Gammalt övningsfält med spännande natur

Horsakärr vid Husarskjutbanan Foto: Inger Persson

Ett mångskiftande område beläget nordost om Herrevadskloster på båda sidor om Ybbarpsån. Här finns också porten till naturreservatet Herrevadskloster med parkering och information. De många olika naturtyperna gör platsen artrik. Det finns betesmarker med gamla solitärträd, främst ek och bok. Kring den gamla infanteriskjutbanan finns bokskog och blandlövskog. På den öppna marken kring skjutbanan finns inslag av ljunghed och ruderatmark.

Vägen ner mot Horsakärr Foto: Bengt Hertzman

Detta är en av de finaste platserna i reservatet när det gäller växter och insekter. Bland annat finns en rikligt förekomst av den allt ovanligare ängsvädden, 2020 räknades kring 1000 exemplar. På ljungheden finns också ovanliga svampar som hedfingersvamp.

Historik
Flora
Fauna
Hitta hit

Historik

Platsen kallades redan 1681 Horzekeret och har genom flera sekel omväxlande använts till åker och betesmark samt ängsmark. Enligt uppgift gick huvudsakligen hästar på bete här för några decennier sedan och numera är det nötkreatur. Området har alltid varit vått och sankt.  1684 var Västra Sorrödssjöns strandkant belägen vid nuvarande skjutvallen vid Horsakärr. De vid Ljungbyhed belägna Dragon-, Husar- och Infanterilägren hade under långa tider varsin skjutbana vid Horsakärr. Man red och gick via en ännu befintlig väg förbi möllan vid Herrevadskloster och hagmarkerna vid Ålafisket till Horsakärr. Även flygflottiljen i Ljungbyhed som etablerades 1926 har använt platsen som övningsområde fram till 1998.

Hage med gamla lövträd vid Horsakärr Foto: Bengt Hertzman

I norra delen av området som kallas Bastet finns en höjd trädbevuxen med gamla ekar och bokar. Vallen på södra delen av kullen har varit kulfång och skjutskydd för husarbanan. Här finns en del gamla träd och två sällsynta svampar och hittats här är tårticka och tungticka, båda knutna till jätteekar.

Tårticka Foto: Bengt Hertzman

Vattendraget som rinner mellan infanteriskjutbanan och betesmarkerna kallas idag Ybbarpsån men hette förr Sorrödsbäcken och det som munkarna en gång hade grävt fördjupades under ett dikningsföretag på 1930-talet och är till stora delar en rakt dike idag. Enligt Länsstyrelsen finns tankar på att återmeandra Ybbarpsån men det kan bli problematiskt då det finns flera vattendomar i området.  I klostrets verksamhet ingick fiske och skogsbruk och vattenkraften har utnyttjats bland annat till den vid Sorrödsbäcken belägna kvarnen.

I sydvästra delen ligger Lergravakärret där det tidigare brutit lera för tegeltillverkning.

Upp

Många viktiga växter för insektslivet

Monke, kallas ibland blåmunkar Foto: Bengt Hertzman

Det är framför allt de öppna områdena kring den förra infanteriskjutbanan och brandövningsplatsen  som har en intressant flora med många arter med dålig konkurrensförmåga som hör hemma i torra och sandiga miljöer.

Många växter i dessa miljöer är småväxta och man får ge sig tid för att hitta dem. Bland de mer storväxta örterna ni lägger märke till vid ett besök är blåeld som är som en magnet för humlor, vidare monke, sandvita, rotfibbla, ängsfibbla, hedblomster, klofibbla, åkervädd, rockentrav, samt några ärtväxter som getväppling, gulvial och häckvicker.

Åkerhumla Foto: Bengt Hertzman

Den gamla skjutbanan i anslutning till rast- och parkeringsplats håller nu på att förvandlas till slåtteräng. Det finns här redan en fläckvis rik flora, förutom den redan nämnda ängsvädden finns här jungfrulin, svinrot och blåsuga samt inslag av ljung.

Blåelden finns vid Horsakärr Foto: Bengt Hertzman

Bland de småväxta finns den ganska ovanliga violetta ärtväxten vårvicker samt de mycket vanligare arterna sparvvicker och liten sommarvicker. En annan karaktäristisk art på torr mark är harklövern. I direkt anslutning till infanteriskjutbanan finns en del partier med ljunghed och fukthed som säkert har gamla anor. Här blommar bland annat rikligt med den allt ovanligare ängsvädden, en viktig nektarväxt för många insekter.

Skogspärlemorfjäril på ängsvädd Foto: Bengt Hertzman

När den blommar i juli-augusti vimlar det av humlor, blomflugor och fjärilar kring blommorna. Olika pärlemorfjärilar, blåvingar, guldvingar och nykläckta citronfjärilar, nässelfjärilar och påfågelögon. Blomflugor som fönsterblomfluga, ljungtorvblomfluga och den ovanligare brun björnblomfluga söker nektar på vädden.

