Ströva genom historisk mark i fin natur

Forsmölledammen mot Klippan Foto: Bertil Hagberg

Pappersbruket
Skytteskogen
Forsmöllan
Hitta hit

Utmed Rönneå mellan Pappersbruket och Forsmöllan finns ett lättgängligt strövområde med mycket stora naturvärden. Området ligger tätortsnära och på gångavstånd från Klippans centrum. Här är Rönneå reglerad och bildar dammar vid Forsmöllan och Stackarp.

Kungsfiskare Foto: Lars Nilsson

Kungsfiskare Foto: Lars Nilsson

Här finns skogspartier och hagar med gamla ekar samt frodig blandlövskog. Längs skogsstigarna och ån växer flera sällsynta växter som lundkardborre, aklejruta, skogskovall och gulsippa. Fågellivet är mycket rikt och här finns stor chans att se kungsfiskare. Vid Skytteskogen finns en av Klippantraktens artrikaste ängar.

Forsen vid bruket 2020 Foto: Bengt Hertzman

Klippans pappersbruk är en kulturhistoriskt värdefull sekelskiftesmiljö. Papperstillverkningen har lång tradition i trakten och redan på 1570 – talet tillverkades papper i Herrevadskloster. Vid mitten av 1600 – talet flyttades tillverkningen till Klippan. Intill bruket ligger klippformationen som gett namn åt Klippan.

Dialekt och ortsnamnsarkivet:En klippa i Rönneå användes för att först identifiera pappersbruket, eller pappers-möllan, som man sa då. I ett brev från 1649 talas om papiermöllen på Clippen.” 

Infarten till pappersbruket Foto: Inger PerssonBruket Foto: Bengt Hertzman

Namnet ”Forsmöllan” dyker upp i skrift första gången 1365. Det återkommer senare under århundradena vid skattläggning av kvarnar och byggande av pappersmölla och såg. Omkring 1900 anlades det första stora dämmet i Rönneå ovanför fallet och kraftstation byggdes. Efter utbyggnad på 1950-talet fick kraftverksdammen sin nuvarande storlek.

Gulplister Foto: Bengt Hertzman

Gulplister vid den gamla rälsen Foto: Bengt Hertzman

Klippans kommun har ställt i ordning ett antal strövstigar och slingor. Stigarna är lättgångna och väl markerade. En beskrivning av vandringslederna finns på Klippans kommuns hemsida.
Bruksslingan, klicka här

Floran och faunan längs vandringsleden
Pappersbruket

Läng stigen vid ån i riktning mot Stackarpsdammen är floran frodig och innehåller flera ovanliga arter. Tyvärr underhålls denna del av stigen inte längre och det är svårframkomligt med bland annat en svårforcerad hal träramp. Bland annat finns här ett stort bestånd av  gräset parkgröe, en gång gräsfröinkomling i slottsparker och liknande miljöer. En annan iögonfallande art som hittas på denna plats är den vackra svampen scharlakansvaxskivling. I buskskiktet finns rikligt med skogstry och i örtskiktet bland annat gulplister, skogsviol och bergslok.

Store bro vid Pappersbruket från stigen Foto 2018 Bengt Hertzman

Om du följer den markerade stigen öster om bron kommer du till en frodig ek och bokskog. På hösten finns här många arter av svamp varav en del sällsynta som kruskantarell, stort haröra och liten stinksvamp. Men har kan du också hitta karljohan och trattkantarell.

Till skogen gränsar en hagmark bevuxen med gamla ekar. Hagen betas av kor under sommaren. Jätteekarna har sin egen svampflora som röd ekkremla och de ovanliga klumpticka och korallticka.

Benved Foto: Bengt Hertzman

Benvedens frukter vid Forsmöllan Foto: Bengt Hertzman

Vid pappersbruket finns ett dämme och nedströms bron bildar Rönneå en fors i en smal dalgång. Här finns fåglar som lever vid rinnande vatten som forsärla och drillsnäppa vilka häckar på platsen. Vintertid gästar ibland strömstare och kungsfiskare. I den omkringliggande skogen är det gott om småfåglar som stenknäck, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare och steglits. I skogen finns gott om gamla träd och död ved där både mindre och större hackspett trivs. I de öppna hagarna ses glada, ormvråk och gröngöling. Längs ån finns gott om snok och på våren spelar vanlig groda i vattensamlingarna. Det gynnsamma mikroklimatet skapar bra förutsättningar för ett rikt insektsliv.

Grå flugsnappare Foto: Bengt Hertzman

Skytteskogen

Om du utgår från informationstavlan mitt emot gamla fotbollsplanen går du stigen till vänster genom en igenvuxen ekdominerad skog. I dom täta buskagen märks rikligt med benved och fläder. I den frodiga vegetationen läng stigen syns på sommaren lundkardborre och stinksyska. Svampfloran är dåligt utforskad men de sällsynta arterna korallticka och ekticka har hittats.

