Hästhallarna/Hästhavshallarna (Röan) – rasbranter och en av Skånes finaste lövskogar

Solnedgång över Dagstorpssjön från Hästhallarna foto, Eric Kjellin

Basaltförekomsterna nordost om Dagstorpssjön ingår i ett dramatiskt och bitvis svårtillgängligt landskap. Det är en av de mest storslagna av de skånska vulkanförekomsterna. Området ligger strax norr om gården Röan intill vägen som går förbi gården Stenkilstorp mot Nötarp. Längs denna väg finns några angöringspunkter där man kan vandra in i området. Namnet på platsen skrevs förr Hästhavshallarna (Erik Jephsson 1936).

En av rasbranterna. foto, Bengt Hertzman

Lämpligast är att utgå från parkeringen som till Dagstorps naturreservat och gå mot Stenkilstorp några hundra meter och sedan på vänster sida av vägen just där vulkanerna reser sig korsa en liten beteshage. Hästhallarna har kallats lilla Skäralid och i området finns flera rasbranter.

En av de väldiga rasbranterna. foto, Eric Kjellin

Här reser sig fyra basaltkupper mer än 30 meter längs en dalgång. Här finns också fina bäckmiljöer och alkärr. I sluttningarna finns basaltpelare och större klippformationer. Basaltförekomsterna skapar stor dramatik i landskapet som förstärks av blockrik äldre lövskog och många stenmurar. Det finns åtta basaltblock i fast klyft.

Stenmur vid en av basaltkupperna foto, Bengt Hertzman

Området är relativt opåverkat av skogsbruk. Det finns också två gamla vägar byggda i berget, förstärkta av basaltsten i kanten. Vägarnas syfte är idag inte känt men området är delvis ett äldre kulturlandskap med forntida åkrar. Det finns också äldre husgrund, rester av boskapsfållor och odlingsrösen i skogen.

Basaltklippa vid Hästhallarna fot, Eric Kjellin

Berggrunden påverkar floran och många sällsynta arter finns. Bland träden dominerar bok, med inslag av avenbok, lind, lönn, ask och ek. I rasbranterna är träden mycket gamla och det finns tämligen gott om multnande ved. De gamla träden är hemvist för en lång rad exklusiva lavar och skalbaggar, med arter som rosa lundlav, bokvårtlav och violettgrå porlav. I den rika jordmånen växer bland annat kransrams, myskmadra och gulplister. Framför allt förekomsterna av myskmadra är imponerande. Även svampfloran är rik och i framför allt i rasbranterna finns många ovanliga arter. Till dessa hör igelkottsröksvamp, cinnoberspindling och den mycket sällsynta säckjordstjärnan. Även vedsvampfloran är rik med bland annat koralltaggsvamp. Trots de mycket stora värdena i området så saknar det fortfarande formellt skydd.
Koordinater 55.99331, 13.51097

Ädellövskog på Hästhallarna foto, Eric Kjellin

Text: Bengt Hertzman

Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-12-15 av Bengt Hertzman