Allarps bjär – vulkanrest med hänförande vårflora

Rasbrant på Allarps bjär foto, Bengt Hertzman

Norr om Hallaröd reser sig Allarps bjär över omgivningen. Området är naturreservat och tillika Natura 2000 område. Här finns en av Skånes mest värdefulla ädellövskogar. Allarps bjär har troligen varit skogklätt under lång tid. Särskilt branterna har varit svåra att utnyttja för skogsbruk eller bete. Det gäller flera de skånska basaltkupperna även om de var belägna på utmarker där tamboskap gick på bete.

Basaltpelare Allarp foto, Eric Kjellin

De näringsrika markerna har varit bevuxna med lövskog under långa tider vilket skapar förutsättningar för en rad olika livsformer. Det som återstår av vulkanen är stelnad magma från kraterrören, det vill säga magma som aldrig hann välla ur kratern när vulkanen slocknade. Under årmiljonernas lopp har vulkanens yttre eroderats bort och bara den motståndskraftigare kärnan från kraterröret, som bildat bergarten basalt är kvar.

Basaltsten foto, Eric Kjellin

Den heta lavan sprack ofta upp i oregelbundet sexkantiga pelare när den stelnade. På toppen av Allarps bjär växer ask, hassel, avenbok, fågelbär, lönn, lind och alm, medan sluttningarna täcks av bok- och avenbokskog med inslag av ek. På Allarp finns nästan hela den vilda skånska vårfloran representerad såsom skogsbingel, vårlök, lundvårlök, blåsippa, gulsippa, hålnunneört, smånunneört och inte minst mattor av vitsippor.

Blåsippor foto, Bengt Hertzman

I maj tillkommer storrams, ramslök, vårärt, gulplister, myskmadra, lundviol, underviol och aklejruta. Det är troligtvis den av de skånska basaltkupperna som har den artrikaste örtfloran. Den som är intresserad av ormbunkar kan hitta flera olika arter i branterna. Basalten skapar också förutsättningar för en rik svampflora med många intressanta och ovanliga arter, däribland cinnoberspindling, dystersopp, fjällsopp och elfenbensvaxing, gulmjölkig storskål och skönkremla. Lavfloran på de gamla ädellövträden innehåller flera rödlistade arter, däribland askvårtlav, violettgrå porlav och rosa lundlav. Också mossfloran är artrik. Många av lövskogens fåglar finns i området, vår och försommar kan grönsångare, svart flugsnappare, rödstjärt och skogsduva höras.

Allarps bjär försommar, foto, Bengt Hertzman

Den sällsynta fladdermusen barbastell är funnen i området. Håll ögonen öppna intill Skåneleden som passerar förbi Allarps bjär. Du kan se en ganska oansenlig sten. Invid stenen finns inskriptionen ”Karrastenen”. Enligt traditionen är den som klarar av att lyfta stenen en riktig karl!
Koordinater 55.99412, 13.42440

Text: Bengt Hertzman

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2022-02-09 av Bengt Hertzman