Utsikt från Natthall i oktober 2016 Foto: Bengt Hertzman

Utsikt från Natthall i oktober 2016 Foto: Bengt Hertzman

En plats att återvända till
Geologi
Fågelliv
Flora
Djurliv
Hitta hit

En plats att återvända till

Kanske är det Rönneådalens vackraste plats. Ett ställe som du alltid kommer att längta tillbaka till. Från en klippa som stupar brant mot ådalen ser du hur vattendraget meandrar sig fram mellan frodiga ängar och skogar. En rofylld och inte så lite magisk plats med sköna vyer.

Om man lyssnar riktigt noga, så kan man kanske höra jättarna, som bor inne i berget bland de väldiga stenblocken vid stigen.

Stenblocken vid Natthall Foto: Bengt Hertzman

Stenblocken vid Natthall Foto: Bengt Hertzman

Jättarna är gamla, de har bott där i tusentals år. Men Natthalls klippor är mycket äldre och genom berget går en diabasgång från en orolig tidsålder med våldsamma vulkanutbrott. Den rika berggrunden och det gynnsamma lokalklimatet i klippans sydbrant skapar förutsättningar för en rik flora med flera sällsynta arter. Tidigt på våren blommar blåsippa, lungört och smånunneört i mängder. Ungefär samtidigt vaknar snokar och skogsödlor som övervintrar i klippornas håligheter nära ån.

Trollen i berget Teckning: Solveig AndreassonBland Natthalls skymslen Foto: Bengt Hertzman

Det var där som trollen förr sades hålla till.  Läs Solveig Andreasson berättelse om Natthalls troll och jättar

Senare blommar bland annat den i Skåne mycket sällsynta glansnävan. I de branta klipporna finns ovanliga ormbunkar som svartbräken och gaffelbräken och klenoden rött oxbär på en av sina två växtplatser i Skåne. Här finns också många sällsynta mossor.

Rönneådalen vid Natthall Foto: Bengt Hertzman

Rönneådalen vid Natthall Foto: Bengt Hertzman

Ute på maderna vid ån betar kor på sommarhalvåret, floran är frodig med arter som sjöranunkel. Insektslivet är mycket rikt och bland annat kan du på försommaren få se den i vårt landskap mycket ovanliga spetsfläckiga trollsländan, som har sina flesta förekomster vid Rönneå. Skåneleden går genom området och där leden passerar ån över en bro är djur- och växtliv speciellt rikt. Håll utkik efter nötkråka, mindre hackspett, stjärtmes, tandrot och smörboll.

Rast vid jättarnas hem Foto: Erling WilkensVandring mot Natthall Foto: Lars Bergendorf

Om du kommer vandrande på leden upp till Natthalls krön kan du på den flata stenhällen vid stupet skymta några tecken, rester av texten som var skriven på hällen:

”Susen Natthalls bokar eder sång, dröm om den dag, som ler borta från livets buller och bong för hembygdens ro i mitt hjärta jag ber.”

Namnet Natthall

En höjd har ofta ett namn där hall ingår. Det betecknar oftast en häll eller berg i dagen. Varför höjden har ett namn med Natt- är höljt i dunkel. Redan i slutet på 1700-talet, 1797, nämns Natthallsmaden i en lantmäterihandling.

Det är inte ovanligt med orts- och naturnamn som har med rättskipning att göra. I tvåledade namn är det i regel bestämningsleden som har med rättsutövningen att göra medan huvudleden säger något om platsens art. Namnet Natthall skulle möjligtvis syfta på nattman = rackare, bödels dräng. I hans uppgifter ingick också att köra bort samhällets avfall samt att slakta hästar.

Upp

Geologi

Natthall är en höjd beklädd med lövskog belägen söder om Djupadalsmölla i Rönneås dalgång. Branten mot ån är ungefär 20 meter hög. I klippan finns en diabasgång från den tid då det förekom vulkanisk aktivitet och rörelser i jordskorpan utmed den så kallade Thornquistzonen.

Natthalls klippbrant Foto: Bengt Hertzman

Natthalls klippbrant Foto: Bengt Hertzman

Thornquistzonen är en bred zon som karakteriseras av omfattande berggrundsrörelser och som löper diagonalt över Skåne från NV till SO. Zonen utgör gränsen mellan den Baltiska urbergsskölden i norr och nordost och de sedimentära bergarterna i sydväst. Berggrundsrörelserna började för mer än 400 miljoner år sedan och skapade sprickor som fylldes med magma vilken senare stelnade till bergarten diabas. Den lättvittrade diabasen ger upphov till näringsrikt underlag för en rik flora som ofta avslöjas av blåsippor på våren.

Svartbräken växer ofta i diabasgångar Foto: Bengt Hertzman

Under jura och krita drabbades området norr om Ringsjöarna i centrala Skåne av förnyade utbrott av magma. Dess vulkanrester som finns i ett område norr om Ringsjön upp till Röstånga och Ljungbyhed har tidsmässigt ansetts sammanfalla med jättekontinenten Pangeas uppsprickande. Av vulkanerna återstår idag ofta endast begränsade kullar av pelarformad basalt. Dessa för Sveriges berggrund unika, unga vulkaniska bergarter var kända redan under 1800-talets första hälft och har sedan dess undersökts ett flertal gånger.

