Säteklev Foto: Eric Kjellin

Säteklev som också kallas Vägasked består av två basaltkullar. I Skånska Ortsnamnsregistret Säte Klöv (1936) det kluvna sätet, höjden har ju två toppar. Området är beläget strax söder om landsvägen mellan Vägasked och Norra Rörum. Basalthöjderna är bevuxna med ädellövskog som innehåller bok, avenbok, lönn, ask och lind.

Basalten vid Säteklev Foto: Eric Kjellin

I omgivningarna finns brukad bokskog. På höjderna växer en lång rad mer eller mindre ovanliga växter, svampar, mossor och lavar vilket gör Säteklev till en av de artrikaste av de skånska basaltkupperna i förhållande till sin ganska ringa storlek. Bland örterna kan nämnas blåsippa, lungört, myskmadra och nästrot.

Blåsippan växer vid Säteklev Foto: Bengt Hertzman

I svampfloran hittar man violett fingersvamp och igelkottröksvamp. Ormbunksfloran är mycket rik och bland andra kryptogamer finns till exempel de sällsynta arterna lunglav och askvårtlav.

I den södra mer låglänta delen av området finns ett rikkärr med bland annat majlycklar och näbbstarr.

Igelkottröksvamp Foto: Bengt Hertzman

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-03-17 av Bengt Hertzman