Pinnån börjar sitt lopp i Sällerås sydväst om Skånes Fagerhult, där också såväl Stensån som mindre delar av Lagan har sin upprinnelse. Pinnån är ett av Rönneås större tillflöde. Pinnån avvattnar ett flertal sjöar uppströms och avrinningsområdet omfattar 212 km. Pinnån rinner in i Klippans kommun strax norr om Stidsvig. Läs mer om området vid Kopparmöllan.

Kopparmöllan

Kopparmöllan Foto: Inger Persson
Bron vid bilvägen Kopparmöllan Foto: Inger Persson
Gångbro vid idrottsplatsen Foto: Inger Persson 2019
Järnvägen mellan Östra Ljungby och Stidsvig, längs Skåne-Smålands järnväg som invigdes 1894. Järnvägen gick mellan Kärreberga och Värnamo. Gamla järnvägsbron, foto Inger Persson 2019

Koordinater: 56.19776, 13.13034

Mölletofta

Foto: Torgny Fridlund
Bron Mölletofta Foto: Axel Blomgren

Stenvalvsbron vid  Mölletofta byggdes 1874 av Jakob Månsson från Rya i tuktad natursten. Det är en valvbro i två spann och en total spännvidd på cirka 15 meter. Huset med vattenhjul innehöll stenhuggeri och stensliperi som drevs av familjen Juhlin. Juhlins hade senare försäljning av gravstenar på Storgatan 22 i Klippan. Den bedömdes på 1990 talet som en av de mera kulturhistoriskt värdefulla broarna i Skåne av Vägverket och är i stort sett i originalskick. Idag ser man bron från Bläsingehagevägen 
Koordinater: 56.19911, 13.10211.

”Under äldre tider fanns ej någon bro över Pinneån, mer än vid Mölletofta. Således gick Fastarps bygdens utfart via Mölletofta. Vid Mölletofta bro ägde byn mark. Broängen eller Fastarpsängen kallad. Fordom ledde en gångstig från Fastarp förbi Haglekulla fram till en stock som var lagd över ån vid Klockarebacken och vidare fram mot kyrkbyn. 

Numera finns väg och bro över ån både vid Skvattemölla och sen slutet av 1800-talet även vid Tostas vad mellan Norrekrok och Fastarp. Byggd 1874 av Jacob Månsson från Rya. Kostnad 1635 riksdaler.”
Citat från John Gustavsson, Norrekrok 2021.

Foto: Torgny Fridlund

Lundsmöllan

Lundsmöllan 1909 Foto: Axel Blomgren

Koordinater: 56.19859, 13.09035

Skvattemölla

Foto: Bengt Hertzman
Foto: Axel Blomgren

Koordinater: 56.19854, 13.086605

Läs mer om området runt Skvattemölla

Norrekrok

Foto: Inger Persson

Koordinater: 56.20135, 13.06445

”Denna bro finns över Pinnån mellan Norrekrok och Fastarp. Tidigare fanns här ett vadställe som bar namnet Tostas vad. Nuvarande stenvalvs bro byggdes omkring 1880-1890-talet.
Under riktiga kalla vintrar syns alltid strömstarar här i närheten av bron.

Hela Norrekroks området låg fram till 1855 under Bläsinge Säteri. Området var Säteriets norra ägor och benämndes den norra kroken – Norrekrok blev namnet i folkmun. 

Uttal om Fastarp
Ffasterup 1524 Fasterup 1570 Fastrup 1593
Fastorp    1631 Fastarp   1661″
Citat hämtat från John Gustavsson, Norrekrok 2021.

Gångvad

Foto: Mats Pettersson 2019
Bron nummer två i Gångvad Foto: Bengt Hertzman 2019
Foto: Axel Blomgren

Betongbron vid Gångvad byggdes 1926 när vägen från Källna till Össjö fick ny sträckning. Idag finns ännu de gamla stenvalvsbroarna över Pinnån. De anses vara byggda i början av 1700-talet.

Koordinater: 56.21069, 13.04668

”En åldrig bro, numera pensionerad, finns vid Gångvad. En stenvalvsbro, troligen byggd på 1600-talet. Föregångare var ett vadställe – Gångvad, fanns troligen något hundratal meter uppströms Gångvad.

Gamla häradsvägen Klippan – Gångvad – Ängelholm.
Gamla stenvalvsbron vid Gångvad bar all trafik för nämnda vägsträcka. På 1900-talet byggdes vägen om, den rätades och fick en ny bro över Pinnån. Anledningen till att vägen rätades var att den vid åns Össjö sida gjorde en tvär sväng. Denna sväng gjorde ju inget förr med hästanspänd trafik. Då de motordrivna fordonen började rulla över bron ställde kröken till besvär för dessa förare. Emellanåt hände det att nya tidens ”kuskar” inte klarade av den tvära svängen och därför fick obehagliga upplevelser.

Lite snett till vänster, mot Ängelholmshållet låg, ja ligger fortfarande, ett hus som ofta fick besök av vilsekomna bilförare. Huset vid denna tid bebott av Johannes Giggare.
Vid en sen kväll då husets boende hade krupit till sängs hände det otrevliga. En bilist klarade inte av svängen, helt plötsligt befanns fordonet inne i husets sovrum. En förvirrad förare får fram: Ja jag skulle till Ängelholm.
En i utdragssoffan liggande Johannes Giggare vrider på kroppen och med pekfingret i luften får han fram: Då får du allt ta te vänster om kommoden.”
Berättalse av från John Gustavsson, Norrekrok 2021.

Bro som gått till gamla sågen Foto: Inger Persson 2002
Bro som gått till gamla sågen Foto: Mats Pettersson 2019

Koordinater: 56.20875, 13.05051 – ön sågen


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-10-20 av Inger Persson och Bengt Hertzman