Bonnarps hed vid Järbäck – lärksång, rara örter och fjärilseldorado

Heden med Söderåsen i fonden, ett tidlöst landskap Foto: Bengt Hertzman

Strax sydost om byn Järbäck längs vägen som går mellan Krikavägen och Ljungbyhed ligger en rest av den gamla heden som förr täckte stora ytor öster om Söderåsen mellan Ljungbyhed och Åstorp. På Skånska Rekognoseringskartan från 1812 syns att området gränsar till Forsby hed och att det består av både hed, äng och åker. Platsen ligger nära  Ljungbyheds flygplats och har mycket stora naturvärden med artrik flora och fauna. Markerna består omväxlande av ljunghed, torräng, fuktäng och björkskog med inslag av ekhage.  Markhistorien innefattar långvarigt bete och floran på några platser visar att slåtter antagligen också förekommit.

Flora
Fåglar
Insekter
Hitta hit

Hagmark vid Järbäck Foto: Bengt Hertzman

Upp

Flora

Området består av flera vegetationstyper vilket gör floran mycket artrik.  Närmast vägen inramas flera små ängar av björkskog och i gläntorna förekommer arter som prästkrage, backvicker, gulmåra, midsommarblomster, grönvit nattviol, tjärblomster, åkervädd och strätta. Här finns också den numera ovanliga nattviolen (Platanthera bifolia) som här har en av sina få växtplatser i Klippans kommun.

Nattviol Platanthera bifolia vid Järbäck Foto: Bengt HertzmanGrönvit nattviol Foto: Bengt Hertzman

På ljungheden finns förutom ljung bland annat kråkbär, sandkrassing och backstarr. På torra backar ner mot flygplatsen finns mycket stora mängder jungfrulin. Andra arter är backtimjan, oxtunga och rotfibbla.

Jungfrulin finns rikligt Foto: Bengt Hertzman

Det finns också en del intressanta ängssvampar på de öppna markerna som den ovanliga dadelvaxskivlingen.

Dadelvaxskivling Foto: Bengt Hertzman

Upp

Fåglar

Vackra försommardagar hörs sånglärkans toner över Bonnarps hed och gulsparven räknar till sju i brynen. På de öppna markerna ses också buskskvätta, hämpling, törnskata, grönfink, steglits, trädpiplärka och ängspiplärka.

Hane buskskvätta Foto Lars NilssonHona busksvättla Foto:Lasse Bergendorf

En hel del glador och ormvråkar brukar ses kretsa över området och båda arterna häckar i närheten.

Törnskata Foto: Bengt HertzmanGrönfink Foto: Lars Nilsson

Det finns också god chans att se bivråk och tornfalk. I skogen vid Järbäck finns entita, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, rödstjärt, grönsångare och andra sångare. Större hackspett och gröngöling finns i området liksom korp.

Gulsparven finns vid Järbäck Foto: Bengt HertzmanOrmvråk Foto: Patrik Axelsson

Upp

Insekter

Heden och ängarna vid Järbäck och vägkanterna längs vägen som går intill gamla F 5 området har en mycket rik insektsfauna. På de öppna markerna finns gott om gräshoppor och vårtbitare med ljungvårtbitare som karaktärsart. Den ganska ovanliga mindre klubbgräshoppan förekommer med vanligare arter som kortvingad ängsgräshoppa och grön ängsgräshoppa.

Kortvingad ängsgräshoppa Foto: Bengt HertzmanMindre klubbgräshoppa Foto: Bengt Hertzman

Dagfjärilsfaunan är mycket artrik med flera ovanliga arter såsom violettkantad guldvinge, silversmygare, skogspärlemorfjäril och åtskilliga arter blåvingar däribland silverblåvinge och ljungblåvinge. Skogsnätfjäril, vitfläckig guldvinge och slåttergräsfjäril förekommer i mycket stort antal och sandgräsfjärilen har en population på heden.

Slåttergräsfjäril Foto: Bengt HertzmanSilverblåvinge Foto: Bengt Hertzman

Bland övriga fjärilar märks tre arter bastardsvärmare och rödfransad björnspinnare som förekommer i stort antal. Andra arter som finns är oxhuvudspinnare och lönnaftonfly.

Rödfransad björnspinnare, hona Foto: Bengt HertzmanSotmätare Foto: Bengt Hertzman

Upp

Hitta hit
Området ligger längs vägen som följer gamla F 5 området mellan järnvägsviadukten i Ljungbyhed mot Järbäck-Forsby och beläget mellan Rynke plantskola och Järbäck. Där staketet längs flygfältet svänger av mot söder intill en mindre byggnad kan man nå heden och ängarna. Norr om vägen finns en inkörsel i skogen där man kan parkera. Sedan korsar man vägen och tar sig över ett mindre staket och sedan befinner man sig i området.

Gör din egen vägbeskrivning till Järbäck
Var vill du börja din resa:

 

GPS-koordinater: 56.0901, 13.1863

 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2017-09-19 av Bengt Hertzman