Springkorn Foto: Bengt Hertzman

Springkorn

På höger sida om stigen finns en damm där en stor mängd vanlig groda spelar på våren. I Skytteskogen finns ett rikt småfågelliv. På våren sjunger entita, nötväcka, bofink, trädkrypare, rödhake, taltrast och på försommaren många av våra vanliga sångare. Ugglor kan höras ibland under vinter och vårkvällar.

Längs stigen utmed ån är floran artrikare och här kan du finna fler ovanliga arter som aklejruta, ängsruta och skogskovall. Här växer också orkidéerna skogsknipprot och grönvit nattviol samt nässelklocka, stor blåklocka, kransrams, backlök, kransmynta, rödblära och springkorn. I ån finns pilblad och blomvass.

Gå över hängbron vid huset intill skjutbanan och du kommer ut på en öppen mark där det växer flera mindre vanliga ängsväxter. Den mest sällsynta är hartmannstarr som här har sin enda växtplats i kommunen förutom på Venlösa äng.

Flyttblomfluga på pilblad Foto: Kent Ivarsson

Andra växter du kan finna här är rödklint, krusfrö, ängsvädd och slankstarr.
Går du mot vänster förbi skjutvallen kommer du åter in i skog med frodig vegetation där det växer rikligt med rödblära, läkevänderot, lundkardborre och midsommarblomster.

Sommartid fladdrar många fjärilar över ängen och bland de mest intressanta är violettkantad guldvinge, vitfläckig guldvinge, silverblåvinge, tosteblåvinge och storfläckig pärlemorfjäril. I gläntorna kan man se kvickgräsfjäril och vinbärsfuks.

Vinbärsfuksen förekommer över hela området Foto: Bengt Hertzman

Vinbärsfuks Foto: Bengt Hertzman

Vid ån patrullerar olika trollsländor som metalltrollslända och blåbandad jungfruslända. När du sitter och fikar vid vattnet så kan det hända att en skogsödla eller snok solar i lä.

Snok Foto: Bengt Hertzman

Snok Foto: Bengt Hertzman

Forsmöllan
Forsmöllan mot Söderåsen Foto: Bertil Hagberg

Foto Bertil Hagberg

Vid Forsmöllan finns en kraftstation och söder om denna breder Forsmölledammen ut sig. Norr om kraftstationen bildar Rönneå små forsar fram till bron över väg 21.

Villan vid Forsmöllan 2019 Foto: Bengt Hertzman

Intill ån ligger det så kallade Pepparkakshuset, en smedja från 1800-talet. Där bodde också en gång i tiden pappersbruksarbetare. Klippans hembygdsförening fick 1974 byggnaden i gåva av Klippans finpappersbruk.

Forsmölledammen i höstskrud Foto: Bengt Hertzman

Forsmölledammen i höstskrud Foto 2017 Bengt Hertzman

Dialekt och ortsnamnsarkivet:Namnet finns bevarat från 1365 (Forsamøllæ). Ordet mölla kan betyda en annan anläggning än en kvarn, t.ex. sågmölla, men här rör det sig nog om en vattendriven kvarn vid en fors i ån.”

Forsmöllan förr

  Foto: Axel Blomgren

I ån nedanför kraftverket ser man sommartid forsärla och vintertid strömstare.

Foto 2019 Bengt Hertzman

Höst vid Forsmöllan Foto: Per Arne Karlsson

Höst vid Forsmöllan Foto Per Arne Karlsson

Där Rönneå rinner in Forsmölledammen finns ett rikt fågelliv. Gräsänder, knipor, viggar och skrakar tillsammans med svanar är dominerande arter. Häger förekommer regelbundet. Vintertid kan svarthakedoppingar och smådoppingar rasta och födosöka. Ormvråk, glada, havsörn och fiskgjuse kan ses. I skog och buskmarker kring vattnet har mindre hackspett setts.

Forsärla, ungfågel Foto: Kent Ivarsson

Väster om dämmet går stigar upp genom lärk och granskog. Stigarna tar dig på en variationsrik runda genom bok- och björkskog och betade hagar.

Kor i ekhagarna längs vandringsleden från Forsmöllan Foto 2019 Bengt Hertzman

Vandra här på våren och njut av vitsipporna. Här finns spillkråka, större hackspett, nötskrika,korp grönsångare och grönsiska.

Solnedgång i hagarna i november Foto: Bengt Hertzman

I bokskogen finns rikligt med svamp. Matsvampsplockaren kan fylla sin korg med kantareller, soppar och kremlor. Andra mera ovanliga svampar som hittats här är ringbitterskivling, föränderlig broskskivling och ametistkantarell.

Bokskogen ovan Forsmöllan Foto: Bengt Hertzman

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Pappersbruket, Skytteskogen och Forsmöllan (parkering intill fotbollsplanen i närheten av Bruket)
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.1208, 13.1496

Hitta bussförbindelse
Närmsta bussförbindelse: Linje 518, hållplats Nybygget.
 -

Information alla Slingor i Klippans Kommun, kolla här


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-12-28 av Inger Persson och Bengt Hertzman