Kungsfiskare, orkidèer och kraftverk

Stackarpsdammen Foto: Bengt Hertzman

Stackarpsdammen är belägen precis söder om Klippan och utgör därmed ett viktigt naturnära rekreationsområde. Utmed åns norra sida, öster om dammen, finns en vandringsstig som går i riktning mot Klippans Pappersbruk. Stackarpsdammen och dess omgivningar hyser botaniska och ornitologiska värden.

Historik
Flora
Fauna
Hitta hit

Historik

Stackarpsdammen anlades på 1950-talet i samband med kraftverksbyggena längs Rönneå. Kraftverket vid Stackarp byggdes för att förse Klippans pappersbruk med energi. En del utsläpp från papperstillverkningen släpptes ut ända fram till 1971 i Rönneå. Kraftverksbyggnaden utgör idag vandringshinder för bland annat lax och havsöring.

Det är en grund damm med något djupare partier i den gamla åfåran. Denna följer i stort sett den norra kanten av dammen, men gör också en sväng mot Skåningstorpshållet (väg 21), innan den går mot norr vid kraftverksfallet.
Ute i dammen finns en del småruggar av säv och i närheten av kraftverket ett bladvassområde.

Väster om dammen visar sig en markerad åsformation där underlaget utgörs av glacial lera med inslag av isälvsavlagringar.

Upp

Flora

I dammens strandzon växer ruggar av bredkaveldun, bladvass, blomvass och kalmus. I vattenvegetationen syns gul näckros, pilblad, vattenmärke och svalting.
Norr om dammen finns öppna betesmarker utanför lövridån av björk, hassel och ask. Ekskog med inslag av bok, björk, lind och rönn finns på dammens västra och södra sida.

Runt dammen förekommer St Pers nycklar, skogsknipprot, tvåblad, nässelklocka, gullviva, blåsippa, gulsippa och samtliga violarter.

De lövskogsklädda höjderna vid kraftverket har en vacker vårflora med bl.a. lungört. Den intressantaste floran finns i övrigt på åsluttningarna nedanför kraftverket.

Upp

Fauna

Kungsfiskare Foto: Patrik Axelsson

Stackarpsdammen är en viktig fågellokal och bland annat häckar kungsfiskare, drillsnäppa, knipa och forsärla i området. Dessutom förekommer steglits och de fyra hackspettsarterna gröngöling, spillkråka, större hackspett och mindre hackspett.

Det har med åren blivit en miljö som särskilt under vinterhalvåret lockar till sig gräsänder, brunänder, viggar, knipor, skrakar, även salskrake, smådopping, svanar och gäss. För skäggdoppingar och knölsvanar har den blivit häckningslokal. Har man tur kan man från t.ex. Stackarpsbron, få se kungsfiskaren komma flygande, en verklig skönhetsupplevelse. Dammen är omgiven av delvis brant sluttande betesmarker som ger god överblick för fågelskådare. Kraftverksområdet har bra biotoper för näktergal.

Nedströms kraftverket är en populär plats bland sportfiskare.

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Stackarpsdammen
Var vill du börja din resa:

Vägbeskrivning
Åk Fabriksvägen i Klippan och tag söderut på Stackarpsvägen. Efter en halv kilometer är du framme vid dammen och efter bron finns möjlighet att parkera.

Bra att veta
Området är lerigt och stövlar kan rekommenderas framförallt vid blöt väderlek. Området betas av kor – tag hänsyn till dessa.

GPS-koordinater
RT 90: X: 6224540 Y: 1333596
WGS84: Lat 56° 7′ 12,64″ Lon 13° 7′ 46,39″
Decimal: 56.1201, 13.1295

Upp


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2017-10-10 av Inger Persson och Bengt Hertzman