Preliminär artlista över Linneröd

Systematik och nomenklatur enligt Karlsson, T. & Agestam, M. (2013-04-23): Checklista över Nordens kärlväxter. http://www.euphrasia.nu/checklista/. Totalt 174 taxa.

Fam 1 Lummerväxter
Lycopodium annotinum, revlummer

Fam 4 Fräkenväxter
Equisetum fluviatile, sjöfräken
E. sylvaticum, skogsfräken

Fam 12 Stenbräkenväxter
Gymnocarpium dryopteris, ekbräken

Fam 14 Kärrbräkenväxter
Phegopteris connectilis, hultbräken

Fam 18 Majbräkenväxter
Athyrium filix-femina, majbräken

Fam 19 Träjonväxter
Dryopteris carthusiana, skogsbräken
D. filix-mas, träjon

Fam 21 Stensöteväxter
Polypodium vulgare, stensöta

Fam 23 Tallväxter
Picea abies ssp. abies, vanlig gran
Pinus sylvestris var. sylvestris, vanlig tall

Fam 25 Cypressväxter
Juniperus communis var. communis, vanlig en

Fam 50 Orkideer
Platanthera chlorantha, grönvit nattviol

Fam 55 Sparrisväxter
Convallaria majalis, liljekonvalj
Maianthemum bifolium, ekorrbär
Polygonatum multiflorum, storrams

Fam 64 Tågväxter
Juncus conglomeratus. knapptåg
J. effusus, veketåg
J. filiformis, trådtåg
Luzula campestris, knippfryle
L. multiflora ssp. multiflora, vanlig ängsfryle
L. pilosa, vårfryle
Carex canescens var. canescens, vanlig gråstarr
C. echinata, stjärnstarr
C. leporina, harstarr
C. nigra ssp. nigra, vanlig hundstarr
C. pallescens, blekstarr
C. pilulifera, pillerstarr
C. rostrata var. rostrata, vanlig flaskstarr
Eriophorum angustifolium ssp. angustifolium, vanlig ängsull
E. vaginatum, tuvull
Scirpus sylvaticus, skogssäv
Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum, vanlig tuvsäv

Fam 66 gräs
Agrostis canina, brunven
A. capillaris, rödven
Alopecurus pratensis ssp. pratensis, vanlig ängskavle
Anthoxanthum odoratum, sydvårbrodd
Arrhenatherum elatius, knylhavre
Avenella flexuosa, ssp. flexuosa, vanlig kruståtel
Calamagrostis arundinacea, piprör
C. canescens, grenrör
Dactylis glomerata, hundäxing
Deschampsia cespitosa ssp. cespitosa, vanlig tuvtåtel
Elytrigia repens, kvickrot
Festuca ovina, fårsvingel
F. pratensis, ängssvingel
F. rubra ssp. rubra, vanlig rödsvingel
Glyceria fluitans, mannagräs
Holcus lanatus, luddtåtel
H. mollis, lentåtel
Molinia caerulea ssp. caerulea, vanlig blåtåtel
Phalaris arundinacea, rörflen
Phragmites australis, vass
Poa annua, vitgröe
P. nemoralis, lundgröe
P. pratensis ssp. pratensis, vanligt ängsgröe
P. trivialis, kärrgröe

Fam 72 Ranunkelväxter
Anemone nemorosa, vitsippa
Caltha palustris ssp. palustris, vanlig kabbleka
Ranunculus acris ssp. acris, vanlig smörblomma
R. flammula, ältranunkel
R. repens, revsmörblomma

Fam 86 Ärtväxter
Lathyrys linifolius, gökärt
Lotus corniculatus var. corniculatus, vanlig käringtand
Trifolium dubium, trådklöver
T. medium skogsklöver
T. repens, vitklöver
Vicia cracca, kråkvicker

Fam 88 Rosväxter
Argentina anserine ssp. anserine, vanlig gåsört
Comarum palustre, kråkklöver
Crataegus rhipidophylla var. lindmanii, korallhagtorn
Filipendula ulmaria, älggräs
Fragaria vesca, smultron
Geum urbanum, nejlikrot
Malus domestica, apel
M. sylvestris, vildapel
Potentilla erecta, blodrot
Rubus saxatilis, stenbär
R. idaeus, hallon
R. lindebergii, klobjörnbär
R. nessensis var. nessensis, vanligt skogsbjörnbär
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia, vanlig rönn

Fam 90 Brakvedsväxter
Frangula alnus, brakved

Fam 91 Almväxter
Ulmus glabra ssp. glabra, vanlig skogsalm

Fam 94 Nässelväxter
Urtica dioica var. dioica, ogräsnässla

Fam 95 Bokväxter
Fagus sylvatica, bok
Quercus robur, skogsek

Fam 98 Björkväxter
Alnus glutinosa, klibbal
Betula pendula var. pendula, vanlig vårtbjörk
B. pubescens ssp. pubescens, vanlig glasbjörk
Carpinus betulus, avenbok
Corylus avellana, hassel

