En av Skånes vackraste naturbetesmarker
Vy över Munkarps fälad i september 2012 Foto: Bengt Hertzman

Vy över Munkarps fälad i september 2012 Foto: Bengt Hertzman

Flora
Djurliv
Läs mer
Hitta hit

Ortsnamnsarkivet: Namnet (kyrkbyn) skrevs 1548 Monckerup och Monckerop 1462 sedan i Landeboken Munckerupp. Förleden troligen gen.plur av munk. Efterleden är torp – nybygge.

Munkarps fälad och kyrka Foto: Bengt Hertzman

Från höjderna har du en vidsträckt utsikt över fäladen och jordbrukslandskapet kring Ringsjön. Tornet på Munkarps kyrka sticker upp ovanför de vackra bestånden av enar. Vill du veta mer om Munkarps kyrka klickar du här och här kan du hitta personer som kan mer om bygden

I närheten ligger Ringsjön och där man funnit rikligt med lämningar av bosättningar från stenåldern. Arkeologiska undersökningar visar att en omfattande bosättning funnits längs stränderna och på holmarna i Ringsjön och de sedemera igenvuxna fornsjöarna Ageröds och Rönneholms mossar. Ringsjöbygden och trakten kring Rönneå tillhör ju de områden i Skåne där människor bosatte sig tidigast.

Här kan du läsa lite om Munkarpstraktens historia

Munkarps kyrka Foto: Bengt Hertzman

Munkarps kyrka Foto: Bengt Hertzman

Detalj av Munkarps kyrka Foto: Bengt Hertzman

Munkarps fälad är en rest av den förr i tiden vidsträckta betesallmänningen till Munkarps by. Huvuddelen av reservatet består av en småkuperad fäladsmark med enbuskar och ett par insprängda kärrstråk som delas av ett alkärr. I de högre delarna blir kuperingen mera markant, med smärre höjdryggar och mellanliggande fuktsänkor. Bestånden av enar är mycket imponerande och området är lättvandrat. Från höjderna har du en hänförande vy över landskapet och en fikastund i backarna en fin dag är en lisa för själen.

Munkarp när ljungen blommar Foto: Lars Bergendorf

Munkarp när ljungen blommar Foto: Lars Bergendorf

Inlandsisen har avsatt ett par rullstensåsar och även spritt ut grovt grus över omgivningen. Enarna står tätt och varierar i utseende, pelarformade såväl som buskar. Munkarps fälad ligger vid väg 13 mellan Höör och Stockamöllan. Området är synnerligen tilltalande att ströva i med markerad stig genom gräsmarker med oftast låg vegetation och en stor rikedom av örter.

Sommardag på fäladen Foto: Bengt Hertzman

På våren kan man få se backsippor blomma, lite senare granspira och gökärt och bortåt midsommar den praktfulla slåttergubben. Området är också hemvist för flera mindre vanliga dagfjärilar där klenoden är silversmygaren som man se på eftersommaren. Typiska fäladsfåglar som hämpling, grönfink, gulsparv och törnskata bygger bo i en- och rosbuskar och glador ses tillsammans med ormvråkar ständigt över markerna.

Gulsparv Foto: Bengt Hertzman

Svampfloran är rik och självklart dominerar de arter som är knutna till ogödslade äldre betesmarker såsom flera ovanliga vaxskivlingar.

Naturvårdare på Munkarp Foto: Bengt Hertzman

Naturvårdare på Munkarp Foto: Bengt Hertzman

Fäladen blev naturreservat 1973 och betas av kor och hästar som är en förutsättning för den biologiska mångfalden.

Upp

Flora
Solen i gräset -slåttergubben Foto: Bengt Hertzman

Solen i gräset -slåttergubben Foto: Bengt Hertzman

Munkarps fälad är en betesmark som är mycket omväxlande till sin karaktär vilket gör att det finns olika växtmiljöer med ett stort antal av de arter som förr var typiska för betesmarker på mindre näringsrik och basfattig grund.

Gökärt

Gökärt

Backsippa

Backsippa

Ögontröst Foto: Bengt Hertzman

Ögontröst Foto: Bengt Hertzman

Naturbetesmarker som inte betas för hårt tillhör de mest artrika landskapstyper som finns och här finns både torra backar, områden med bäckar och källor och samt kärr med inslag av fukthed. De största ytorna domineras dock av enbuskmarker med fattig gräshedsflora med kruståtel, stagg, knägräs, stenmåra, och pillerstarr. Stora mängder vanlig ögontröst förekommer på några ytor. Det finns också mindre bestånd av backsippa,svinrot och slåttergubbe. Gökärten finns bitvis ymnigt. I de fuktiga partierna finns arter som ängsvädd, borsttåg, småstarr, hirsstarr, den sällsynta granspiran, spikblad och rundsileshår. Vid några källflöden finns mer krävande arter som småvänderot, grönstarr, ängsstarr, loppstarr, slankstarr, kärrsälting, tätört  och darrgräs.