Brun björnblomfluga på ängsvädd Foto: Bengt Hertzman

I området finns också flera arter långhorningar, bland annat fläckig blombock och den ovanliga sexfläckiga blombocken. Dessa är lättast att se på blommande buskar i skogskanten.

Fläckig blombock Foro; Bengt Hertzman

De öppna betesmarkerna väster om Ybbarpsån har en tämligen trivial flora men i den norra delen finns en ganska rik svampflora.  Arter som man kan hitta i bryn och betesmarker är eksopp, stolt fjällskivling, buktriska, rökriska, blek skäggriska och mönjevaxskivling. I betad hagmark intill Ybbarpsån har den ovanliga kandalabersvampen hittats. Den lever på gammal aspved.

Kandalabersvamp på asplåga vid Horsakärr Foto: Bengt Hertzman

Upp

Fauna

Det mycket varierade landskapet kring Horsakärr skapar bra förutsättningar för ett rikt djurliv.

I bokskogen norr om infanteriskjutbanan finns många arter småfåglar som grönsångare, lövsångare, bofink, gulsparv, gärdsmyg, svarthätta och rödhake. I blandskogen öster om skjutbanan kan man få höra rödstjärt och svartvit flugsnappare sjunga liksom trädkrypare och den numera mindre vanliga entitan. På de öppna markerna kring skjutbanan har trädlärkan häckat.

Gulsparv Foto: Lars Nilsson

På fälten österut har man god chans att få se buskskvätta, ängspiplärka samt den färggranna steglitsen. Under höst och vinter syns ofta flockar av steglits klänga i tistlarnas vissna blomkorgar där de äter frön. Tidigt på våren hörs dubbeltrastens vackra och lite melankoliska sång över nejden och både gröngöling, större hackspett och spillkråka hörs ropa och trumma. Även skogsduvans spel hörs.

Steglits Foto: Lars Nilsson

Hackspettarna håller gärna till kring de gamla bokarna och ekarna på höjden i den nordvästra delen av området. Där höjden slutar mot norr är sikten fri mot Horsabacken och här är ett bra ställe att spana efter rovfåglar. Man har god chans att se glada, ormvråk, sparvhök och tornfalk och havsörnen tar ofta en flygtur över Horsakärr liksom bivråken som antagligen häckar i trakten. Mindre skrikörn och kungsörn har setts vid något tillfälle.

Tistelfjärilar Foto: Bengt Hertzman

I skogsbrynen och kring skjutbanorna har skogsödlor och kopparödlor ett säkert tillhåll och här kan man som nämnts även hitta många insekter.

Svingelgräsfjäril

Förutom de som nämnts ovan år kan man under vår och sommar se brun flickfjäril,  svingelgräsfjäril, kvickgräsfjäril, storfäckig pärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, vitfläckig guldvinge, mindre guldvinge, silverblåvinge, puktörneblåvinge, sälgskimmerfjäril och amiral. Vidare tre arter bastardsvärmare och ängsmetallvinge.

Sexfläckig blombock på hagtorn i Horsakärr Foto: Bengt Hertzman

Här finns också flera långhorningar som de ganska ovanliga lundbock och sexfläckig blombock  och de mer allmänna fläckig blombock, fyrbandad blombock och lövgetingbock.

Väg mot Horsakärr. Till höger stättan mot Lammalyckan och till vänster markerad stig in mot Ålafisket

Strax sydväst om Horsakärr ansluter Lammalyckan och Ålafisket med sina väldiga ekar. Har du tur kan du få se den stora och ovanliga långhorningen taggbock som lever i ekar som varit döda i mer än fem år.

Taggbock på ek i Lammalyckan Foto: Bengt Hertzman

Det finns också flera arter gräshoppor, bland annat kortvingad ängsgräshoppa, slåttergräshoppa och backgräshoppa. Vid Ybbarpsån finns gott om trollsländor. Artlistan kan bli lång vid ett försommarbesök men sländor som spetsfläckad trollslända, större och mindre sjötrollslända, kungstrollslända, flodflickslända, blå jungfruslända, sandflodtrollslända och blågrön mosaikslända.

Kungstrollslända Foto: Bengt Hertzman

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Horsakärr
Var vill du börja din resa:

Vägbeskrivning
På vägen mellan Klippan och Ljungbyhed svänger du vänster innan Herrevadsklosters byggnader och kommer fram till en trevägskorsning. Där kör du mot höger fram till klosterområdet, svänger vänster och passerar bebyggelsen. Här följer du vägen till vänster ner mot de gamla skjutbanorna där det finns skyltad parkeringsplats och två ganska nya grill/rastplatser.

Kommer du från Ljungbyhed svänger du in mot klosterområdet och passerar bebyggelsen, svänger höger förbi ridhuset och tar strax efter vänster in mot Horsakärr. .

Närmsta bussförbindelse: Linje 518 Hållplats Herrevadskloster.

Kolla bussförbindelser
Reseplanerare - Knapplänk

GPS-koordinater
RT90: X: 6221688, Y: 1340896
Decimal: 56.0971, 13.2485

Upp


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2022-12-28 av Inger Persson och Bengt Hertzman