Från Arboretum Circle of Life till Heiners ängar
Heiners ängar med Hallandsåsen i bakgrunden Foto: Bengt Hertzman

Vid Kalvahagen ovanför Åstorps tätort finns ett av nordvästskånes mest omväxlande landskap med möjligheter till fina promenader i urgammal kulturbygd med vy över slätten. På Söderåsen ovanför Åstorp ligger marker där det bott och verkat människor i minst 5000 år. Spåren av dessa människor finns kvar på många platser som Kalvahagen, Fårhagen och Skannehögen men även i bokskogen med sina hackerör och Rävastenen med sina skålgropar använda vid riter vi bara kan gissa oss till.

Mot Perslund från höjderna 2020 Foto: Bengt Hertzman

Men även senare tiders verksamheter har format det landskap som vi ser idag. Heiner Paulssons gård där fem generationer hann verka och vi kan idag glädjas över Heiners ängar med stor biologisk mångfald och en fantastisk vy över landskapet i nordvästra Skåne.

Stensötan växer ofta vid gamla betesmarker Foto: Bengt Hertzman

Från Arboretum Circle of Life där du kan se de flesta av Söderåsens vilda träd och buskar fortsätter du genom Kalvahagens fäladsmark mot lövskog och hagar vid Prästamarken.

Björnekulla kyrka från Kalvahagen Foto: Bengt Hertzman

Du kan välja att gå på en liten stig på fäladen eller en större lättgången promenadväg österut. Efter några hundra meter når du Heiners ängar, en av Åstorps kommuns vackraste platser med betesdjur, en rik flora och hänförande utsikt över slätten.

Om du vill fortsätter du sen in i bokskogen som just här är ganska intakt och lättgången med många stigar. Sen kan du fortsätta upptäcka Söderåsen många kilometer. Man kan säga att Kalvahagen och Arboretum är en av portarna till Söderåsen.

Området vid Kalvahagen och Heiners är ett mycket populärt strövområde som inte minst används av närboende. De biologiska och kulturella värdena är också betydande och en stor del av området är naturreservat.

Nyfikenhet! Foto: Bengt Hertzman
Arboretum
Vid Arboretum Foto: Leif Wennerberg

Under våren 2019 byggde Åstorps Turistförening, tillsammans med ett antal samarbetspartners, ett arboretum intill naturreservatet Kalvahagen. Här kan du se Söderåsens vildväxande träd och buskar.

Ett uteklassrum där den konstnärliga utsmyckningen är skapat av faddrarna till projektet – barn från Björnås skola och förskola.  Under 2020-2021 tillkommer en projekt på tema bin, vilda och tama samt biodling. Även då medverkar skolbarn.

Foto: Leif Wennerberg

Detta är en naturlig startpunkt för besök i området. Här finns parkering finns men man kan också vandra på stig upp genom ravinen från Åstorp. Här finns utegym och fikaplatser. Vid de planterade träden och buskarna finns informationsskyltar och en fotoutställning med insekter som förekommer i Kalvahagen.

Fläckig blombock på nyponros i Kalvahagen Foto: Bengt Hertzman

Kalvahagen
Foto: Bengt Hertzman

Kalvahagen som ingår i kommunens nya naturreservat med det som kallats Fårahagen och Prästamarken är en sista rest av Björnekulla kyrkbys fäladsmark och ett levande kulturminne. Läs mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida. Här finns en mångfald av arter som hör till gamla gräsmarker såsom jordtistel och olika vaxskivlingar som den sällsynta praktvaxskivlingen.

Området betas huvudsakligen av nötboskap. Här växer en hassel som tillhör Skånes ståtligaste. Här hörs gröngölingen ropa på våren. Fyrbandad och fläckig blombock söker föda i björnbärsblommorna i juli. Här finns fortfarande hämpling, gulsparv och grönfink.

Gulsparv i Kalvahagen Foto: Bengt Hertzman

Det finns också bokskog med mycket gamla träd med håligheter där bland boktigerfluga lever. I skogsbrynet blommar tidigt om våren smånunneört. Fjärilar som vinbärsfuks, puktörneblåvinge, mindre guldvinge och slåttergräsfjäril finns.

Smånunneörten finns i Kalvahagen Foto: Bengt Hertzman

Här kan ha gott betesdjur sen bronsåldern. I området finns också exempel på Åstorpstraktens senare historia som torpen från 1800-talet, en på olika sätt svår tid för många människor. Arons torp 300 meter öster om Skannebacken finns ännu delvis kvar i ursprungligt skick.

Arons torp på den lilla vägen mot Heiners ängar Foto: Bengt Hertzman

Det byggdes omkring 1820. Torpet Smedjehus ligger på Vrams Gunnarstorps marker och var ett så kallat frälsehemman. Till torpet har hört fem tunnland jord. Torparen och hans familj fick bo på torpet mot 52 dagsverken åt godset. Smedjehus låg ursprungligen i Kalvahagen där Björnekulla bys smed bodde.

