Dramatisk natur, rofyllda platser och eldorado för svampälskaren

Ravinen 2020 med Soffebacken i bakgrunden Foto: Bengt Hertzman


Detta är ett av Skånes mest spännande utflyktsmål. Här kan du ströva i lugn och ro och njuta av vyerna över det dramatiska landskapet men också gå på spännande upptäcktsfärder i bokskogar och dalgångar.

Geologi och landskap
Skogen och floran
Eldorado för svampintresserade
Djurliv
Hitta hit
Läs mer

Vårärt Foto: Thomas Arnström

Bokspinnare, larv Foto:Bengt HertzmanKoralltaggsvamp Foto: Bengt Hertzman

Kanjonen brukar betraktas som en mindre variant av Skäralid och här är ganska glest med besökare trots att Skåneleden går genom området.

På vandring längs Skåneleden i Klöva Hallar Foto: Bengt Hertzman

På vandring längs Skåneleden i Klöva Hallar Foto: Bengt Hertzman

Klöva Hallar är numera naturreservat men här kommer inte att göras några större anläggningar för friluftslivet. Klöva Hallar får man njuta som det är. Här gömmer sig flera sällsynta växter och för svampletaren finns här både läckra matsvampar och sällan skådade rariteter.

Sommarmorgon i Klöva Foto: Bengt Hertzmantrestammig bok i dalgången Foto:Bengt Hertzman

Naturen är kanske lite mindre dramatisk än Skäralid men uppvisar på många sätt en större variation på mindre yta. Klöva Hallar är belägen på åsens nordsida och skär ca 4 km in i densamma. Branterna, som på sina ställen är nästan lodräta, mäter upp till 60-70 m höjd. I den bitvis trånga dalbotten rinner den trolska Klövabäcken, som rinner upp i Traneröds mosse och mynnar i Rönne å mellan Kvidinge och Klippan.

Klöva Hallar 2015 Foto: Bengt Hertzman

Höst i Klöva Hallar Foto: Bengt Hertzman

Vill man vandra i ravinen är det lättast att ge sig in i den där den mynnar i åsens sida i den lilla byn Klövahallar. Vid vägs ände i byn finns en P-plats. Här ansluter du också till Skåneleden Ås till Ås. Klöva Hallar är naturreservat och i en del av ravinen finns fågelskyddsområde med beträdnadsförbud mars- juli. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

I den trolska Klövabäcken delar bäcköring, kungstrollslända, forsärla och många andra spännande livsformer utrymme. På vintern är strömstaren en trogen gäst och den häckar vissa år. I sluttningen hittar den vackra skogsduvan bohål i gamla bokar och ibland hörs den mindre flugsnapparens sång.

Den vackra blåduvan-skogsduva Foto: Tommi Sandberg

Den vackra blåduvan-skogsduva Foto: Tommi Sandberg

Det finns vidsträckta bokskogar, både av hed- och ängstyp och i sluttningarna där den vulkaniska bergarten diabas går i dagen finns en mycket artrik flora med flera sällsynta arter samt en av Sveriges artrikaste växtplatser för svampar med både rariteter och matsvampar. I ravinbotten finns ett par mindre ängar med ett rikt insektsliv. I anslutning till Skåneledens vindskydd vid Örnstugan finns en större före detta betesmark som utvecklats till en fin mark för dagfjärilar och bastardsvärmare. De senaste somrarna har man där kunnat se åtskilliga hundra exemplar av bredbrämade och mindre bastardsvärmare men också violettkantad guldvinge och andra arter som tar för sig av nektar i vädd och klöver.

Klöva Hallar har också varit en mötesplats för människor genom många decennier. Vid ravinens mynning låg fram till 1970-talet ett legendariskt dansställe, Klöva Hallars turisthotell som grundades 1930.

Turisthotellet ca 1930. Foto genom V Sönnarslövs Bygdeförening

Turisthotellet ca 1930. Foto genom V Sönnarslövs Bygdeförening

Här uppträdde både Edvard Persson och Ulla Billqvist. Restaurangen brann ner 1977 och senare har Klippans Hembygdsförening restaurerat området och där finns nu åter en dansbana. Skåneleden går från parkeringsplatsen och följer kanten på ravinen och på flera platser finns utsiktsplatser med storslagna vyer.

Det dansas fortfarande i Klöva Hallar! Läs mer hos Västra Sönnarslövs Hembygdsförening.

