Så är hösten här i all sin prakt, och med den dovhjortsbrunsten. I dovhjortsmarker brölas det nu för fullt, det sparkas upp brunstgropar och ljudet av horn som möter horn genljuder i skogen.

Det dröjer emellertid till månadsskiftet oktober-november innan brunstaktiviteterna når sin kulmen. Det är nämligen först då som merparten av hindarna kommer i brunst. Hjortarna samlas dock i brunstområdena redan en månad innan dess. Från att dessförinnan ha rört sig tillsammans i samförstånd, blir de nu intoleranta mot varandra och gör under några få veckors tid upp om rangordningen sinsemellan.

Det är i princip endast under brunsten som man ser hjortar och hindar tillsammans. Under övriga året lever könen åtskilda, hjortarna i s.k. ungkarlsgrupper och hindarna i grupper av familjemedlemmar.

Dovhjort Foto: Lars Nilsson

Dovhjortens brunstbeteende utmärker sig i jämförelse med övriga hjortdjurs. De allra flesta uppvisar ett och samma beteende utan någon nämnvärd variation, medan dovhjorten är mycket flexibel härvidlag. Det finns bestånd där hjortarna försvarar harem av hindar, eller där de vandrar mellan brunstiga hindar.

Det vanligaste mönstret är emellertid att hjortarna försvarar små parningsrevir, på ca ett halvt hektar belägna med ett par hundra meters avstånd från varandra i brunstområdena. Ett extremt sällsynt parningsbeteende i djurvärlden överhuvudtaget, och framförallt bland däggdjur, är hanars försvar av mycket små revir tätt samlade på en mycket begränsad yta – s.k. arenaspel. Mest välbekant är kanske orrspel.

Av Världens ca 4 500 däggdjur, är dovhjorten en av totalt sju arter som ibland uppvisar detta beteende. Men det är mycket sällsynt, och har beskrivits hos dovhjort från endast en handfull platser runtom i Europa. En av dessa är just Söderåsen, där två sådana arenor är kända.

Arenaspelande dovhjort på Söderåsen Foto: Kjell Wahlström

Arenaspelande dovhjort utgör ett mycket spektakulärt skådespel. På en yta av ca ett hektar samlas upp till ett tiotal stora, kraftfulla hjortar. Här försvarar de små revir med en diameter på kanske endast 15 meter.

Förutom dessa fullvuxna hjortar samlas hindar, kalvar, och unghjortar på arenan. Det kan vara uppemot hundratalet djur samlade på en yta mindre än ett hektar. Det är ett tumult utan dess like. Ett oupphörligt brölande, parningar, gnyende hindar och kalvar, slagsmål. Det ser ut som man kan föreställa sig en medeltida marknadsplats, med ett gytter av besökare under stök och bök. Det är med andra ord ett av de mest spektakulära skådespel man kan få uppleva i svensk natur.

Text och foto: Kjell Wahlström 2013


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2023-04-26 av Inger Persson