Före detta betesmark - torräng intill grustaget Foto: Bengt Hertzman

Om man från backen vid Färingtofta kyrka blickar ut över landskapet ser man en del rullstensåsar från den senaste istiden. Även norr om kyrkan har sådana funnits men dessa har försvunnit då man under många år tagit grus runt byn. Det finns fortfarande grustag i området.

Väster om Munkabroån finns ett större återställt grustag. Området är till stora delar tallplanterat men det finns även dammar, gläntor och torrängar vilket skapar förutsättningar för ett rikt djurliv. Delar av marken har förr varit odlingsmark. Munkabroån är en fortsättning på Klingstorpsbäcken och Guvarpsbäcken. För den som är intresserad av fåglar och insekter är platsen värd ett besök. Även den blomsterintresserade finner mycket att njuta av här. Här hade den bruna gräsfjärilen sitt sista kända fäste i Skåne tills för ett par decennier sedan.

Mot Färingtofta kyrka Foto: Bengt HertzmanFoto: Bengt Hertzman

Djurliv

Grönvårtbitare Foto: Lars Bergendorf

Rådjur och vildsvin strövar igenom området och kring dammarna har du chans att varma vår- och sommardagar se snok, padda, vanlig groda och skogsödla. Fågellivet är rikt från småfåglar till rovfåglar. Till arter man ser regelbundet hör ormvråk, tornfalk, glada, korp, spillkråka och gröngöling. Bland skogens småfåglar finns svartmes, talltita och i de gamla träden vid ån har skogsduvan hittat bohål. Vissa år har trädlärkan häckat här i den glesa tallskogen.

Pudradsmaragdslända Foto: Bengt HertzmanTistelbock Foto: Bengt Hertzman

Den omväxlande miljön med många småbiotoper samt rikedomen på blommor skapar förutsättningar för ett rikt insektsliv med fjärilar, blomflugor, långhorningar och gräshoppor.

På sommaren flyger här drygt tjugotalet dagfjärilsarter, bland dem skogspärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, silverblåvinge och ljungblåvinge.

Fönsterblomfluga Foto: Lars BergendorfLjungtorvblomfluga Foto:Lars Bergendorf

Kungsmynta och andra nektarrika är magneter för blomflugor och humlor. Bland arterna funna på platsen finns större getingfluga, gul solblomfluga, ljungtorvfluga, tistelbock, fyrbandad blombock, ljungvårtbitare, strandängsgräshoppa och mindre smaragdflickslända.

Växter

Styvfingerört Foto: Bengt Hertzman

Längs vägkanterna och i gläntorna är rikedomen på örterna stor och på under högsommaren blommar kungsmyntan. Andra växter är puktörne, ljung, sileshår, ögontröst, backvicker, backtimjan och styv fingerört. Under tallarna växer det på hösten rikligt med smörsopp.

Ögontröst Foto: Bengt HertzmanRenfana med nässelfjäril Foto: Bengt Hertzman

 

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Munkabroån
Var vill du börja din resa:

 

GPS-koordinater: 56.05063, 13.36895


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2018-07-18 av Inger Persson och Bengt Hertzman