Upp

Geologi och landskap

Klöva Hallar är en cirka fem kilometer lång kanjon som skär in i Söderåsen, en horst som troligen bildades genom förkastningar i slutet av kritperioden och äldre tertiär. Den vindlande dalgången är omgiven av skogbevuxna platåer. Topografin är mycket varierad med stora nivåskillnader och beskrivs ofta som en ravin men i själva verket är det en kanjon, d.v.s. en djup dalgång bildad eller utmejslad i berggrunden av vattendrag. Berggrunden består av gnejs genomsatt av NV-SO-liga diabasgångar. Klövabäcken skapades troligen också med hjälp av glacialt smältvatten Klöva Hallars nuvarande landskapsformer är framförallt ett resultat av processer under gångna kallperioder utan istäcke.

Stenpelare-torbildning i Klöva Hallar Foto: Bengt Hertzman

Frostvittring och sluttningsprocesser har skapat snödrevsnischer, rasbranter (talus) och stenpelare (tor-bildningar) som är unika för Sydsverige och delvis även för hela Sverige.

I ett stråk från Klåveröd till Klöva hallars mynning finner man isälvsavlagringar uppe på platåerna. Ett exempel är Soffebacken invid dalgången. Dessa isälvavlagringar avsattes medan själva kanjondalen fortfarande var skyddad av fastfrusen is. Under de senaste 250 000 åren har isen legat över Skåne fem gånger. Under dessa tider och under inledande delar av de påföljande avsmältningsperioderna har dalgången varit skyddad och fylld av is.Kanjonens sluttningar utgörs vanligen av talus, det vill säga från bergskanten nedrasade stenar och block. En stor del av blocken har lossnat genom frostsprängning som ett resultat av kraftiga temperaturväxlingar.

Läs mer om Söderåsens geologi här

Upp

Skogen och floran

Klöva Hallar är en av de mest intressanta skogarna i Skåne när det gäller naturvård och biologiska värden. Geologin har skapat praktfulla branter, dalar och sluttningar som förutom dess geologiska värden ökar antalet olika miljöer för flera organismgrupper. Branta raviner har skyddat skogen  från aktivt skogsbruk och format en reträttplats för många idag mycket ovanliga arter. Sumpskogarna längs bäcken och i de många kärr som finns i området, samt den djupa sprickdalen och bäckenger en miljö med hög luftfuktighet som annars är ovanlig i Skåne.

Foto: Patrik Axelsson

Foto: Patrik Axelsson

På höjderna strövar man oftast genom hedbokskog som nästan helt saknar undervegetation. Ibland förekommer kruståtel, blåbär, lingon samt den ganska sällsynta tallörten som saknar klorofyll.

Hedbokskog Foto: Bengt Hertzman

I sluttningarna är floran något rikare, framför allt där som små sidoflöden till Klövabäcken rinner ner i branter fulla av stenblock. Här växer harsyra, vitsippa, piprör och flera arter ormbunkar. På några platser där diabasen går i dagen finns ett antal arter som får betraktas som mer eller mindre sällsynta. Dessa stråk brukar på sommaren avslöja sig genom en riklig förekomst av den vackra stora blåklockan och gullris samt på våren av blåsippor, smånunneört, gulplister och vispstarr.

Nästrot i Klöva, en av Skånes mest sällsynta orkidéer Foto: Bengt Hertzman

Nästrot i Klöva, en av Skånes mest sällsynta orkidéer Foto: Bengt Hertzman

Här finns även några i bygden riktiga rariteter såsom skogsvicker, nästrot, björkpyrola och skogskovall.  Även den mindre vanliga tallörten. I sluttningarna förekommer förutom bok även avenbok, ek, bergek och hassel.

Skogsvicker Foto: Bengt Hertzman

Skogsvicker Foto: Bengt Hertzman

Nere i ravinen slås man av den rika ormbunksfloran i branterna och längs bäcken. Vanliga arter är strutbräken, hultbräken, lundbräken, nordbräken, majbräken, träjon, stensöta och ekbräken. Kambräken förekommer sällsynt. Skuggbräken som numera endast finns kvar i några exemplar inom Söderåsens Nationalpark fanns under 1800-talet i Klöva Hallar men har inte setts på länge.


Strutbräken Foto: Thomas Arnström

Längs bäcken finns också alkärr med en frodig vegetation. På våren blommar här kabbeleka och längre fram bäckbräsma, flädervänderot, springkorn, kärrfibbla och aklejruta.

Aklejruta vid Klövabäcken Foto: Bengt Hertzman

Aklejruta vid Klövabäcken Foto: Bengt Hertzman

Här växer också för miljön typiska starrarter som skogsstarr, skärmstarr och rankstarr. Nedanför ett större hygge där man högg ner granskog på 1990-talet och som idag domineras av björkskog ligger två mindre ängar på torrare mark. Det är förmodligen rester av slåttermarker och här har på senare år hittats sommarfibbla, mandelblom och grönvit nattviol.

