Fina vandringsleder i storslagen natur
Dagstorpssjön en vacker vårdag 2015 Foto: Bengt Hertzman

Dagstorpssjön en vacker vårdag 2015 Foto: Bengt Hertzman

Dagstorpssjön
Fåglar
Trollsländor
Hästhallarna
Ulfsbjär
Vaxsjön
Hitta hit

Mitt i Skåne ligger en av landskapets renaste och mest orörda sjöar – Dagstorpssjön. Sjön och dess omgivningar är välbesökt av människor som kommer för att vandra, bada eller fiska. Här finns också ett mycket vackert landskap med ett rikt djur-och växtliv med flera sällsynta arter.

Tvåfläckad trollslända Foto: Patric Carlsson

Tvåfläckad trollslända Foto: Patric Carlsson

Skäggdopping Foto: Tommi Sandberg

Skäggdopping Foto: Tommi Sandberg

På sommaren flyger den tvåfläckade trollsländan över vattnet där skäggdoppingen simmar med sina ungar. Över skogen syns ofta fiskgjuse, bivråk och glada kretsa och i alskogen nära sjön där den mindre hackspetten hörs ropa blommar massor av kabbeleka i slutet av april. En del av området är naturreservat. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. 

Naturen kring sjön är mycket tilltalande och omväxlande med lövskogar, branta sluttningar, leende ängar och betesmarker. Runt sjön går en lättvandrad och varierad vandringsled som knyter an till strövstigar kring Frostavallen, Pilgrimsleden samt Skåneleden. Den sistnämnda passerar det fascinerande och lite vilda vulkanberget Ulfsbjär, en av basaltkuppererna i mellersta Skåne. Djurlivet är mycket artrikt och den rika berggrunden skapar förutsättningar för en mångskiftande kärlväxt- och svampflora.

Upp

Dagstorpssjön
Vandringsleden runt sjön Foto: Bengt Hertzman

Vandringsleden runt sjön Foto: Bengt Hertzman

Dagstorpssjön ingår i Rönneås vattenavrinningsområde. Den är 5 meter djup och ytan är 0,445 kvadratkilometer. Sjön är relativt näringsfattig och vattnet klart. I fiskfaunan hittar man aborre, gädda, mört, braxen och även ål.

Det finns ett naturreservat i norra änden av sjön och här finns badmöjligheter. Man kan också fiska i sjön om man köper fiskekort.  Egen båt är inte tillåten. För det rörliga friluftslivet finns vindskydd, grillplatser och torrdass. Det finns många alternativ för den som vill röra sig till fots i området men vandringsleden som går runt sjön är att rekommendera om man har några timmar på sig. På Höör kommuns hemsida finns en informativ folder om de olika lederna att ladda ner. På Skåneledens hemsida hittar du också information gällande leden ”Ås till Ås.

Fiske vid Dagstorp Foto: Bengt Hertzman

Fiske vid Dagstorp Foto: Bengt Hertzman

På den norra sidan av sjön ligger det magnifika basaltberget Hästhallarna, kanske Skånes mest dramatiska och spännande, klätt med fin lövskog. Det består egentligen av tre branta berg med dalgångar emellan. Basalten är rester av vulkaner som var aktiva för ungefär 200 miljoner år sedan, alltså på dinosauriernas tid. De kläs av ängslövskog som domineras av bok. Under träden finns en rik flora, speciellt på våren hittar man många örter här liksom längs grusvägen bort mot parkeringsplatsen vid Dagstorpssjön. Här blommar krävande arter som ramslök, gulsippa, myskmadra, lundviol, lungört, tandrot och blåsippa.

Tandrot i ängslövskog nära Hästahallarna Foto: Bengt HertzmanDen sällsynta bergjohannesörten Foto: Bengt Hertzman

På hösten kan man finna den sällsynta fjällsoppen och andra mindre vanliga svampar. I branta rasbranter kan man finna den sirliga ormbunken svartbräken samt den numera mycket sällsynta bergjohannesörten.