Den meandrande Rönneå vid Natthall Foto: Bengt Hertzman

Bland dom mest kända är Allarps bjär, Juskushall och Jällabjär. Flertalet vulkaner är idag endast blottade i mycket begränsad omfattning och ger sig till känna som små blockanhopningar i kanten av någon mindre kulle eller förhöjning i marken. Följer du Skåneleden från Natthall kommer du snart Anderstorps eneskog och nära parkeringen höjer sig Äskekull som är en av dessa vulkanrester. Utbrottet har daterats till för ungefär 180 miljoner år sedan.

Från Natthall Foto: Erling Wilkens

Från Natthall Foto: Erling Wilkens

De vulkaniska utbrottsprodukterna bildade tuffer och lösa bildningar av olika slag. Ofta blandades de lösa utbrottsprodukterna med slam, växtdelar och liknande och bildade tuffliknande avlagringar. Av dessa bergarter finns i inte mycket kvar eftersom de vittrar mycket lätt. Den mest kända tuffavlagringen i Skåne är den vid Djupadalsmölla.

Gångbron nära Natthall Foto: Bengt Hertzman

Den mest kända lokalen ligger vid Rönneås södra sida, några hundra meter väster om Djupadalsmölla där den bildar en djup skärning. Bergarten är mycket osorterad med talrika både mindre och något större block av basalt och urberg. Den dåliga sorteringen tillsammans med inslaget av växtdelar och block gör att man kan förmoda att den avsatts som en osorterad tuffbildning, kanske uppblandad med slam som strömmat ned från vulkaner som finns omedelbart söder om Djupadalsmölla.

Upp

Fågelliv
Svartvit flugsnappare Foto: Tommie Sandberg

Svartvit flugsnappare Foto: Tommi Sandberg

Rönneådalen vid Natthall är en mycket fin fågellokal med mångskiftande fågelfauna. Året runt finns där gott om rovfåglar som gärna utnyttjar termiken ovanför dalgången och som söker föda längs sluttningarna. Ormvråk och glada häckar i närområdet och ses året om. Sparvhök, duvhök och bivråk ses ibland, den sistnämnda endast sommartid då den tillbringar vinterhalvåret i Afrika. Istället är vid den tiden havsörnen en vanlig syn då den patrullerar längs ån. Även kungsörn ses ibland och korparna har ett fast tillhåll kring branterna.

Korpen är en regelbunden gäst vid Natthall Foto: Tommie Sandberg

Korpen är en regelbunden gäst vid Natthall Foto: Tommi Sandberg

Tidigt på våren rastar en hel del vattenfåglar i den ofta översvämmade ån. Man kan då se flockar av sångsvan, storskrake, knipa, gräsand och kricka. Ibland rastar tranor och skogssnäppan hörs spela över maderna i april och maj.

Sångsvanar passerar Natthall Foto: Bengt Hertzman

Sångsvanar passerar Natthall Foto: Bengt Hertzman

Det händer att en kungsfiskare blixtrar förbi i åkröken och drillsnäppan syns regelbundet i området. Den häckar troligen i närheten. I trädridåer, buskage och högörtsvegetation längs ån är småfågelkonserten intensiv på försommaren. I kören ingår gärdsmyg, steglits, rödhake, trädpiplärka, kärrsångare, härmsångare och järnsparv. Stjärtmes, entita och trädkrypare syns ofta bland alar och videbuskar vid Skåneledens bro. Här är det också lönt att spana efter mindre hackspett och grå flugsnappare. Gröngöling och nötskrika hörs oftare än dom syns.

I lövskogen upp mot Natthall och Torraröd förekommer arter som grönsångare, svartvit flugsnappare, nötväcka, taltrast, stenknäck och grönsiska. Någon enstaka skogsduva brukar höras spela i skogen och kattugglan har fina träd att häcka i vid Natthall. Ta en fikapaus uppe på Natthall. Utsikten över den meandrande ån är betagande. Här har du stor chans att se rovfåglar som ormvråk, röd glada, havsörn, duvhök och sparvhök. I de stora avenboksbestånden kring Natthall kan vissa år stora flockar av stenknäck födosöka, uppemot 500 fåglar har setts samtidigt.

Entita Foto: Bengt Hertzman

Entita Foto: Bengt Hertzman

Upp

Flora

I området kring Natthall finns många olika naturtyper och förekomsten av näringsrik berggrund och vattendrag skapar förutsättningar för en mycket rik och omväxlande växtlighet. När man kommer på Skåneleden från Torraröd passeras en större hasseldunge i backen ner mot Rönneådalen. Nere i dalen finns fuktiga ängar och betesmarker med arter som kransmynta, strätta, fackelblomster, skogssäv, kärrsilja, plattstarr, flädervänderot, sjöranunkel, ängsbräsma, grönvit nattviol och mycket mer.

