Gammalt övningsfält med spännande natur


Ett mångskiftande område beläget nordost om Herrevadskloster på båda sidor om Ybbarpsån. Här finns också porten till naturreservatet Herrevadskloster med parkering och information. De många olika naturtyperna gör platsen artrik. Det finns betesmarker med gamla solitärträd, främst ek och bok. Kring den gamla infanteriskjutbanan finns bokskog och blandlövskog. På den öppna marken kring skjutbanan finns inslag av ljunghed och ruderatmark.

Historik
Flora
Fauna
Hitta hit

Historik

Platsen kallades redan 1681 Horzekeret och har genom flera sekel omväxlande använts till åker och betesmark samt ängsmark. Enligt uppgift gick huvudsakligen hästar på bete här för några decennier sedan och numera är det nötkreatur. Området har alltid varit vått och sankt.  1684 var Västra Sorrödssjöns strandkant belägen vid nuvarande skjutvallen vid Horsakärr. De vid Ljungbyhed belägna Dragon-, Husar- och Infanterilägren hade under långa tider varsin skjutbana vid Horsakärr. Man red och gick via en ännu befintlig väg förbi möllan vid Herrevadskloster och hagmarkerna vid Ålafisket till Horsakärr. Även flygflottiljen i Ljungbyhed som etablerades 1926 har använt platsen som övningsområde fram till 1998.

I norra delen av området som kallas Bastet finns en höjd trädbevuxen med gamla ekar och bokar.Vallen på södra delen av kullen har varit kulfång och skjutskydd för husarbanan. På Horsakärr finns fortfarande flera vallar som minner om skjutbanorna och Infanteriskjutbanan är ännu ganska intakt och drivs idag av Riseberga skyttegille.

Vattendraget som rinner mellan infanteriskjutbanan och betesmarkerna kallas idag Ybbarpsån men hette förr Sorrödsbäcken och det som munkarna en gång hade grävt fördjupades under ett dikningsföretag på 1930-talet. I klostrets verksamhet ingick fiske och skogsbruk och vattenkraften har utnyttjats bland annat till den vid Sorrödsbäcken belägna kvarnen.

I sydvästra delen ligger Lergravakärret där det tidigare brutit lera för tegeltillverkning.

Upp

 

 

 

Flora

Det är framför allt de öppna områdena kring skjutbanorna som har en intressant flora med många arter som hör hemma i torra och sandiga miljöer. Många växter i dessa miljöer är småväxta och man får ge sig tid för att hitta dem. Bland de mer storväxta örterna ni lägger märke till vid ett besök är monke, sandvita, rotfibbla, hedblomster, klofibbla, åkervädd, rockentrav, samt några ärtväxter som getväppling, gulvial och häckvicker. Bland de småväxta finns den ganska ovanliga violetta ärtväxten vårvicker samt de mycket vanligare arterna sparvvicker och liten sommarvicker. En annan karaktäristisk art på torr mark är harklövern. I direkt anslutning till infanteriskjutbanan finns en del partier med ljunghed och fukthed som säkert har gamla anor. Här blommar bland annat rikligt med den allt ovanligare ängsvädden, en viktig nektarväxt för många insekter.

De öppna betesmarkerna väster om Ybbarpsån har en tämligen trivial flora men i den norra delen finns en ganska rik svampflora. Speciellt i samband med de gamla bokarna och ekarna på höjden finns flera ovanliga svampar, bland annat tårtickan som endast lever vid basen av mycket gamla ekar.

Tårticka Foto: Bengt Hertzman

Andra arter som man kan hitta i bryn och betesmarker är eksopp, stolt fjällskivling, buktriska, rökriska, blek skäggriska och mönjevaxskivling.

Upp

Fauna

Det mycket varierade landskapet kring Horsakärr skapar bra förutsättningar för ett rikt djurliv.

I bokskogen norr om infanteriskjutbanan finns många arter småfåglar som grönsångare, lövsångare, bofink, gärdsmyg, svarthätta och rödhake. I blandskogen öster om skjutbanan kan man få höra rödstjärt och svartvit flugsnappare sjunga liksom trädkrypare och den numera mindre vanliga entitan. På de öppna markerna kring skjutbanan häckade den ovanliga trädlärkan under 2012.

På fälten österut har man god chans att få se buskskvätta, ängspiplärka samt den färggranna steglitsen. Under höst och vinter syns ofta flockar av steglits klänga i tistlarnas vissna blomkorgar där de äter frön. Tidigt på våren hörs dubbeltrastens vackra och lite melankoliska sång över nejden och både gröngöling, större hackspett och spillkråka hörs ropa och trumma.

Hackspettarna håller gärna till kring de gamla bokarna och ekarna på höjden i den nordvästra delen av området. Där höjden slutar mot norr är sikten fri mot Horsabacken och här är ett bra ställe att spana efter rovfåglar. Man har god chans att se glada, ormvråk och tornfalk och havsörnen tar ofta en flygtur över Horsakärr liksom bivråken som antagligen häckar i trakten. Mindre skrikörn och kungsörn har setts vid något
tillfälle.
I skogsbrynen och kring skjutbanorna har skogsödlor och kopparödlor ett säkert tillhåll och här kan man även hitta många insekter. Bland de fjärilar man ofta får se under vår och sommar är brun flickfjäril, nässelfjäril, påfågelöga, kvickgräsfjäril, mindre guldvinge puktörneblåvinge och amiral. De tre förstnämnda kan man se redan i slutet av mars.

Det finns också flera arter gräshoppor, bland annat kortvingad ängsgräshoppa, slåttergräshoppa och backgräshoppa.


Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Horsakärr
Var vill du börja din resa:

Vägbeskrivning
På vägen mellan Klippan och Ljungbyhed svänger du vänster innan Herrevadsklosters byggnader och kommer fram till en trevägskorsning. Där kör du rakt fram till klosterområdet, svänger vänster och passerar bebyggelsen. Här följer du vägen till vänster ner mot de gamla skjutbanorna där du kan parkera.

Kommer du från Ljungbyhed svänger du in mot klosterområdet och svänger höger genom bebyggelsen.

Närmsta bussförbindelse: Linje 518 Hållplats Herrevadskloster.

Kolla bussförbindelser
Reseplanerare - Knapplänk

GPS-koordinater
RT90: X: 6221688, Y: 1340896
Decimal: 56.0971, 13.2485

Upp
 

 

 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2017-09-19 av Inger Persson och Bengt Hertzman