Natur och kultur längs Pinnån
Pinnån Foto: Bengt Hetzman

Pinnån nära Skvattemölla Foto: Bengt Hetzman

Flora
Djurliv
Hitta hit

Från parkeringen vid Klockarbacken börjar en vandringsled som tar besökaren genom mångskiftande naturmiljöer längs den fridfulla Pinnån. Stigen passerar lövskog med gamla ekar uppe på höjderna och alskog utmed ån. Klockarebacken var i mitten av 1900-talet en festplats med dansbana dit folk kom långväga ifrån för att se och höra dåtidens artister, som Edvard Persson och Snoddas. Ta med kaffekorg, flora och kikare och besök Klockarebacken i maj månad när ljuset återvänt och trädkronorna är skirt gröna.

Skvattemölla 2015 Foto: Bengt Hertzman

Stenknäck, grönsångare och svarthätta sjunger i kapp i denna lundartade miljö. Mindre hackspetten hörs ropa från alarna vid stranden. Ljuset silar ner genom trädkronorna och belyser gulsippa, ormbär och mycket annat bland den nästan marktäckande skogsbingeln.

Skvattemölla på 1920-talet Foto: Blomgrens foto

Skvattemölla på 1920-talet Foto: Axel Blomgren

I anslutning till leden ligger Skvattemölla, en kvarn som funnits åtminstone sedan 1600-talet. Mellan Skvattemölla och bebyggelsen mot Stidsvig ligger ett större nerlagt grustag.

Promenadvägen invid gamla grustaget

Har bröts grus under 1960-90 talen. Idag är området en fristad för växter och insekter. Går du rakt över sänkan i grustaget ner mot Pinnån kommer du till ett litet vattenfall – här låg tidigare Lunnamöllan.

Vattenfallet Foto: Bengt Hertzman

Upp

Flora

I skogen är vegetationen lundartad och här växer vitsippor, desmeknopp, liljekonvalj, grönvit nattviol och den i sen tid förvildade jättebalsaminen. Längs ån kan ses vänderot, bäckbräsma och kabbeleka. Under de gamla träden kan man finna svampar som finluden stensopp och gaffelkremla.

Promenadslingan vid Klockarebacken

I grustaget och i angränsande marker är floran mycket artrik. I de öppna delarna  trivs solälskande torrmarksväxter som blåmunkar, gullklöver, backvicker, backvial, rödklint, prästkrage, getväppling, rallarros och gulsporre. I den östra kanten finns en del del äldre sälgar som är viktiga för insekterna på våren.

Upp

Djurliv

Vid Pinnåns rena vatten finner forsärla och kungsfiskare sina livsmiljöer. Besöker du området på vinterhalvåret har du goda möjligheter att få se strömstaren på utkik vid åkanten.

Forsärla Foto: Bengt Hertzman

I den frodiga skogen längs vattnet finns en rikedom av allehanda småfåglar. På våren och försommaren sjunger här bland andra gärdsmyg, gransångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, steglits och stenknäck. I skogsdungarna i närheten har både glada och ormvråkar sina boplatser.

Den mosaikartade miljön i grustaget med omväxlande öppna och örtrika marker gynnar ett rikt insektsliv.

Det gamla grustaget är en tillflyktsort för många växter och djur

Här finns rikligt med värdarter och nektarväxter för dagfjäril. På våren kan den praktfulla sorgmanteln ses och lite senare den sällsynta skogsvisslaren. För den tidiga vårens insekter är sälgen livsviktig som födokälla. På sommaren flyger här vitfläckig guldvinge, svingelgräsfjäril, ängspärlemorfjäril, puktörneblåvinge och de mindre vanliga ängsblåvinge, silverblåvinge och mindre blåvinge. Fjärilarna söker gärna föda på det rikligt förekommande gullriset.
Även i skogen och buskmarkerna vid Klockarebacken kan flera fjärilsarter ses så som amiral, eksnabbvinge och kartfjäril.

Bredbrämad bastardsvärmare Foto: Bengt Hertzman

Trollsländor som flyger här är tegelröd ängstrollslända, svart ängstrollslända, blodröd ängstrollslända, sandflodtrollslända och blågrön mosaikslända och den praktfulla kungstrollsländan.

På sensommaren när vildmoroten blommar så kan det vara lönt att leta efter en av våra största skalbaggar i dess blomkorgar, långhorningen myskbock.

Myskbock på vildmorot vid Skvattemölla 2020 Foto: Bengt Hertzman

På den öppna marken trivs gräshoppor och du kan här få se kärrgräshoppa, kortvingad ängsgräshoppa, strandängsgräshoppa och grön ängsgräshoppa.

Den värmeälskande getingspindeln har också bosatt sig här.

Rallarros Foto: Bengt Hertzman

Upp

Hitta hit

Från ”Gamla vägen” (väg 1830) mellan Östra Ljungby och Stidsvig går en liten väg till vänster i höjd med kyrkan om du kommer från Östra Ljungby. Grusvägen går upp för en backe och slutar vid en parkeringsplats och där kan du ansluta till vandringsleden.

Gör din egen vägbeskrivning till Skvattemölla
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.1943, 13.0807


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-01-10 av Inger Persson och Bengt Hertzman