Vinbärsfuks kan du se redan i april Foto: Thomas Wallin

Men Kalvahagen och Prästamarken är mycket mer än så. Platsen är översållad med fornminnen från olika tider; den gamla vägen från Björnekulla by mot Vrams Gunnarstorp. Här har många frälsebönder med mer eller mindre tunga steg gått för att göra dagsverken på slottet. Delar av vägen syns tydligt i ravinen som mynnar i Kalvahagens västra kant. Här finns en hålväg tvärs igenom hagen. Under århundraden har människor och djur gått denna väg och nött ut en hålväg, kanske för att nå Skanne källa.

Hålvägen sträcker sig diagonalt från Skannebackens krön i övre hörnet av Fårahagen ner mot källan. Här finns fossila terassåkrar. Från Skannebacken i öster och ett par hundra meter in i Fårahagen sänker sig marken i trappstegsform som kan ha brukats från järnåldern till medeltiden.

I Kalvahagen Foto: Bengt Hertzman

Heiners ängar
På Heiners en sommardag

Du vandrar vidare några hundra meter, förbi Arons torp och följer stigen längs brynet mot björkhagarna i sluttningen. Snart öppnar sig landskapet och framför dig ligger Heiners ängar. Här är fint året om men varför inte komma hit en försommardag.

Vid Heiners med Björnekulla kyrka i bakgrunden Foto: Bengt Hertzman

Blåvingar flyger över mattor av blommande jungfrulin och grönvit nattviol håller på att slå ut. Från gårdens blommande fläder hörs gulsparvens sång. Vilda bin söker föda bland prästkrage, gökärt och gråfibbla. Från gran- och björkdungen hörs ärtsångare, lövsångare, rödstjärt och nötväcka.

Ormvråk Foto: Bengt Hertzman

Ormvråkarna som häckar i närheten är på vingarna, de är av den ljusa formen. De lugna trygga ljuden från betesdjuren blandas med humlornas surr och vindens sus igenom björk och asp. Mot norr och nordväst är det en vid utsikt över slätten med Kullaberg och Hallandsåsen i fonden, man anar Rönneådalen.  Det är inte bara en av de vackraste platserna i Åstorps kommun, utan på hela Söderåsen. Någon som var här för första gången sa att detta ju är en meditationsplats. Det är bara att hålla med. Här man kan sitta och ta in landskapet och känna harmoni.  

Silverblåvinge Foto: Thomas Wallin

För omkring 20 år sedan lades lantbruket ner och kommunen köpte egendomen men sedan många år så har arrendatorn Rolf Hansson haft betesdjur av alla de slag här. Resultatet är ett vackert landskap som har en mycket stor biologisk mångfald och är ett populärt promenadstråk som kompletterar Kalvahagen i det gröna stråket mellan Åstorps tätort och villabebyggelsen på Björnås. Stigarna fortsätter in i bokdominerad skog full av fornminnen såsom odlingsrösen, gravar och block med skålgropar.

På Heiners kan den som vill se växter njuta av jungfrulin och grönvit nattviol i mängder, fältarv, gråfibbla, prästkrage och gökärt.

Gråfibbla Foto: Bengt Hertzman

På högsommaren blommar insektsmagneten åkervädd i stora mängder i den övre delen vilket skapar förutsättningar för en mycket rik fauna av fjärilar, humlor, bin och blomflugor. Bland fjärilsarterna kan nämnas silverblåvinge, puktörneblåvinge, svingelgräsfjäril, slåttergräsfjäril, mindre guldvinge, silverstreckad pärlemorfjäril och almsnabbvinge samt tre arter bastardsvärmare och ängsmetallvinge.

Mindre bastardsvärmare Foto: Bengt Hertzman

Humlesurret är intensivt med bland annat stenhumla, ängshumla, sydsnylthumla och stensnylthumla. Det ganska ovanliga väddsandbiet är en vanlig syn på åkervädden. Det finns säkert mycket mer att upptäcka.

Sydsnylthumla Foto: Bengt Hertzman

Förutom tidigare nämnda fåglar så ses under häckningstiden grå och svartvit flugsnappare, svartmes, större hackspett, gröngöling, spillkråka, grönfink och hämpling. De öppna vyerna gör platsen också mycket lämplig för spaning efter flyttfåglar.

Den som vill fortsätter sedan längs stigen in i skogen och har sedan många möjligheter till olika rundor, dock inte skyltade.

Dovhjort Foto: Thomas Arnström

Hitta hit:

I Åstorp tar du Odengatan upp mot Björnås och i övre delen av backen är Kalvahagens naturreservat och Arboretum skyltat mot vänster. Här finns parkeringsplats och stigarna utgår härifrån. Bor du i Åstorp och promenerar till området finns flera andra angöringspunkter såsom Skanneliden och Tingdalsskolan.

Koordinater parkering: 56.12866, 12961807

 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-12-15 av Bengt Hertzman