Många av de spår som tidigare människor lämnat efter sig landskapet finns kvar. Ibland är de synliga och tydliga, som t.ex. de imponerande bronsåldershögarna vid Tomarp kungsgård eller de spännande treuddsgravarna vid Sorröd. Ibland finns inga synliga spår ovan jord, men under markytan kan t.ex. stora och komplexa boplatser dölja sig. Oavsett hur imponerande eller till synes obetydliga, synliga eller gömda dessa spår är så är de som fornlämningar skyddade av lag. För att få det lagliga skyddet som fornlämning skall vissa kriteriet uppfyllas: det skall vara ”..lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiva.” Lämningen skall dessutom ha tillkommit före 1850.

Denna runda tar dig runt till några av alla fornlämningar som finns kring Rönne å. Här har människor levt ända sedan jägarstenåldern. Längs ån och kring dess ursprung vid Ringsjön finns deras boplatser kvar, här verkar de ha bott under vinterhalvåret och ägnat sig åt jakt och fiske. När sommaren kom drog de sig ut mot havet och det rikare fisket.

Om du vill se alla kända fornlämningarna kan du gå in på Riksantikvarieämbetets databas fornsök eller ladda ner deras app Kringla till mobilen. Fornsök sidan är omarbetad och den nya adressen är fornsok ,
nyheter-for-fornsok)

Trevlig tur!

Läs mer om offerplatser i Rösa

 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2023-04-26 av Inger Persson och Bengt Hertzman


 
 
 

page1image13434176