Kulturlandskap och strövstigar

Storaryd Foto: Inger Persson

I närheten av och kring Storarydsdammarna finns ett varierat och intressant natur- och kulturlandskap. Lövskogarna hyser en rik lundartad flora och här och var finns rester av ogödslade betesmarker.

Historik
Flora
Hitta hit

Historia

Storaryd Foto: Inger Persson

Storaryd och Åstratorp är gårdsmiljöer och odlingslandskap i mellanbygd med delvis välbevarad struktur.

Åstratorp är beläget i Ybbarpsåns dalgång. Längs ån finns åkrar som ursprungligen varit slåttermarker. Områdets östra del består av ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap med beteshagar och äldre åkrar, som kringgärdas av stenmurar med äldre fruktträd i gränserna. Viss bebyggelse är välbevarad i traditionell stil med röda, brädfodrade byggnader. Vid en av gårdarna finns hamlade träd.

I Storaryd finns en välbevarad gård i ett ålderdomligt odlingslandskap. Väster om Storarydsdammen finns ett äldre bokbestånd med en rik flora och en hägerkoloni.

Upp

Storarydsdammarna

Vy vid Storarydsdammen Foto: Bengt Hertzman

Dammarna som är belägna på isälvsavlagringar finns norr om Riseberga och har sitt ursprung efter uppdämning av Ybbarpsån på 1950-talet. Här finns välbildade rullstensåsar sydväst om dammarna. Dammarna har ett djup på ca 5 meter och är näringsrika. De kantas av bladvass och säv.

Påfågelöga Foto Bengt Hertzman

I området finns skogsduva, forsärla, gröngöling och kattuggla. I området mellan dammarna och Gundetorp finns rester av ett gammalt kulturlandskap med stora värden. Bestånd av gammal avenbok och ek samt sumpskog. Dessutom naturbetesmarker och före detta ängar och en liten markväg med en gammal varvbro.

I dessa marker finns fortfarande en stor biologisk mångfald med helt säkert mycket kvar att upptäcka.

Ljungtorvblomfluga, ängsblombock med flera på åkervädd Foto: Bengt Hertzman

Nämnas kan ett tätt bestånd av avenboksspecialisten stenknäck, växter som stor blåklocka, brudbröd, vitmåra, svinrot och skogsnäva (midsommarblomster), fjärilar, blomflugor och mycket mer.

Gråhäger Foto: Lars Nilsson

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Storaryd
Var vill du börja din resa:

Vägbeskrivning
När du färdas på vägen från Riseberga till Perstorp tar du första avtagsvägen till vänster efter norra dammen.

Stanna till vid bron över Ybbarpsån och lyssna efter sångare och hackspettar innan du fortsätter, gärna till fots. När du passerat gården på höger sida finner du en fin gammal betesmark till vänster. Grusvägen norrut tar dig nu mot kommungränsen utmed bäckens vänstra sida. Här hittar du många trevliga platser där du kan njuta av både växter och fågelsång.

Mindre väg vid Storaryd Foto: Bengt Hertzman

Fortsätter du grusvägen norrut så är du snart tillbaka på stora vägen mellan Perstorp och Riseberga. Kör du nu söderut mot Riseberga kan du passa på att njuta av det vackra landskapet på ömse sidor av vägen. När du kommer fram till Storaryd, sväng av åt höger mellan dammarna.
Efter några kilometer på grusvägen kommer du fram till ett vackert och spännande hagmarksområde där vägen delar sig. Ta dig till fots in i området med torpruiner, björkhagar och enefälader. Torpen Ivarstorp, Myrahultet och Långholmen är från slutet av 1800-talet.

Öster om betesmarkerna ligger Svenskhultsmosse.

GPS-koordinater
RT90: X 6222098 Y 1346604
Decimal: 56.1026, 13.3398

Upp


© Skånes Nordvästpassage.
 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-01-10 av Bengt Hertzman