Springkorn Foto: Bengt Hertzman

Springkorn Foto: Bengt Hertzman

I Klöva Hallar finns självklart också en rik kryptogamflora med flera ytterst sällsynta arter, däribland purpurmylia, blocktrappmossa och skogshakmossa.

Upp

Eldorado för svampintresserade

Som nämnts är Klöva Hallar en svamplokal av rang och åtskilliga hundra arter har hittats. I hedbokskogarna finns matsvampar som stensopp, trattkantarell, rimskivling och många arter av kremlor men även giftsvampar som vit flugsvamp och toppig giftspindling. Det är framför allt sydsluttningarnas skogar i diabasstråken som är spännande. Här finns mängder av rariteter som visar att dessa skogar varit orörda under långa tider och att klimatet är bra för värmekrävande svampar.

Bronssopp Foto: Tony Svensson

Bronssopp Foto: Tony Svensson

När det gäller fingersvampar är Klöva Hallar en av Sveriges artrikaste platser med sällsynta svampar som violett fingersvamp, praktfingersvamp och rödfläckig fingersvamp.

Orange kantarell Foto: Bengt Hertzman

Orange kantarell Foto: Bengt Hertzman

Här finns även flera olika taggsvampar och den vanliga kantarellens ovanliga släktingar svartnande kantarell, orange kantarell, kruskantarell och grå kantarell. Vidare violgubbe, fjällsopp, bronssopp, guldkremla och många andra mer eller mindre svårbestämda kremlor. Här växer också den märkliga igelkottröksvampen.

Igelkottröksvamp Foto: Bengt Hertzman

Igelkottröksvamp Foto: Bengt Hertzman

I de partier som täcks av hedekskog finns ovanliga svampar som gulmjölkig ekriska, svart taggsvamp och grå taggsvamp. Inte helt oväntat kan man också finna en hel del ovanliga vedsvampar som koralltaggsvamp, sydlig sotticka och rosenporing,

Zontaggsvamp Foto: Tony SvenssonSydlig sotticka Foto: Bengt Hertzman

Upp

Djurliv

Man kan möta flera av de större däggdjuren i Klöva Hallar. Till dessa hör älg, dovhjort, rådjur, vildsvin, räv, mård och grävling. Bland rösena skymtar ibland den nyfikna småvesslan.

Insektslivet är inte speciellt väl undersökt men i bokskogen har de mycket sällsynta skalbaggarna Röd ögonknäppare och Bokbarkglansbagge hittats och nere i dalgången fjärilen Springkornfältmätare. Den praktfulla fjärilen sorgmantel kan ses flyga i sluttningarna under vår och sensommar. På ängen som ligger där dalgången svänger tvär mot sydost finns ett gynnsamt lokalklimat och här kan få se stora mängder trollsländor under sommaren. Nämnas kan de båda praktfulla arterna kungstrollslända och stenflodtrollslända som trivs i rinnande vatten av bra kvalitet. Här finns också brun mosaikslända, blågrön mosaikslända och blåbandad jungfruslända. I gläntorna och rasbranterna trivs skogsödlorna.

Kungstrollslända Foto: Bengt Hertzman

Kungstrollslända Foto: Bengt Hertzman

Fågellivet är inte speciellt artrikt men några mindre vanliga arter hör till häckfågelfaunan såsom skogsduva, forsärla, stenknäck, dubbeltrast och vissa år strömstare. Andra regelbundet förekommande arter är duvhök, ormvråk, bivråk, kattuggla, mindre hackspett, spillkråka, mindre flugsnappare, trädkrypare och gärdsmyg.

Grönsångaren sjunger i bokskogen i maj Foto: Bengt Hertzman

Grönsångaren sjunger i bokskogen i maj Foto: Bengt Hertzman

På försommaren hörs grönsångaren sjunga i de nyutslagna bokskogarna.

Strömstare Foto: Tommi Sandberg

Strömstare Foto: Tommi Sandberg

Upp

Hitta hit
Vill man vandra i ravinen är det lättast att ge sig in i den där den mynnar i åsens sida i den lilla byn Klövahallar. Vid vägs ände i byn finns en P-plats. Här finns angöringsplats för Skåneleden.

Att tänka på i övrigt: En del av ravinen är fågelskyddsområde och en del av året råder beträdnadsförbud inom markerade områden (skyltat).

Gör din egen vägbeskrivning till Klöva hallar
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.0932, 13.1070

Upp

Läs mer

Kjell Wahlströms betraktelse från Klöva Hallar


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2022-02-09 av Bengt Hertzman