Kantkremla Foto: Tony Svensson

Kantkremla Foto: Tony Svensson

Svart trumpetsvamp växer på näringsrik berggrund Foto: Tony Svensson

Svart trumpetsvamp växer på näringsrik berggrund Foto: Tony Svensson

Rikedomen av olika mossor är stor. Från vägen nedanför Hästhallarna har man en betagande utsikt över betesmarkerna och sjön. Här finns också en del öppna ängsbackar som är som gjorda för en fikastund.

Vid Dagstorpssjön en vårdag Foto: Bengt Hertzman

I samband med parkeringsplatsen där stigen ner till sjön börjar finns betad skog där man kan hitta växter som desmeknopp och bokarv. Det finns också fina betade strandängar här där till och med en vita storken kan ses spatsera omkring på jakt efter föda.

Upp

Fåglar

Fågellivet är rikt eftersom det finns många olika biotoper. Själva sjön är relativt fågelfattig men man kan se arter som skäggdopping, grågås, knipa, drillsnäppa, sävsparv, rörsångare och gråhäger. Många rovfågelarter håller till i området och en del av dem häckar. Håll ögonen öppna vår och sommar efter fiskgjuse, bivråk, brun kärrhök och lärkfalk.

Tofsvipa Foto: Tommi SandbergFiskgjuse Foto: Bengt Hertzman

Året om kan havsörn, ormvråk och sparvhök ses. På strandängarna som är fulla av bland annat kabbeleka och ängsbräsma på försommaren finns bland annat tofsvipa och buskskvätta. I hagarna och strandskogen ropar gröngöling och mindre hackspett på våren medan spillkråka och större hackspett föredrar de omkringliggande skogarna. Skogsduva, nötskrika, grönsångare, trädpiplärka, stenknäck, grå flugsnappare och steglits ingår också i fågelfaunan.

Upp

Trollsländor
Sjöflicksländor Foto: Bengt Hertzman

Sjöflicksländor Foto: Bengt Hertzman

I sjön och dess tillflöden lever en mängd olika arter av trollslända. Till våra mest sällsynta arter hör den tvåfläckade trollsländan. För några år sedan var Dagstorpssjön den enda kända lokalen i Skåne för arten men efter hand som intresset för trollsländor har ökat, inte minst genom inventeringsprojektet av skånska sländor och bra nya fälthandböcker så har arten hittats på många nya lokaler i framför allt norra Skåne. Arten kan tyvärr vara svår att få syn på eftersom den gärna håller till ute över öppet vatten.

En tvåfläckad trollslända har lämnat nyss lämnat larvstadiet Foto: Patric Carlsson

En tvåfläckad trollslända har lämnat nyss lämnat larvstadiet Foto: Patric Carlsson

Andra arter som finns vid sjön är guldtrollslända, metalltrollslända, gulfläckig glanstrollslända, fyrfläckad trollslända, spjutflickslända, större rödögonflickslända och blå jungfruslända.

Upp

Hästhallarna
Hästhallarna Foto: Erik Kjellin

Hästhallarna Foto: Erik Kjellin

Vandringsleden runt Dagstorpssjön fortsätter längs grusvägen förbi Hästhallarna eller som det också kallats, Hästhavshallarna. Ovanför vägen ligger en av Skånes finaste basaltförekomster klädd med öngslövskog och en mycket rik flora där inte minst mängden myskmadra sticker ut. Om du bestämmer dig för en avstickare upp mot den gamla vulkanen får du dock vara beredd på en bitvis besvärlig promenad i stiglöst område. När du fortsätter längs vägen  passerar du både hagar, skog och betesmarker medan man arbetar sig uppför backarna.

Hästhallarna Foto: Erik Kjellin

Hästhallarna Foto: Erik Kjellin

Vänder man sig tillbaka har man en magnifik vy över sjön och höjderna bortåt N Rörum och Hallaröd. Kulturlandskapet har fortfarande delvis en gammaldags karaktär med stenrösen kring tegarna längs den slingrande vägen.

