitta hit

Gör din egen vägbeskrivning till Dammsgård
Var vill du börja din resa:

 

GPS-koordinater:
Dammsgård 56.0314, 13.3302
Tallar och sandmark 56.0433, 13.3218 Genom denna lokal grävs den nya Bolmentunneln under sommaren 2016 och framåt.
Skogsglänta och vägkant 56.0410, 13,3204


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2016-08-20 av Inger Persson och Bengt Hertzman