Skogarna norr om Herrevadskloster som på gamla kartor benämndes Mörkan Skog och var för några hundra år sedan ett utmarksområde tillsammans med höjderna på Hinnabjär.  Men här finns tätt med lämningar från betydligt äldre tider.  Trakten har varit bebott åtminstone sedan bronsåldern, cirka 1800 år f.Kr. Det finns ett flera kvadratkilometer stort område med fossil åkermark och minst 1500 röjningsrösen. De sistnämnda är minnen av delvis vandrande åkerbruk och några är från järnåldern men en del är säkert betydligt yngre.  

Det finns gravhögar, stensättningar och gravfält från både brons- och järnåldern, hägnadsvallar som är daterade till järnåldern. Man vet inte vad den har använts till. Gravhögarna och gravfälten ligger ofta på moränryggarna, många finns kring Hjortnamossen och Vänna mosse. En del utgrävningar har skett i området den senaste stora undersökningen gjorde 1986.  Klenoden i området är förmodligen rester av ett så kallat kulthus – ett hus för de döda på Hinnabjär. Dessa kulthus anses huvudsakligen byggts på  bronsåldern men sedvänjan verkar ha levt kvar under järnåldern. Två gravfält med stensättningar omger husgrunden, högst uppe ligger ett stort röse och lägre ner fossila åkrar och röjningsrösen – hackerör. Den utgrävning som gjorts på platsen tyder på en mycket lång kontinuitet. 

Koordinater 56.107737,13.203363

Solveigs berättelser om
Hinnabjär
Området krig Broröd

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2019-03-25 av Inger Persson och Bengt Hertzman