De i Skåne numera mycket sällsynta arterna slåtterfibbla och kattfot är också rapporterade från fäladen de senaste åren. I reservatet finns också en del alkärr och björkhagar.

Ris som blåbär, ljung, kråkbär och odon förekommer. Strax norr om fäladen ligger den vackra lilla näringsfattiga Lössjön, omgiven av gungflyn.

Scharlakansvaxing Foto; Bengt Hertzman

Scharlakansvaxing Foto; Bengt Hertzman

Betesmarkerna vid Munkarp är hemvist åt åtskilliga svampar som trivs på gamla ogödslade gräsmarker. Till de mer ovanliga kan nämnas fager vaxskivling, scharlakansröd vaxskivling, lädervaxskivling och praktvaxskivling.

Andra arter är kantarellvaxskivling, ängsvaxskivling och fläckkantarell. Uppe på backarna kring tallarna växer tårkremla och tallkremla.

Upp

Djurliv

På och kring Munkarps fälad kan man få se många av de fåglar som hör till det öppna äldre kulturlandskapet. Hämplingen, grönfinken och gulsparven sjunger från enbuskarna på våren och gröngölingen ropar uppe i backarna.

Törnskata Foto: Lars Nilsson

Törnskata Foto: Lars Nilsson

I maj hörs törnsångarens enkla ramsa och törnskatan samt buskskvättan som trivs i samma miljö kan också höras och ses under försommar och högsommar. Glador och vråkar kretsar nästan alltid över skogsbryn och dungar och i den lilla sjön kan man få se knipa och skogssnäppa.

Knipor kan ses i Lössjön Foto: Lars Nilsson

Knipor kan ses i Lössjön Foto: Lars Nilsson

Insektslivet är rikt och många arter dagfjärilar kan ses. Klenoden är den numera sällsynta silversmygaren som har en ganska stor population vid Munkarp. Detta är en fjäril som minskat kraftigt i Sverige de senaste åren och i inlandet finns den mest kvar i Skåne, Öland och Gotland samt Värmland. Förekommer även längst norrut i fjällen men i en annan ras. Silversmygaren liknar lite den mycket vanligare ängssmygaren men kan skiljas på silverfläckarna på undersidan av vingarna.

Silversmygare med mindre tåtelsmygare Foto: Bengt Hertzman

Silversmygare med mindre tåtelsmygare Foto: Bengt Hertzman

Den förekommer ofta på sandiga marker med kort grässvål och tillhör de dagfjärilar som flyger senast på sommaren, juli-september. Lever av olika gräs där fårsvingel och rödsvingel kan vara möjliga värdarter vid Munkarp. Andra numera mindre vanliga fjärilsarter du kan få se här är ängsmetallvinge, bredbrämad bastardsvärmare, skogspärlemorfjäril och ängspärlemorfjäril.

Ängsmetallvinge Foto: Lars Bergendorf

Ängsmetallvinge Foto: Lars Bergendorf

Bredbrämad bastardsvärmare Foto: Bengt Hertzman

På försommaren flyger den lilla smultronvisslaren bland blommande blodrot och smultron. Det finns rikligt med gräshoppor men området är inte så väl undersökt vad gäller vilka arter. Kring Lössjön och de små kärren kan det löna sig hålla ögonen öppna efter trollsländor. Den ganska ovanliga mindre smaragdflicksländan finns tillsammans med bland annat röd flickslända och allmän smaragdflickslända samt guldtrollslända.      

Pudrad smaragdflickslända Foto: Bengt Hertzman

Pudrad smaragdflickslända Foto: Bengt Hertzman

Upp

Här kan du läsa mer

Länsstyrelsen Skåne

Upp

Hitta hit

Munkarps fälad ligger vid väg 13 mellan Höör och Stockamöllan. Strax innan Munkarps by finns en vägskylt som visar in till reservatet och parkeringen. Vid parkeringen finns en informationsskylt och härifrån går en markerad strövstig som passerar de intressanta delarna.

Gör din egen vägbeskrivning till Munkarps fälad
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 55.94485, 13.46585

Upp


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-05-01 av Bengt Hertzman