– samhället som så påtagligt formats av Rönneå som färdled, närheten till Söderåsen och sitt läge mitt i risbygden men också intill den stora ljunghed som en gång sträckte sig mellan Kvidinge och Norra Rörum.

Munkarna var inte först men kanske viktigast

Cisterciensermunkarna nyttjade Rönneå som färdled när de tog sig hit från Frankrike för att bygga sitt kloster i Herrevad år 1144. När Kristian III genomförde reformationen i Danmark upphörde klosterverksamheten i Herrevad och verksamheten överläts åt Sten Bille 1565. Samme Bille som för övrigt bidrog till att Klippans pappersbruk byggdes. 1658 blir Skåne svenskt och när Karl XI slog sig ner på Herrevads kloster 1678 sökte sig dåtidens gerillaförband, snapphanarna, också till bygden, främst Söderåsen, Färingtofta och markerna runt Herrevad. Den ståtliga ”snapphaneeken” som fälldes 1965 var innan dess ett levande minnesmärke från denna tid.

Från munkar till militärer

Hedområdet utmed Rönneå gjorde att militären och senare Krigsflygskolan intresserade sig för just denna del av Skåne.

Den militära verksamhet började på 1700-talet när man införde ”Storläger” för gemensamma övningar på hedarna och omfattade såväl infanteri som kavalleri och artilleri. Dessa övningar var årsvissa, regelbundna och storskaliga men det var hästarna från remontdepån, 1902-1957, som vi kan tacka för att inte markerna växte igen eller beskogades.

Idag kan vi njuta av enorma betesmarker och hagmarker med spännande solitärekar och ett rikt och varierat växt- och djurliv.

Söderåsen

Ljungbyhed från brandkårens högsta stege Foto: Per Arne Karlsson

Söderåsen som enligt sägnen bildades av jätten Alle när han fick för sig att i en stor säck samla sten från centrala Skåne för att kunna bygga en övergång till Danmark dit han önskade sig. Till glädje för alla ljungbyhedsbor gick emellertid säcken sönder och stenen portionerades ut mellan Skäralid och Åstorp och bildade det långsmala ”berget” Söderåsen. Idag ett attraktivt naturområde med Söderåsens Nationalpark som en naturlig utgångspunkt för alla besökare till åsen.

Ljungbyhed

Det är Rönneås vattenmassor som lockat nybyggare från tidig bondestenålder fram till klostertiden, det är det storskaliga hedområdet som skapat förutsättningar för den militära verksamheten och det är Söderåsen som idag tar emot besökare från när och fjärran. Det är detta tillsammans som gett samhället sin prägel och det är detta vi alla har ett gemensamt ansvar att värna. Snapphaneeken och den militära verksamheten är borta men samhället, markerna och den rika naturen finns kvar.

Text: Leif Dehlin 2012

Mer information finns på : http://www.bygdeband.se

Dialekt- och ortsnamnsarkivet: ”Namnet Ljungbyhed är nu främst namn på tätorten men betecknade ursprungligen heden som hörde till Ljungby, alltså byn på ljungen eller ljungheden. Det var excercisfältet som förr låg där som gjorde heden Ljungbyhed så intressant att ett samhälle i dess närhet kom att få samma namn.”

Ljungbyhed i nutid Foto: Per Arne Karlsson


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2023-04-26 av Inger Persson och Bengt Hertzman