Ett smultronställe

Skogsmiljö i Linneröd 2017 Foto: Bengt Hertzman
Foto: Bengt Hertzman

Historia

Foto: Lars Nilsson

Fastigheten, som omfattar ca 40 ha, ligger i nordöstra delen av Klippans kommun. Till största delen består den av blandlövskog. Ett för området större bestånd av granskog försvann tillsammans med stormarna Gudrun – 2005 och Per – 2007.

Vinterskymning i Linneröd Foto: Bengt Hertzman

Fastigheten förvärvades 1886 av Lars Nilsson och brukades av barnbarnen Gustaf, Ivar och Inga, när dessa 1992 donerade fastigheten till föreningen Klippanbygdens Natur, en krets inom Svenska Naturskyddsföreningen. Enligt syskonen Larssons önskan ansökte föreningen hos Länsstyrelsen och Klippans Kommun, om att förklara fastigheten som lokalt naturvårdsområde och Natura 2000 område. Under 2019 ombildades området till naturreservat.

Vinterskog Foto: Bengt Hertzman

Området är geovetenskapligt intressant genom förekomsten av isälvsavlagringar i form av rullstensåsar som ger området en intressant karaktär. Det har även allmän ekologisk betydelse genom förekomsten av äldre skog som inte hävdats. Enligt uppgift från syskonen har skogen fått utvecklas fritt sedan 1965.

Foto: Inger Persson

Efter stormarna då ett större bestånd av granskogen försvann blev vissa delar av granskogen angripen av granbarkborre. Under sensommaren 2019 avverkades delar av granskogen som är kvar. Finns fortfarande mycket liggande ved kvar på marken efter stormarna. Efter sista avverkningen röjdes och markerades tre stigar för att lättare hitta i området. Den som är nyfiken kan lämna stigarna och gå på egna upptäcker bland trädstubbar och döda träd med bitvis rik lav-, svampflora och olika tickor. För mer information om slingorna se längst ner på sidan.

Foto: Lars Nilsson

Det finns myrar och en sumpskog att upptäcka. Ett par bäckar i området mynnar ut i Bäljaneå som passerar genom området. Jakt förekommer inte i naturreservatet.

Foto: Judit Brolid

Även en del kultur är förknippat med området. En blästerugn kan fortfarande beskådas. Däremot är en skvaltkvarn och en krog (Kalakrued) som fanns i området, sedan länge borta.

I september 2019 sattes informationsskyltar upp vid blästerugnen, skvaltkvarnen och den gamla mölledammen och vid Kruet en skylt med bild på Edvin Olsson, född 1898 som grindpojke. Skyltarna passeras längs den vita slingan.

Ekorre Foto: Bengt Hertzman

Under hösten 2019 påbörjades utgrävning av en damm på ängen längs den gula slingan. Där finns ett bord uppsatt och där kan man sitta och fika eller bara njuta av naturen. Några änder, enkelbeckasin och skogssnäppa har hittat dammen som också besöks av tranor och gäss. 

Nötskrika Foto: Lars Nilsson

Några fåglar som trivs i området och kan ses året om är entita, svartmes, kungsfågel, bofink, nötväcka, trädkrypare, stjärtmes, nötskrika, olika hackspettar, kattuggla, ormvråk, korp, korsnäbb och björktrast.

Korpar Foto: Lars Nilsson

Grönsångare, lövsångare, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, starar, skogs-, ringduva och olika trastar häckar också i området. Vintertid söker bergfink och sidensvans föda bland träden. 

Foto: Lars Nilsson

I skogen där det förekommer gott om högstubbar, rika på tickor, döda och döende träd, trivs häckfåglar såsom skogsduva, spettar, ugglor och vråk. Den gamla skogen gynnar även arter av olika lavar.

Stjärtmes Foto: Thomas Arnström
Foto: Inger Persson


Här trivs även rådjur och vildsvin. Älg, hare och mård har observerats.

Harsyra Foto: Inger Persson

Eftersom åker- och betesmark har påverkats av konstgödsel är floran tämligen torftig. Floran i området är blandad. Här finns bland annat grönvit nattviol, rosling, tuvull, vildkaprifol, olika starr, liljekonvalj och tallört.

Silverstreckad pärlemor Foto: Bengt Hertzman

Runt myrarna och ute på ängarna syns sländor flyga tillsammans med fjärilar som grönsnabbvinge, tosteblåvinge, prydlig pärlemor, citronfjäril, sotmätare, sälgskimmerfjäril och sorgmantel.

Prydlig pärlemor Foto: Bengt Hertzman

Svampfloran är varierad med arter som tillhör gammal skog. För den som söker matsvamp finns mycket att hitta. Det finns också många mindre vanliga som blåsopp, lackticka, brandticka, praktkremla, oxtungsvamp och kruskantarell. 

Rottryffel Foto: Inger Persson
Praktkremla Foto: Bengt Hertzman
Foto: Lars Nilsson

En mindre parkering finns intill genomfartsvägen och därifrån utgår stigarna. Vid parkeringen finns Länstyrelsens informationsskylt.

Karta över området som visar de tre markerade stigarna

Stigarna möter varandra på ett par ställen och möjlighet att kombinera egna rundor  finns. Terrängen är kuperad. En den rötter finns över stigarna. Stigarna är inte handikappvänliga. Två mindre broar finns att passera över vid bäckarna.
Gul slinga: 1,57 km (dammrundan)
Gula slingan följer åsryggarna i området och har ett par ställen med korta brantare partier. Slingan passerar dammen och där finns bord att njuta av med havd fika eller bara sitta och vila.
Blå slinga: 2,10 km (åsrundan)
Blå slinga följer delvis den gula slingan men passerar andra sidan genomfartsvägen och följer den andra åsryggen och går ner mot Bäljane å. 
Vit slinga: 2,44 km (fornfyndsrundan)
Vita slingan visar mer av den kulturella sidan av området och blästerugn och skvaltkvarns skyltarna passeras. Sen går den vidare längs genomfartsvägen och ut över ängen ner mot de inre ängarna för att sen passera in i skogen och en av mossarna. Spår finns av odlingsrösen, stenmurar, bruksvägar.

Foto: Bengt Hertzman

Vill du veta mer

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information, kartor och skötselplan för naturreservatet.
Klippanbygdens Naturs hemsida och Facebook.
Artlista Linneröd
Artlista mossor och lavar
En plats för kontemplation av Roland Månsson.

Hitta hit

Till Linneröd kommer du om du åker från Klippan förbi Vedby kyrka och tar vägen mot Ankarlöv-Linneröd. Det är cirka en och en halv mil från centrum. Parkeringsmöjligheter finns.

Gör din egen vägbeskrivning till Linneröd
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.1689, 13.2971


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2020-08-13 av Inger Persson