I vägkanten blommar buskstjärnblomma, smultron, blåbär, gökärt och mycket mer där  fjärilar som skogsnätfjäril, brunfläckad pärlemorfjäril, grönsnabbvinge och smultronvisslare söker föda. Här hörs och syns kulturlandskapets fåglar som sädesärla, buskskvätta, hämpling och törnsångare.

Skunkkalla Stenkilstorp 2015

Skunkkalla Stenkilstorp 2015

Man passerar gården Stenkilstorp och längs bäcken i alskogen växer rikligt med den förvildade och invasiva skunkkallan som blommar redan i slutet av april.

Efter ytterligare stigning kommer man upp till ett vägskäl. Tar man till höger så kommer man efter några hundra meter till en plats där orange markeringar visar dig Skåneleden som tar av till vänster och passerar förbi en av Skånes mest spännande basaltkupper, Ulfsbjär.

Pilgrimsleden  passerar också här och dessutom finns en speciell slinga där du kommer att passera över berget med dess gamla skog och rasbranter vilket är en häftig upplevelse.

Kulturlandskap nära Frostavallen Foto: Bengt Hertzman

Upp

Ulfsbjär (Bjäret)
Skapad av vulkanism i en dramatisk forntid
Ulfsbjärs rasbrant Foto: Bengt Hertzman

Ulfsbjärs rasbrant Foto: Bengt Hertzman

Ulfsbjär är ett stycke spännande natur längs Skåneleden nära Frostavallen. Det är en av de finaste skånska basaltkupperna med rasbranter på två sidor och lövskog på de övriga. Området är naturreservat sedan hösten 2021. En markerad stig går över berget och ansluter både till Dagstorpsslingan och Skåneleden. Naturen här är trolsk och fylld av spännande överraskningar. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. 

Ulfsbjär i december Foto: Bengt Hertzman

Basalt på Ulfsbjär, Foto: Bengt HertzmanGulplister är vanlig på Ulfsbjär Foto: Bengt Hertzman

En stor del av höjden kläs av bokskog och en del av träden är gamla. Runt Ulfsbjär finns variationsrika skogar och en del öppna marker  kring gamla torp. Bokskogen på berget är av ängstyp med örter som gulplister, skogsviol, lundviol och harsyra. Ormbunksfloran är rik men ett par av de allra sällsyntaste arterna, taggbräken och hällebräken, har inte setts på många år. I de omkringliggande fuktiga skogarna finner man bland annat dvärghäxört. Även svampfloran är rik.

Ulfsbjär Foto: Erik Kjellin

Ulfsbjär Foto: Erik Kjellin

På våren och försommaren är fågellivet rikt och bland de arter man kan höra sjunga är grönsångare, lövsångare, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, rödstjärt, skogsduva, trädpiplärka, gärdsmyg och rödhake.

Mindre hackspett och Nötskrika Foto: Bengt Hertzman

Mindre hackspett och Nötskrika Foto: Bengt Hertzman

Mindre hackspett Foto: Bengt Hertzman

Större hackspett och spillkråka hörs och ses regelbundet liksom ormvråk och korp. Ibland hörs den mindre hackspetten ropa.

Längs Ulfsbjärsleden Foto: Bengt Hertzman

Längs Ulfsbjärsleden Foto: Bengt Hertzman

Längs stigarna i området där det finns gläntor och en del hyggen finns fjärilar som prydlig pärlemorfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, grönsnabbvinge och aurorafjäril. Längs Skåneleden intill Ulfsbjär växer den sällsynta aklejrutan vid en bäck. På en äng längs skogsvägen strax öster om Ulfsbjär finn en äng där det bland annat växer den praktfulla korgblommiga arten brudborste.

Brudborsten blommar nära Ulfsbjär Foto: Bengt Hertzman

Brudborsten blommar nära Ulfsbjär Foto: Bengt Hertzman

På växter som flädervänderot, strätta och aklejruta i gläntorna och på samma plats är det lönt att spana efter en del mindre vanliga insekter såsom långhorningarna sexfläckig blombock och smalbandad ekbock. Kring torpen är det gott om blommor och solen kommer åt att värma så att många insekter trivs.

