Historiskt landskap skapat av munkar, miltärer och betesdjur

Landskapet kring Herrevadskloster bär spår av mänsklig verksamhet från stenåldern och framåt. Nordost om klostret finns fornlämningar i form av skålgrop och stensättningar. De högre belägna delarna av Horsabacken längst upp i norr är översållade av odlingsrösen från olika tidsepoker. Rösena berättar om ett öppet landskap med vandrande åkerbruk och betesmarker. Inom området finns flera gravar i form av stensättningar och högar. Enligt en sägen ligger Drottning Vena begravd i en av de största högarna.

Hitta hit
Vill du veta mer

Klostret grundade år 1144 av ärkebiskop Eskil som skänkte en större jordegendom vid Rönneå till cistercienserorden. Munkarna och lekbröder förvandlade egendomen till ett rikt godskomplex. Man bidrog till uppodling av trakten och sysslade med boskaps- och trädgårdsskötsel. Dessutom tillverkade man tegel och golvplattor som säkert användes till andra byggen i trakten.Förutom till fiske utnyttjades lämpliga vattendrag för tillvaratagandet av vattenkraft. Klostret blev en av den tidens största jordägare med över 400 gårdar under sig. Förutom hela Riseberga socken så ägde man bland annat gårdar på Söderåsen och kring nuvarande Klippan

Dialekt och ortsnamnsarkivet: ”I namnet ingår ett gammalt namn på en del av Rönneå, Hæria, ett namn som inte finns belagt mer än indirekt via Herrevadskloster. Ånamnet Hæria är bildat till har som beskriver något stenigt, i det här fallet förmodligen en del av ån med mycket sten. Och där kan man tänka sig att det har funnits ett lämpligt vadställe, Herrevadet, som sedan gav namn åt klostret.”

Klosterepoken upphörde i samband med reformationen i Danmark 1536. Sten Bille som tog över godset var morbror till Tycho Brahe som en höstkväll 1572 upptäckte en ny stjärna i stjärnbilden Cassiopeja. Senare har klostret varit förläningsgods och 1658 övergick det till Sverige och blev boställe för officerare.

Under de dansk-svenska krigen på 1600-talet utspelade sig blodiga och dramatiska händelser kring Herrevad.

Vid Herrevadskloster Foto: Bengt HertzmanHerrevadskloster Foto: Bengt Hertzman

I början av 1800 inleddes en lång epok med militär verksamhet på Herrevadskloster och vid samma tid revs resterna av de gamla klosterbyggnaderna. Under ett antal år var Herrevadskloster remontdepå. Här har husarer, dragoner, infanterister övat och flygflottiljen F5 fanns här fram till 1996.

Vill du fördjupa dig i Hembygdsföreningens material om Herrevadskloster gå in på http://www.bygdeband.se/

Vägen berättar

Syndafloden på Ljungbyhed 1876

Berättelsen om den gamla Snapphaneken av Solveig Andreasson

Landskapet kring Herrevadskloster är numera naturreservat men byggnaderna är privatägda. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. 

Ekhagen Ålafisket på hösten Foto: Bengt Hertzman

Landskapet kring Herrevadskloster tillhör ett av Skånes vackraste och mest variationsrika. Det är ett landskap som genom århundraden har formats av munkarnas mångsyssleri, betande djur, slåtter, husbehovshuggning, sjösänkningar och militärens övningar. Här finns ekhagar, vidsträckta naturbetesmarker och ängar med en långvarig historia. Man kan också uppleva alléer, dungar av bok, alkärr och mossmark. I nordost ligger Västra Sorrödssjön. Det omväxlande landskapet innebär att djur- och växtliv är rikt med flera sällsynta arter.

Hagmark vid Herrevadskloster Foto: Bengt Hertzman

Ängsmarkerna längs Rönneå tillhör Skånes äldsta och har en mycket rik flora med arter som smörbollar, gullviva, krussilja, hartmanstarr och ängsnycklar. En del av betesmarkerna består av torr gräsdominerad hed med arter som gökärt, knölsmörblomma, blåsuga, grönvit nattviol och liten blåklocka. De friskare markerna färgas av ängsbräsmans ljusvioletta blommor på försommaren och under ekarnas kronor blommar buskstjärnblomma och liljekonvalj.

Lammalyckan, Herrevadskloster Foto: Bengt Hertzman

I ekhagarnas gamla träd bygger hackspettar, starar, rödstjärtar och flugsnappare sina bon och på de öppna markerna finns fåglar som enkelbeckasin, buskskvätta. Tranor och flera olika rovfåglar häckar i området. I Sorrödssjön finns skäggdopping, brun kärrhök och ibland hörs rördrommen. På vår hemsida finns några av de finaste områdena i reservatet mer noggrant beskrivna. Läs vidare på Horsakärr och  Venlösa äng samt Horsabacken

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Herrevadskloster
Var vill du börja din resa:

Kolla bussförbindelser

Reseplanerare - Knapplänk

GPS-koordinater

Decimal: 56.0874, 13.2347

Upp

Vill du veta mer?

Gamla foton över Herrevadskloster

Varifrån kom stenen till Herrevadskloster?

Militärhistoriska minnesmärken i och kring Ljungbyhed

Ljungbyheds Militäristoriska Museum


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-12-15 av Inger Persson och Bengt Hertzman