Smörbollen finns sällsynt vid Natthall  Foto: Bengt Hertzman

Man passerar sedan en rik ängslövskog som mest består av avenbok och ek. Örtfloran är rik med växter som lundviol, aklejruta, skogsviol, underviol, skogsbingel, gulsippa, tandrot, gulplister och rödblära. Nere vid ån finns några mindre bestånd av S:t Pers Nycklar, smörbollar och midsommarblomster.

Tandrot Foto: Bengt HertzmanBlåsippa Foto: Bengt Hertzman

Skogen upp mot Natthall innehåller avenbok, bok, ek och hassel. På våren kan man här finna flera av den skånska lundflorans mindre vanliga arter som blåsippa, smånunneört, hålnunneört, lundviol, vätteros, vispstarr och lundvårlök. Här finns också gulplister, harsyra, gullpudra med flera.

Lundvårlök Foto: Bengt Hertzman

Uppe vid de stora stenblocken är det lönt att leta efter en av våra mest sällsynta växter, glansnävan som bara ha några få växtplatser till i Skåne såsom Stenshuvud, Odensjön och Hallands Väderö. Släktingen stinknäva finns i större antal och kring blocken finns också en hel del nunneört.

Stinknäva och Glansnäva (nederst) Foto: Bengt Hertzman

Glansnäva och Stinknäva Foto: Bengt Hertzman

Stinknäva Foto: Bengt Hertzman

Natthalls klippbrant är växtplats för några sällsynta arter. Där finns den lilla ormbunken gaffelbräken och den mer iögonfallande släktingen svartbräken tillsammans med vanligare ormbunkar som stensöta, träjon och skogsbräken.

Nedanför klippväggen lyser det under den tidiga våren blått av blåsippa och lungört. Här finns också S:t Pers Nyckel, smånunneört, skogsviol, lundviol, buskviol, gulsippa, svalört, vispstarr, glansnäva, harsyra och andra örter. I en fuktig dalgång intill klippan blommar massor av gullpudror i början av maj. Tittar man upp i klippbranten så kan man se några buskar av arten rött oxbär klamra sig fast. Förutom vid Kopparhatten finns den endast här i hela Skåne och individerna kan vara flera hundra år gamla. I stupet klänger också några exemplar av luddros. På klipporna växer också flera sällsynta mossor.

Upp

Djurliv i övrigt

När du vandrar kring Natthall ser du ofta spår efter vildsvin och rådjur. Ibland kan du skymta djuren också. Även älg, räv och grävling rör sig i området. Branterna mot ån är vända mot söder vilket skapar ett gynnsamt mikroklimat och skydd mot vinden.

Snok vid Natthall Foto: Bengt Hertzman

Snok Foto: Bengt Hertzman

Bland klippblocken tillbringar ett stort antal snokar vintern och de första hanarna brukar ses sola redan i början av april. Här finns också gott om skogsödlor. Vid ån och angränsande diken finns vanlig groda och padda.

Insektslivet är rikt och vid ån är det på försommaren gott om trollsländor. Rönneås egen trollslända, den sällsynta spetsfläckiga trollsländan ses flyga från slutet av maj. En bra plats att studera den är vid Skåneledens bro.

Spetsfläckad trollslända Foto: Bengt Hertzman

Det finns även arter som stenflodtrollslända, flodflickslända, röd flickslända, blå jungfruslända och blåbandad flickslända. På de fuktiga ängarna vid ån som betas av kor sommartid flyger aurorafjärilen kring ängsbräsmorna i maj och senare älggräspärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril och brunfläckig pärlemorfjäril.

Vinbärsfuks Foto: Bengt Hertzman

I skogsgläntor och bryn kan du se kartfjäril, vinbärsfuks, kvickgräsfjäril och citronfjäril. På sensommaren hörs kärrgräshoppornas knäppande spelläte bland fuktängarnas höga vegetation. Arten förekommer i stort antal.

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Natthall
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.0100, 13.3745

Bästa angöringspunkten för den som kommer med bil är parkeringsplatsen i Anderstorps eneskog. Därifrån är det cirka 25 minuters promenad längs Skåneleden fram till Natthall. Man kan också angöra i närheten av gården Eketorp på andra sidan Rönneådalen där Skåneleden går ner i dalen, över bron och fortsätter upp till Natthalls topp. Kör förbi Djupadal i riktning mot Torraröd och efter Eketorp kommer ni in i en bokskog där det går att ställa bilen i anslutning till en skogsväg på vänster sida. Ni går sedan tillbaka längs vägen och tar er in på betesmarken ovanför ån där ni ser Skåneledens markering.

För den som är lite mer förtrogen med landskapet går det också bra att parkera på parkeringsplatsen i närheten av Djupadals mölla. Sen kan man följa den asfalterade vägen över bron mot Anderstorp och efter några hundra meter ta in vänster på en liten grusväg, Följ skogsbrynet på vänster sida så kommer ni ner på Skåneleden där bron över Rönneå finns. Passa också på att besöka området nära Djupadalsmölla vid Rönneå och Snällerödsbäcken!  Koordinater: 56.0194, 13.3859

Bron över Rönneå är bitvis i dåligt skick och kan vara hal i väta.


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2022-02-09 av Bengt Hertzman