GRAVFÄLT MED LÅNG KONTINUITET

Gravfältet här är anlagt på krönet och i sluttningen av en höjd. Här finns en gravhög, åtta runda stensättningar, fyra domarringar och dryg 25 ursprungligen resta stenar, flera av dem lutar kraftigt och många av dem ligger omkullfallna idag.

Gravfältet har troligen använts under en stor del av järnåldern, men kanske är den stora gravhögen anlagd redan under tidig bronsålder. Tidens gravar var brandgravar. De döda kremerades och de brända benen samlades i ett keramikkärl, i en träask eller lades direkt i en grop i marken. Gravgåvor för ett fortsatt liv eller för resan till ett dödsrike följde med i graven. Det man finner vid arkeologiska undersökningar är fragment av smycken, kanske en kniv eller en kam, någon gång ett vapen och så keramik. Keramikkrukan var ibland behållare för de brända benen, ibland för mat eller dryck för resan.

Över gravgömman konstruerades gravmarkeringar av olika slag. Domarringar, stensättningar och resta stenar är, liksom högar, endast några av många typer. Beteckningen ”domarring” kommer av att man förr i tiden förknippade dem med rättsskipning – man trodde att domarringarna hade fungerat som tingsställen. En av domarringarna här undersöktes 1957. Man fann de brända benen av människa och hund samt möjligen också av häst.

Arkeologiska undersökningar av gravar ger oss kunskap om gravritualen och om den döde. Kön och ålder kan ofta bestämmas, ibland kan man också säga något om sjukdomar man lidit av. Fördelningen mellan män och kvinnor på gravfälten brukar vara jämn, men oftast saknas barnen! Av gravgåvorna kan man dra slutsatser om den dödes plats i samhället och om kontakterna med andra områden och andra länder. Vilka ceremonier som förekommit kring gravläggningen vet vi inte. 

Koordinater 56.153737,13.085763

TREE FIELD WITH LONG CONTINUITY
The tomb here consists of a burial mound, eight round rock formations, four judge rings and just over 25 originally erected rocks – several of them are heavily lean and many of them fall over today. The grave field already constructed during the Bronze Age. The tombs of the time were cremations. The dead were cremated and the burned legs gathered in a ceramic vessel, in a wooden box or laid directly in a pit in the ground. Grave gifts for a continued life or for the journey to a kingdom of death followed in the grave. Over the grave cemetery, grave markings of various kinds were constructed. Judgments rings, stone pavements and rocks are, like piles, only some of many types. One of the judgment rings here was examined in 1957. One found the burned legs of man and dog. Archaeological investigations of graves give us knowledge of the grave ritual and of the dead. Gender and age can often be determined, sometimes one can also say something about diseases one has suffered from. The distribution between men and women in the grave fields is usually even, but most often the children are missing! From the grave gifts one can draw conclusions about the death place in society and about the contacts with other areas and other countries. We do not know what ceremonies that occurred around the burial ground.

BAUMFELD MIT LANGEN KONTINUITÄT
Das Grab besteht aus einem Grabhügel, acht runden Felsformationen, vier Richterringen und etwas mehr als 25 ursprünglich errichteten Felsen – einige davon sind sehr mager und viele fallen heute um. Haufen bereits während der Bronzezeit gebaut. Die Gräber der Zeit waren Gräber. Die Toten wurden eingeäschert und die verbrannten Beine in einem Keramikgefäß, in einer Holzkiste gesammelt oder direkt in eine Grube im Boden gelegt. Im Grab folgten Gräber für ein weiteres Leben oder für die Reise in ein Reich des Todes. Über dem Begräbnisgelände wurden Grabmarkierungen verschiedener Art angelegt. Richterringe, Steinpflaster und Steine ​​sind wie Pfähle nur einige von vielen Arten. Einer der Richterringe wurde hier 1957 untersucht. Man fand die verbrannten Beine von Mensch und Hund. Archäologische Untersuchungen von Gräbern geben uns Wissen über das Grabritual und über die Toten. Geschlecht und Alter können oft bestimmt werden, manchmal kann man auch etwas zu Krankheiten sagen, an denen man gelitten hat. Die Verteilung zwischen Männern und Frauen in den Gräberfeldern ist normalerweise gleichmäßig, aber meistens fehlen die Kinder! Aus den Grabgeschenken kann man Rückschlüsse auf den Todesort in der Gesellschaft und auf die Kontakte zu anderen Gebieten und Ländern ziehen. Wir wissen nicht, welche Zeremonien rund um die Begräbnisstätte stattfanden.

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2019-03-25 av Inger Persson och Bengt Hertzman