Ymnig växtlighet och fiskeplats

Killebacke är den gamla soptippen i Klippan som användes 1948 fram till 1975. I samband med ombyggnaden av väg 13 drogs den nya vägen rakt igenom den gamla soptippen. Här lagrades både industrisopor och Klippanbornas avfall under nästan trettio år.

Flora
Fauna
Bra att veta
Hitta hit

Rönne å flyter längs området och är ett populärt område för sportfiskarna.

Idag täcks den gamla tippen av en frodig vegetation som innehåller både ängs- och ruderatväxter. I sluttningen mot Rönne å finns fuktälskande växter och i ån flera mindre vanliga vattenväxter.

Variationen i grönskan gör att många småfåglar trivs i området. I vår och försommar är fågelkonserten omväxlande.

Upp

Flora
Längs ån är vegetationen högvuxen med arter som jättebalsamin, äkta vallört, ängsruta, fackelblomster och strätta. I vattnet finns rikligt av pilblad. På de högre belägna torrare markerna växer rödfloka, åkervädd och rödklint. Den sistnämnda blommar i juli i tusentals exemplar.

Upp

Fauna

För den fågelintresserade är Killebacke värd ett besök. På försommaren sjunger hämpling, gulsparv, kärrsångare och steglits. I det omgivande landskapet sjunger sånglärka och ängspiplärka och man kan få se rovfåglar som brun kärrhök, glada och ormvråk jaga. Nere i alskogen finns mindre och större hackspett.

Stora flockar ljungpipare kan ses rasta på åkrarna i flyttid. I bärbuskarna längs ån ses olika arter av trastar äta sig mätta.

Det gynnsamma läget och den rika floran skapar förutsättningar för ett rikt insektsliv som dock inte är väl undersökt ännu. Under 2012 sågs myskbock, bredbrämad bastardsvärmare, allmän bastardsvärmare, kartfjäril och flodflickslända. På pilblad sågs stor kärrspindel, Sveriges största spindel.

Flodflickslända Foto:Bengt Hertzman

Upp

Bra att veta

Området är bitvis svårtillgängligt med hög vegetation på den ojämna och blöta marken. Jakt förekommer delar av året.

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till KillebackeVar vill du börja din resa:

 

GPS-koordinater: 56.1276, 13.1092

 


© Skånes Nordvästpassage. Sidan redigerad 2017-09-19 av Inger Persson och Bengt Hertzman