Fam 102 Harsyreväxter
Oxalis acetocella, harsyra

Fam 107 Videväxter
Populus tremula, asp
Salix aurita, bindvide
S. caprea ssp. caprea, vanlig sälg
S. cinerea ssp. cinerea, vanligt gråvide

Fam 108 Violväxter
Viola palustris, kärrviol
V. riviniana, skogsviol
V. tricolor ssp. tricolor, vanlig styvmorsviol

Fam 110 Johannesörtsväxter
Hypericum maculatum, fyrkantig johannesört

Fam 112 Fackelblomsväxter
Lythrum salicaria, fackelblomster

Fam 113 Dunörtsväxter
Camaenerion angustifolium, mjölke
Epilobium adenocaulon, amerikansk dunört
E. montanum, bergdunört

Fam 118 Kinesträdsväxter
Acer platanoides, skogslönn

Fam 128 Korsblommiga
Arabidopsis thaliana, backtrav
Barbarea vulgaris var. arcuata, vanlig sommargyllen
Cardamine pratensis ssp. paludosa, kärrbräsma

Fam 133 Slideväxter
Rumex acetosa var. acetosa, vanlig ängssyra
R. acetosella ssp. acetocella, äkta bergsyra
R. obtusifolius, tomtskräppa

Fam 135 Nejlikväxter
Cerastium fontanum ssp. vulgare, vanlig hönsarv
Moehringia trinervia, skogsnarv
Stellaria alsine, källarv
S. graminea, grässtjärnblomma
S. media, var. media, vanlig våtarv

Fam 151 Viveväxter
Lysimachia europaea, skogsstjärna
L. thyrsiflora, topplösa
L. vulgaris, strandlysing

Fam 156 Ljungväxter
Andromeda polifolia, rosling
Calluna vulgaris, ljung
Empetrum nigrum, kråkbär
Erica tetralix, klockljung
Vaccinium myrtillus, blåbär
V. oxycoccos, tranbär
V. uliginosum ssp. uliginosum, vanligt odon
V. vitis-idaea ssp. vitis-idaea, vanligt lingon

Fam 158 Måreväxter
Galium mollugo, stormåra
G. palustre ssp. palustre, liten vattenmåra
G. saxatile, stenmåra
G. uliginosum, sumpmåra

Fam 161 Strävbladiga
Myosotis arvensis, åkerförgätmigej
M. scorpioides ssp. scorpioides, bäckförgätmigej

Fam 166 Grobladsväxter
Digitalis purpurea, fingerborgsblomma
Linaria vulgaris, strimsporre
Plantago major, groblad
P. lanceolata ssp. lanceolata, vanliga svartkämpar
Veronica arvensis, fältveronika
V. chamaedrys, teveronika
V. officinalis, ärenpris
V. serpyllifolia ssp. serpyllifolia, vanlig majveronika

Fam 170 Kransblommiga
Ajuga pyramidalis, blåsuga
Galeopsis sp.
Lamiastrum galeobdolon ssp. galeobdolon, vanligt gulplister
Lycopus europaeus, strandklo
Mentha arvensis, åkermynta
Scutellaria galericulata, frossört

Fam 172 Snyltrotsväxter
Melampyrum pratense var. pratense, vanlig ängskovall

Fam 179 Klockväxter
Campanula rotundifolia ssp. rotundifolia, backblåklocka

Fam 182 Korgblommiga
Achillea millefolium ssp. millefolium, vanlig rölleka
A. ptarmica var. ptarmica, vanlig nysört
Cirsium arvense, åkertistel
C. palustre, kärrtistel
Crepis paludosa, kärrfibbla
Hieracium sect. Tridentata, styvfibblor
H. sect. Vulgata, hagfibblor
Hypochaeris radicata, rotfibbla
Lactuca muralis, skogssallat
Pilosella officinarum ssp. officinarum, vanlig gråfibbla
Scorzonera humilis, svinrot
Solidago virgaurea ssp. virgaurea, vanligt gullris
Taraxacum sect. Taraxacum, ogräsmaskrosor
Tussilago farfara, hästhov

Fam 183 Desmeknoppsväxter
Viburnum opulus, olvon

Fam 184 kaprifolväxter
Knautia arvensis, åkervädd
Lonicera periclymenum, vildkaprifol
Succisa pratensis, ängsvädd
Valeriana sambucifolia, flädervänderot

Fam 186 Flockblommiga
Aegopodium podagraria, kirskål
Angelica sylvestris, strätta
Anthriscus sylvestris, hundkäx
Peucedanum palustre, kärrsilja
Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga, vanlig bockrot

Linneröd 3 juni 2017 – kommentarer

Inventerare:  Janne Johansson, Zigge

Utmed vägen I
många olika arter syns vid vägkanten, i vägdiket vid P-plats
arter som: blodrot, groblad, vitklöver, vitgröe, blekstarr, v. smörblomma, revsmörblomma, ängskovall, vårbrodd, gökärt, svartkämpar, skogsbjörnbär, kråkvicker, hönsarv, ängsvädd, skogsklöver, fyrkantig johannesört, kärrgröe, smultron, kärrtistel, ogräsmaskros, vårfryle, skogsviol, ljung, knippfryle, liten blåklocka, bergssyra, teveronika.
alm, klibbal, glasbjörk, avenbok, bok, skogsek, sälg, rönn

