Jällabjär – kanske Skånes vackraste vulkanberg

Jällabjär foto, Bertil Hagberg

Det är antagligen den enda av basaltkupperna som på avstånd ser ut som en vulkan. Den konformade höjdryggen reser sig omkring 50 – 60 meter meter över sina omgivningar och syns på långt håll i landskapet där den ligger i närheten av Röstånga. När du vandrar upp mot toppen så har du en känsla av att verkligen bestiga en vulkan. På toppen syns basaltpelare som är 188 miljoner år gamla (Bergelin 2010), alltså under juraperioden. Basalten är dock ganska nedvittrad men går i dagen intill vandringsleden.

Basalt på Jällabjär foto, Bengt Hertzman

Här kan man i berggrundsytan se tecken på den sexkantiga uppsprickning som sker då basalten i utloppskanalen svalnat av. Genom djupborrningar har rester av basalt, tuff, askor och kaolin påträffats och det är sannolikt de kvartära inlandsisarna som eroderat bort merparten av de vulkaniska avlagringarna så att bara utloppskanalerna finns kvar idag (Carserud 1992). Sidorna består alltså inte av vulkaniskt material i första hand utan har uppstått långt efter vulkanutbrottet. Då basalten vittrar blir resultatet näringsrik jord som ger en rik växtlighet. På toppen av Jällabjär finns ängsbokskog med örter som lundbräsma, gulsippa och smånunneört och en mångskiftande svampflora Jällabjär har för inte så länge sedan mest varit ett beteslandskap och utmark till de omkringliggande byarna Röstånga, Kolema och Anderstorp men är numera till stora delar täckt av skog mest av bok och avenbok på höjderna.

Gammal hagmark vid Jällatorpet foto, Bengt Hertzman

I sänkorna och även i övrigt förekommer alskog som på några platser bildar vackra alkärr som på våren färgas av kabbelekans gula blommor och lite senare av bäckbräsmans ljusvioletta färg. Jällabjär är naturreservat och Skåneleden går genom området. En annan led går från parkeringen upp till basaltkuppen.Här kan du ströva i några av Skånes finaste fäladsmarker och björkhagar.

Det finns många slåttergubbar på Jällabjär. Här med silverstreckad pärlemorfjäril.
foto, Bengt Hertzman

Djur- och växtlivet är mycket rikt i det omväxlande landskapet. Att komma hit i april då hagarna är översållade av vitsippor är en stor skönhetsupplevelse. Här finns många andra av det ålderdomliga landskapets växter fortfarande i livskraftiga bestånd såsom slåttergubbe, fläcknycklar underart jungfru Marie nycklar, borsttåg, revig blodrot, jungfrulin och revfibbla.

Fläcknycklar ssp Jungfru Marie Nycklar foto, Bengt Hertzman

Andra växter i hagarna är blåsuga, ängsviol, ögontröst, läkevänderot och gökärt. Djurlivet är mycket rikt, bland fåglarna märks mindre hackspett, gröngöling, skogssnäppa och enkelbeckasin och det finns fjärilar som violettkantad guldvinge och hagtornsfjäril.

Namnet har genom tiderna även stavats Jällebjär, Jällabjer, Gällabjär och Gellaberg
Koordinater 56.01073, 13.33526

Paus vid basalten, foto, Bengt Hertzman

Text: Bengt Hertzman

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-01-12 av Bengt Hertzman