Bekväm promenad under ekar och deras följeslagare

Gammal ek och avenbok i Prästamarken Foto: Bengt Hertzman

Strax norr om Kvidinge station ligger naturreservatet Prästamarken. Du når det längs grusvägen mellan kyrkan och Tomarps Kungsgård längs vandringsleden Kvidingeprofilen. Under 1800-talet var Prästamarken hagmark med glest stående ekar. När betet upphörde växte ängarna igen och lövskogen har lämnats orörd och utvecklats. Eken var under 1500-talet ett skyddat träd av kungen för virket behövdes för bygge av skepp till flottan.

Avenbok med vril, Prästamarken 2021 Foto: Kent Ivarsson

Ekarna i Prästamarken är 200-300 år gamla och de gamla träden är hemvist för många insekter och svampar. I området finns också en del gamla avenbokar och bokar.

Upptäckarglädje i Prästamarken Foto: Bengt Hertzman

Fåglar

Den gamla träden och det välutvecklade buskskiktet erbjuder boplatser för många fåglar och artrikedomen är stor med tanke på den ringa ytan. Den mindre vanliga skogsduvan kan höras sjunga en stor del av våren och sommaren. Den är hålbyggare liksom de allestädes närvarande nötväckorna och rödstjärt, svartvit flugsnappare, blåmes och talgoxe. Den större hackspetten finns såklart och även sällsynta mindre hackspetten har synts och hörts här.

Bobyggande större hackspett Foto: Bengt Hertzman

Det finns ytterligare en lång rad småfåglar som bofink, steglits, gärdsmyg, rödhake, lövsångare, grönsångare och gransångare. På försommaren hörs härmsångarens mångskiftande sång fylld av imitationer liksom trädgårdssångaren.

Grönsångaren sjunger på försommaren i Prästamarken Foto: Bengt Hertzman

Insekter och andra djur

Här finns en rad insekter knutna till gamla träd och död ved, en del av dem sällsynta som den gulringade vedharkranken och bålgetingkortvinge. Sen finns här några blomflugor som är knutna till äldre träd i larvstadiet som den mycket ovanliga boktigerflugan. Andra arter är bred narcissfluga och dödsskallefluga. Det finns humlor, bin, skalbaggar och mycket annat.

I de små dammarna och kärren finns den vanliga grodan som är i gång med sitt spel redan i mars.

Vanlig groda Foto: Bengt Hertzman

Växter

Buskstjärnblomma Foto: Bengt Hertzman

Innan lövträden slår ut blommar många av vårens örter under deras kronor. Du finner vit- och gulsippa, svalört, vårlök,desmeknopp och lundviol. Framåt försommaren slår lundväxter som storrams, liljekonvalj, gulplister, buskstjärnblomma och rödblära ut och samtidigt kan du finna den ätliga vårmusseronen. Då blommar även den svarta trolldruvan. Under högsommaren är floran sparsammare men till de vackra växter du kan se finns stor häxört, hässleklocka, skogsknipprot och stinksyska. Den sistnämnda är värdväxt åt den sällsynta fjärilen pantermätaren som har observerats i Prästamarken.

Rödbläran blommar på försommaren Foto: Bengt Hertzman

I områdets västra del har en gammal ängsmark åter öppnats upp och slås av Åstorps kommun. Floran är än så länge dominerad av åkerogräs men du kan också få se rester av ängsflora såsom rödklint, prästkrage, ängsvädd och backnejlika  Förhoppningsvis kommer regelbunden slåtter att gynna en varierad flora på sikt.

De många örterna gynnar insektsfaunan och flera olika dagfjärilsarter finns såsom puktörneblåvinge, aurorafjäril, påfågelöga, ängssmygare och mindre tåtelsmygare liksom humlor, bin och blomflugor.

Nässelklocka Foto: Bengt Hertzman

Nässelklocka

Skogsknipprot Foto: Sven Johansson

Skogsknipprot Foto: Sven Johansson

Många svampar lever i symbios med de gamla ekarna och flera av dessa är sällan sedda så som sommarsopp och mörkeggad stinkkremla. På de levande ekarna syns ibland parasiter som korkmussling, oxtungsvamp och svavelticka. På ved växer fjällig ticka, limsvamp och andra nedbrytare. Den sällsynta koralltickan har också skådats här.

Svavelticka Foto: Bengt Hertzman

Prästamarken med kyrkan Foto: Bengt Hertzman

Miljön kring Kvidinge kyrka bildar en mycket tilltalande helhet. Kyrkan är en korskyrka i nyromansk stil uppförd 1864-66 med S:t Petri kyrkas grundplan som förebild. Intill kyrkan finns Gyllenbielkeska Hospitalet som byggdes 1729 och är ett av Sveriges äldsta bevarade ”fattighus” med ursprunglig inredning. Det var i bruk fram till 1949. År 1958 byggdes det om till församlingshem. Den norra delen lämnades orörd och är idag ett museum, som drivs av Kvidinge Sockens Hembygdsförening.

Kvidinge kyrka med Gyllenbielkeska hospitalet 2018 Foto: Bengt Hertzman

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Prästamarken
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.1409, 13.0504

Bra att veta

Åstorps kommuns hemsida

En vandringsled mot Tomarps ene ansluter från Prästamarken längs bäcken. Kombinera gärna ett besök i Prästamarken med en visit på Tomarps Kungsgård som ligger längs längre fram längs grusvägen.

Vill du åka kollektivt tar du tåg till Kvidinge station och vandrar förbi kyrkan mot Prästamarken.© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-05-18 av Bengt Hertzman