Från Forestad och Ljung till Allarp
– fina cykelvägar i kulturlandskap med rikt djurliv

Vägen mellan Ljungsgård och Allarp Foto: Bengt Hertzman

Många av de fina fjärilslokalerna Klippan trakten är ogödslade betesmarker eller gamla slåtterängar längs Rönne å men lika ofta rör det sig biotoper som skapats av mänsklig verksamhet, en gammal järnväg där det numera bara rullar dressiner, skjutbanor, gamla hedar som hålls öppna kring flygfält. Dessa platser där marken har rörts om är i dagens landskap refuger för insekter som vildbin och konkurrenssvaga örter.

Kring Forestad och Ljung är dagfjärilsfaunan efter skånska mått väldigt rik. I närheten finns kärr, små mossar och fuktiga ängsmarker som tillsammans med gamla grustag skapar en fristad för en rik insektsfauna i ett rationellt brukat landskap. Det största gamla grustaget har tyvärr nyligen skogsplanterats men fortfarande återstår några fina områden. Floran är också mycket artrik i vägkanterna med till exempel hårginst och hedblomster. Man kan med fördel utgå från Allarp/Skäralid när man cyklar på dessa fina små vägar.

Nedan har vi valt att presentera de tre intressantaste platserna i Forestadsområdet.

Skogsvisslare Foto: Bengt HertzmanSkogspärlemorfjäril Foto: Bengt Hertzman

Dammsgård

Silversmygare Foto: Bengt Hertzman

Vid en liten skogsväg nära Dammsgården i det som en gång varit ett grustag finns ett område som innehåller olika naturtyper. Schaktningsarbete längs bilvägen har tagit bort anslutningen till skogsvägen som finns kvar och syns från bilvägen. Här finns dammar, blandlövskog med gläntor, tallskog och ek bevuxna kullar. Vid den lilla vägen påträffas många växter som gynnar insektslivet tillsammans med den vindskyddade miljön. Under senvåren flyger här den vackra nordiska kärrtrollsländan strax efter att grodor och paddor spelat färdigt i dammarna. På försommaren flyger den sällsynta skogsvisslaren och på sensommaren hittar man silversmygaren på samma lokal, även den sällsynt och rödlistad.

Gulrödblombock Foto: Bengt HetzmanNordiskkärrtrollslända Foto: Bengt Hertzman

Skogsglänta och vägkant

Cirka 100 meter från vägskälet bredder en större glänta ut sig på höger hand, marken är delvis bevuxen av tall och har en rik örtflora. Under sommarhalvåret kan du njuta av flertalet fjärilsarter såsom vitfläckig guldvinge, skogsnätfjäril och puktörneblåvinge fladdrande över markerna i stort antal.

Puktorneblåvinge på tjärblomster Foto: Bengt HertzmanSkogsnätfjärilar i parning Foto: Bengt Hertzman

Ängssmygare på oxtunga Foto: Bengt HertsmanGulsporre med skinnbagge Foto: Bengt Hertzman
Även den som är intresserad av fåglar har mycket att hämta på dessa platser. Gröngöling, spillkråka, mindre hackspett, kattuggla, sjungande trädlärka, korsnäbb och knipa kan ses och höras.

På cykeltur Foto: Bengt Hertzman

Vägen från Dammsgården till Ljung Foto: Bengt Hertzman

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Dammsgård
Var vill du börja din resa:

 

GPS-koordinater:
Dammsgård 56.0314, 13.3302
Skogsglänta och vägkant 56.0410, 13,3204


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2018-07-18 av Inger Persson och Bengt Hertzman