En leende glänta fylld av liv i skogsbygden
Idyll vid Hunseröd Foto: Lars Hillman

Idyll vid Hunseröd Foto: Lars Hillman

Historia
Flora
Svamp
Fåglar
Insekter
Hitta hit

Utblick över sjön vid Hunseröd Foto: Bengt Hertzman

Öster om Modaröd ligger ett vackert landskap med dammar skog och betesmarker. Förekomsten av gamla lövträd, det öppna beteslandskapet och vatten skapar förutsättningarna för ett mycket omväxlande djur och växtliv. För dig som är intresserad av trollsländor och andra insekter är detta ett givet utflyktsmål.

Betesmark vid Modaröd 2019 Foto: Bengt Hertzman

Genom dammarna flyter Guvarpsbäcken. Denna bäck avvattnar området från Håkanstorpsmölla mot Hässleholms kommun ner till Färingtofta.

I kanten av området ligger Hunseröds Bed & Breakfast med en vacker utsikt över den största sjön.

Stig vid Hunseröd Foto: Bengt Hertzman

Upp

Historia

Dialekt och ortsnamnsarkivet:

Namnet skrevs Hundsröd 1645. Det är förmodligen ett gammalt ord hun som utgör första leden. Detta ord tror man betecknade en ås eller höjdsträckning. Så namnet skulle i så fall betyda ’röjningen vid åsen’.

Modaröd kan syfta på ett vägmöte, ett mot, i närheten av den ursprungliga röjningen, rödet, i skogen. Moderyet 1551.

Trakten är gammal odlingsbygd och fornminnen finns på flera platser i omgivningarna. Landsvägen, förr kallad Häradsvägen har gamla anor. För Modaröd genomfördes Storskifte 1815 och Laga skifte påbörjades 1843 men var inte genomfört förrän 1857 då det förekom många tvister mellan bönderna.

Hästar vid Hunseröd Foto: Lars Hillman

Hästar vid Hunseröd Foto: Lars Hillman

Av skiftesprotokollen kan man bland annat utläsa att alla gårdarna här, Modaröd, Hunseröd och Karup hade egna kvarnar i Guvarpsbäcken. Vid skiftet delades utmarkerna upp men åkrar och ängar, det vill säga inägorna, berördes mindre. Man hade gemensamma grustäkter och det står att de boende på Hunseröd fritt fick begagna vägen över Modaröds ägor. Denna finns kvar till stora delar än idag.

Dammarna är av sent datum, dom finns inte med på den ekonomiska kartan 1970.

Upp

Flora
Gulmåra Foto: Bengt Hertzman

Gulmåra Foto: Bengt Hertzman

Dammarna kantas av al och björk samt en vegetation av högört. Här finns arter som den mycket giftiga sprängörten. Det växer också rörflen, mannagräs, strätta, kärrsilja, fackelblomster, missne och vass samt rikligt med knappsäv. Här kan du också få se den vackra vinröda kråkklövern blomma med frossört och brunskära.

På de öppna vattenytorna blommar gul och vit näckros på sommaren. Det mesta av betesmarkerna har gödslats varför floran är ganska artfattig men du kan finna örter som gulmåra, gråfibbla, grönvit nattviol, åkervädd och blodrot.

Längs stigar och stengärden finns rester av ogödslad mark och här hittar du intressant vegetation med backtimjan, smällglim, brudbröd, gullviva, ängsvädd och knägräs. Här har också den gamla slåtterängsväxten ängskära en av sina få växtplatser i Klippans kommun.

Vit näckros Foto: Bengt HertsmanVattenklöver med kartfjäril Foto: Bengt Hertzman

Gamla solitära ekar skapar tillsammans med snår av slån och hassel en stor variation i landskapet.

Ängsskära Foto: Bengt Hertzman

Ängsskära Foto: Bengt Hertzman

Upp

Svamp

En rik svampflora är knuten till de gamla lövträden. På sensommaren finns här en mångfald av kremlor med arter som rutkremla, fagerkremla och gaffelkremla. Matsvampsplockaren kan hitta stensopp och gul kantarell här med mindre kända matsvampar som aspsopp, hasselsopp och brokkremla.

Till sällsyntheter får räknas fjällsopp, grå taggsvamp och zontaggsvamp.

Upp

Fåglar

Sothöns, smådopping, gräsand, grågås har häckat i dammarna och kan tillsammans med fiskgjuse, gråhäger, sångsvan och trana ses regelbundet.

Grågäss med ungar Foto: Bengt Hertzman

Skogsduva, gröngöling och ormvråk häckar i närområdet och gök hörs på försommaren. I de närliggande barrskogarna syns ofta korsnäbbar. Bland andra fåglar man kan se och höra märks havsörn, gröngöling, nötskrika, grönsångare, gulsparv, entita och stjärtmes.

Entita Foto: Bengt Hertzman

Upp

Insekter
Citronfläckad trollslända Foto; Bengt Hertzman

Citronfläckad trollslända Foto; Bengt Hertzman

I dammarna finns ett eldorado för trollsländor och hela sommarhalvåret kan du se många arter här. Till dem intressantaste hör citronfläckad kärrtrollslända. Här lever också röd flickslända, större rödögonflickslända, spjutflickslända, ljus – och mörk lyrflickslända, bred trollslända, metalltrollslända, och gulfläckig glanstrollslända.

Rödflickslända Foto: Bengt HertzmanStörre rödögonflickslända Foto: Lars Bergendorf

På betesmarkerna och i vägkanterna är det gott om dagfjärilar och ett besök kan rekommenderas på högsommaren. Då flyger här skogsnätfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril, storfläckig pärlemorfjäril, violettkantad guldvinge och vitfläckig guldvinge.

Tistelbock Foto: Lars Bergendorf

Tistelbock Foto: Lars Bergendorf

Liten igelkottspinnare Foto: Bengt Hertzman

Liten igelkottspinnare Foto: Bengt Hertzman

Rosenvinge på smällglim Foto: Lars Bergendorf

Rosenvinge på smällglim Foto: Lars Bergendorf

Du kan även stöta på sotmätare, mindre igelkottspinnare, torvmossemätare och rosenvinge. I örtvegetationen lever humlebagge och tistelbock.

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till HunserödVar vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.0710, 13.3983

Bra att veta

En del av vägarna i området är inte farbara med bil utan man får parkera en bit därifrån och ta sig vidare till fots. Från Perstorpsvägen tar man av där det är skyltat Bed & Breakfast Hunseröd och följer grusvägen. Efter några hundra meter ser man den första sjön på vänster sida. Det finns stigar på sjöns västra sida längs vilken man kan ta sig in i området. Från Modaröd kan man ta sig ner till dammarna med cykel längs en mindre väg. På de öppna markerna går betesdjur sommartid och hänsyn måste tas till dessa.


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2021-01-20 av Inger Persson och Bengt Hertzman