Från Forestad och Ljung till Allarp
– fina cykelvägar i kulturlandskap med rikt djurliv

Vägen mellan Ljungsgård och Allarp Foto: Bengt Hertzman

Många av de fina fjärilslokalerna Klippan trakten är ogödslade betesmarker eller gamla slåtterängar längs Rönne å men lika ofta rör det sig biotoper som skapats av mänsklig verksamhet, en gammal järnväg där det numera bara rullar dressiner, skjutbanor, gamla hedar som hålls öppna kring flygfält. Dessa platser där marken har rörts om är i dagens landskap refuger för insekter som vildbin och konkurrenssvaga örter.

Kring Forestad och Ljung är dagfjärilsfaunan efter skånska mått  rik. I närheten finns kärr, små mossar och fuktiga ängsmarker som tillsammans med gamla grustag skapar en fristad för en rik insektsfauna i ett rationellt brukat landskap. Det största gamla grustaget har tyvärr nyligen skogsplanterats men fortfarande återstår ett par fina områden. Floran är också mycket artrik i vägkanterna med till exempel hårginst, Natt och Dag samt hedblomster. Man kan med fördel utgå från Allarp/Skäralid när man cyklar på dessa fina små vägar. Längs vägen vid fritidsområdet Allarp finns en större damm där det är fint att pausa. Här flyger mängder av trollsländor på sommaren.

Skogsvisslare Foto: Bengt Hertzman

Skogspärlemorfjäril Foto: Bengt Hertzman

Dammsgård

Vid en liten skogsväg nära Dammsgården i det som en gång varit ett grustag finns ett område som innehåller olika naturtyper. Schaktningsarbete längs bilvägen har tagit bort anslutningen till skogsvägen som finns kvar och syns från bilvägen. Här finns dammar, blandlövskog med gläntor, tallskog och ek bevuxna kullar. Vid den lilla vägen påträffas många växter som gynnar insektslivet tillsammans med den vindskyddade miljön. Under senvåren flyger här den vackra nordiska kärrtrollsländan strax efter att grodor och paddor spelat färdigt i dammarna.

Nordisk kärrtrollslända Foto: Bengt Hertzman

I dammen finns också bland annat kiltrollslända. För ett par år sedan kunde man fortfarande få se den i Skåne sällsynta skogsvisslaren på försommaren och på sensommaren silversmygaren på samma lokal, även den sällsynt och rödlistad. Efter nya schaktningar 2020 i torrbacken är det tveksamt om de finns kvar.

Ängssmygare på oxtunga Foto: Bengt HertsmanGulsporre med skinnbagge Foto: Bengt Hertzman

Även den som är intresserad av fåglar har mycket att hämta i detta landskap. Gröngöling, spillkråka, mindre hackspett, kattuggla, sjungande trädlärka, korsnäbb och knipa kan ses och höras.

På cykeltur Foto: Bengt Hertzman

Vägen från Dammsgården till Ljung Foto: Bengt Hertzman

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Dammsgård
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater:
Dammsgård 56.0314, 13.3302
Skogsglänta och vägkant 56.0410, 13,3204


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-01-01 av Inger Persson och Bengt Hertzman