Skogsmark och mindre bäck
inslag av lite olika miljöer
arter som: blåbär, skogsstjärna, ekorrbär, harsyra, blåtåtel, kruståtel, skogsbräken, vitsippa, hulträken, liljkonvalj, hallon majbräken, kärrviol
gran, rönn, brakved

Fuktig, fd åker och bäck i kant, öster om väg i norr
ett oftast starkt fuktigt område, fd åker, med ”tuvor” eller dominans av olika arter som kabbleka, gråstarr, flaskstarr, veketåg, topplösa, kärrtistel (dessutom hel del andra arter i kanter mm); lite varierande sammansättning i olika delar av den öppna marken; torrare markområden ingår också (ingen hävd sen länge)
arter som: strandlysing, kärrsilja, älgört, strandklo, frossört, veketåg, hundstarr, gråstarr, lentåtel, strätta, ängssyra, topplösa, gåsört, stenmåra, tuvtåtel, kabbleka, sjöfräken, ängsfryle, kärrbräsma, mannagräs, vattenmåra, flaskstarr, vass, källarv
arter som: (i älgörtshav med videinslag) amerikansk dunört, skogsfräken, kråkklöver, olvon, bindvide, ängskavle, stormåra, åkertistel, fackelblomster, teveronika, ängsgröe, hundkäx, nässla, rödsvingel, gråfibbla, ärenpris
(piprör, skogsnarv i skogskant)

Utmed vägen II
koll utmed vägen, nu en bit längre mot Toarp
arter som:  gulplister, lundgröe, ekbräken, majbräken, våtarv, stenbär, nejlikrot, hästhov, lingon, rotfibbla, grönvit nattviol

Kärrartat område nära vägen (väster om)
delvis i kant av vägen, delvis fuktigare kärrartat, delvis skogssluttning
arter som: brunven, mjölkört, tomtskräppa, grönvit nattviol, träjon, nysört, blåsuga, kirskål

Ohävdad fd åker i sydvästra hörnet av reservatet
rundvandring i gräsmarken, gärna i kant av fd åkern; fd ytlig torvtäkt nära åkern
arter som: hassel, apel, styvmorsviol, fältveronika (ob. förgätmigej), backtrav, trådklöver, hundäxing, ängsgröe, åkervädd, bockrot, gullris, svinrot (skogskant, liljekonvalj), tuvull, ängsull, odon, skogsstjärna (mängder), skogssallat, styvfibbla, kaprifol, käringtand, tall

Linneröd 22 juni 2017 – kommentarer

Inventerare:  Janne Johansson, Zigge

Mittåkern i södergränsen
aspuppslag i åkerkanterna
knylhavre, rikligt på fd åkern
rödven, luddtåtel, lentåtel (ibland rikligt), tuvtåtel, åkervädd, rotfibbla, träjon, teveronika, grässtjärnblomma, smörblommor, ängssyra, kärrviol, rörflen, strandlysing, kärrsilja, dån sp

Mossparti, litet område (röjt)
tuvull (gsk rikligt), tranbär, klockljung, ljung, tuvsäv, rosling, kråkbär, glasbjörk (småplantor)

Torvrik skogsmark
björk, tall, blåbär, skogsstjärna, ekorrbär, odon, revlummer, brakved, blåtåtel, piprör
nära liten grustäkt, vid åkerkant: fårsvingel, storrams (tät klunga), ängskovall, stenbär

Sydlig åker i gränsen, längst i öster
aspuppslag i åkerkanter
hundkäx (mkt), åkervädd, kråkvicker, ängssvingel, lentåtel (ibland rikligt), ängsgröe, tuvtåtel, rödsvingel, rödven, revsmörblomma (något), kvickrot, harstarr, stenmåra, styvmorsviol, teveronika, stensöta, knapptåg

Bäljaneå, kraftiga gamla rensvallar
flädervänderot, grenrör (ganska rikligt mellan ån och rensvallen), strandlysing, ältranunkel, kabbleka, kärrfibbla, strätta, mynta, sommargyllen (trolig, vid ån), strandklo, mannagräs, strimsporre,  äkta förgätmigej, skogsnarv, majbräken, fingerborgsblomma

Mindre åker, gräsmark utmed ån uppströms
grenrör, tuvtåtel, lentåtel, strandlysing, stenmåra, trådtåg, gråvide

Ån flyter mestadels väldigt lugnt, starkt dikad, endast små forspartier

Tuvullskärr med många döda träd
tuvull, hundstarr, gråstarr
vitmossor av olika slag en masse

Åsar, åsryggar
hedbokskogar på flesta håll  ibland inslag med lågor
ek, tall
skogsduva hoade till

Kärr med al, björk, något tall
blåtåtel, skogsfräken, stjärnstarr

Granbestånd, delvis avverkat, storm
pillerstarr, käringtand, gökärt, ängsfryle, bergdunört
vildsvinsbök

 

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2017-10-11 av Inger Persson