En av Rönneådalens gamla slåtterängar

Pilos från norr på försommaren

Ca 3 km sydost om Riseberga kyrka ligger Pilos äng. Fram till ca 1960 bedrevs slåtter och tidvis bete på ängen. Denna är en sidvall med högt grundvatten och översvämmas tidvis och delvis av Rönneå och göds av ån. Mitt på ängen finns ett något högre parti, en hårdvall. I ängsfloran finns  svinrot, rödklint, brudbröd, axveronika, backtimjan, blåsuga, ängsvädd och den för kommunen exklusiva arten backruta har hittats.

Historik
Flora
Hitta hit
Vill du veta mer

Historik

Dialekt och ortsnamnsarkivet: ”Den gård som nu kallas Pilos hette Nyholmen i en husförhörslängd från 1830-talet. Det nuvarande namnet fick gården efter en ägare som hette Pilo i efternamn.”

Rönneå vid Pilos Foto: Inger Persson

Delar av Pilos äng representerar en miljö som har karaktäriserat hela Rönneå’s dalgång fram till 1800-talet slut. Liknande ängar låg tidigare som ett pärlband längs Rönneå i dessa trakter.

Fram till dess utgjordes de låglänta markerna utmed ån av höproducerande ängsmarker, vilka årligen slogs med lie. Trots att ängarna aldrig gödslades gav dessa rikligt med hö tack vare att de årligen översvämmades. Först efter slåttern i juli-augusti släpptes djuren in på efterbete.

Översvämmade ängar vid Pilos våren 2021 Foto: Bengt Hertzman

På Pilos äng bedrev man slåtter ända fram till 1930 talet. När slåttern upphörde kom man att utnyttja marken som betesmark fram till 1950 talet. Därefter upphörde hävden. När förvuxet gräs sedan låg kvar och skuggade marken år efter år började de slåtter- och betesgynnade ängs- och hagmarksväxterna successivt att minska i antal, vissa försvann helt.
Hela ängen stängslades in år 2000 och betas numera av nötkreatur.

Upp

Lövskogen vid Pilos, mellan träden Rönneå Foto: Inger Persson

Flora

Tidigare blommade smörbollarna rikligt på våren men har minskat i antal. På våren blommar gulsippan i stort antal på ängen tillsammans med vårlök och svalört.

Gulsippa och vårlök Foto: Bengt Hertzman

Ängens träd är enstaka vildaplar. Rådjuren har sina legor under vildaplarna och kärrsångaren trivs i den höga örtvegetationen.
I kantzonen mellan det torra partiet och omgivande, fuktiga mark finns dessutom gullpudra, gökblomster, småvänderot, äkta förgätmigej, aklejruta, tuvstarr, ängsstarr och rankstarr.

Sluttningen mot ängen är beväxt med bl. a. avenbok, hägg och slån, med vätteros, blåsuga och lundviol i undervegetationen. Det finns också några exemplar av lopplummer.

Djurlivet är inte så väl undersökt men i ädellövskogen och sumpskogen intill ån finns hackspettar och gott om småfågel. På våren ingår svarthätta, svartvit flugsnappare, rödstjärt och grönsångare i kören. Vid maderna kan du få se skogssnäppa, drillsnäppa, trädpiplärka och forsärla. På försommaren flyger aurorafjärilen över blommande bräsmor.

Älggräset höll på att ta överhanden och därför bedrev  Klippanbygdens Natur under ett antal år slåtter på delar av ängen för att gynna den värdefulla floran.

Upp

 Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Pilos äng
Var vill du börja din resa:

Vägbeskrivning
Till Pilos äng kommer du, om du följer landsvägen SO från Riseberga mot Färingtofta. När du passerat avfarten till Risebergagården och ett hus på höger sida, svänger du in på grusvägen till höger. Efter ca 100 meter går en väg till höger, skyltad Pilos äng; parkera här och gå den trevliga skogsvägen ca 500 meter. Till höger skymtar ett stengärde, gå ditåt men till höger går en stig ut mot ängarna och där finns en genomgång så man kommer ut på åkern. Gå till vänster nedför backen. Man kan också angöra via en liten markväg som börjar intill Risebergavägen nära avtagsvägen mot Riseberga gård. Den lilla vägen går ganska nära Rönneå och omges av frodig skog med stort inslag av avenbok och ek. Efter en knapp kilometer når du Pilos.

GPS-koordinater
X 6216604 Y 1346173
Decimal: 56.0531, 13.3361

Bra att veta
Det går kor på ängen under sommaren.
Kan vara blött på delar av ängen och stövlar kan rekommenderas.

Upp


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-05-22 av Inger Persson och Bengt Hertzman