Tistelbock Foto: Bengt Hertzman

Tistelbock Foto: Bengt Hertzman

Här finns arter som aurorafjäril, hagtornsfjäril, älggräspärlemorfjäril, tistelbock, rödhalsad kulbock, lövgetingbock och ängstigerfluga.

Ulfsbjärs brant Foto: Bengt Hertzman

Ulfsbjärs brant Foto: Bengt Hertzman

Senhöst på Ulfsbjär Foto: Bengt Hertzman

Senhöst på Ulfsbjär Foto: Bengt Hertzman

Upp

Vaxsjön
Fin badsjö med promenadstråk
Vaxsjön i juni Foto: Bengt Hertzman

Vaxsjön i juni Foto: Bengt Hertzman

Nedanför Frostavallens före detta hotell- och konferensanläggningen öppnar sig Vaxsjön. Där finns badplats med bryggor och runt sjön går en fin promenadväg på ett par kilometers längd. Det går att ansluta till Skåneleden via promenadvägen och en annan markerad vandringsled  som går via Ullstorp genom vackra bokskogar mot Djuralidens branter nära Dagstorpssjön. Härifrån kan du enkelt vandra tillbaka mot Frostavallen. Vid Vaxsjön kan du se fåglar som skäggdopping, grågås, fisktärna, rörsångare och sävsparv. I bokskogen finns den märkliga växten tallört som saknar klorofyll. Här finns också gott om svamp under sensommar och höst.

Vaxsjön med badplatsen i bakgrunden Foto: Bengt Hertzman

Vaxsjön med badplatsen i bakgrunden Foto: Bengt Hertzman

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Dagstorpssjön
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 55.9687, 13.5167

Med bil
Från norra rondellen, där väg 13 korsar väg 23, kör väg 13 mot Eslöv/Ängelholm. Efter cirka 1.5 kilometer, sväng höger mot Frostavallen. Efter fyra kilometer kommer du fram till Frostavallen Konferenscenter. Direkt efter konferenscentrets parkering, sväng vänster ner för en grusväg. Här finns en stor parkering. Nedanför parkeringen kommer du in på Skåneleden mot Ulfsbjär och Dagstorpssjön.

Med kollektivtrafik till Höör
Om du kommer med Öresundståg söderifrån eller Pågatåget är du på rätt sida för busshållplatsen. Om du kommer med Öresundståget från Hässleholm gå ner under tunneln till Bangårdsgatan på motsatta sidan.

Tag ringbuss 441, hållplats läge A,  och hoppa av vid hållplats Frostavallen. Promenera genom parkeringsplatsen och följ sedan skyltning till Vaxsjöslingan. På motsatta sidan vägen finns finns anslutning till Skåneleden. Läs mer om den här.

Till fots
Om du kommer med Öresundståg söderifrån eller Pågatåget är du på rätt sida. Om du kommer med Öresundståget från Hässleholm gå ner under tunneln till Bangårdsgatan på motsatta sidan.

Ta höger på Bangårdsgatan. Sväng vänster in på Jularpsvägen efter 200 meter och följ denna 400 meter fram till en cykelbom i korsningen Åkersbergsgatan – Frostavallsvägen. Korsa Åkersbergsgatan och följ sedan gång/cykelväg längs med Frostavallsvägen en liten bit och gå sedan över Frostavallsvägen så att du kommer på gång/cykelvägen som leder till Frostavallen. Här är det fyra kilometer kvar att promenera. Vid Frostavallens Konferenscenter, sväng höger och gå snett över  parkering till fågelparken. Gå genom och följ stigen åt höger ner mot sjön. Avståndet från parkeringen till sjön och Vaxsjöslingan är cirka 500 meter.

Avstånd mellan Höörs station och Frostavallen är cirka fem kilometer.

Längs Skåneleden mot Ulfsbjär hösten 2015 Foto: Bengt Hertzman

Upp


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-12-15 av Bengt Hertzman