Mångskiftande landskap mellan Söderåsen och Västra Sönnarslöv

F d grustag Hörsdal/Stättehus Foto: Bengt Hertzman

Ortsnamn. Hörsdal: Att en gård heter något på –dal är vanligt, även om den inte ligger i en dal. I detta fall stämmer det väl. Förleden hör- finns också som ensamt namn på den gård som bara heter Hör (Höer 1551). Det är ett ord som också kan uppträda i formen harg eller horg. Det betydde ’stenig plats’, ’stenröse’.

Klövabäcken – Längstebäcken
Frodig sumpskog
Grustaget vid Stättehus
Ravin i bokskog – Körslättsbäcken
Grustag vid Nybo
Hitta hit

Klövabäcken – Längstebäcken

Rödhake Foto: Lars NilssonRådjur Foto: Lars Nilsson

Där Längstebäcken och Körslättsbäcken förenar sig med Klövabäcken finns ett oerhört varierande naturområde med en mycket stor biologisk mångfald på en begränsad yta. I vattendragen förekommer fiskarna elritsa och bäcknejonöga och dessutom går havsöring upp i Klövabäckens nedre delar samt dess tillflöden Längstebäck och Körslättsbäcken för att leka. Det rör sig utan tvekan om ett av de artrikaste områdena i bygden. Här finns bokskogsklädd bäckravin, sumpskog och hedartade torrbackar kring före detta grustag med små våtmarker. Utgångsläget för en utflykt hit är där vägen från Dragesholm når slätten och möter vägen från Körslätts gård samt vägen från Krika mot Kvidinge. I närheten ligger Dymöllan med sin ålodling samt servering sommartid.

Upp

Frodig sumpskog

Från Dymöllan når man lätt ner till en biotopskyddad sumpskog vid Längstebäcken och Klövabäcken. Via en äldre körväg når man en större äng mellan bäckarna. I skogen finns ett mycket rikt fågelliv med bland annat mindre hackspett, stjärtmes, entita och trädkrypare. Sommartid finns här gott om fjärilar av de vanligare arterna såsom kartfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, aurorafjäril och puktörneblåvinge. Mot Dymöllan finns rik lövskog med växter som tvåblad och skogsnycklar och här kan man på försommaren höra gök, näktergal, härmsångare och kärrsångare.
Parkeringsmöjlighet finns i anslutning till det nedlagda grustaget samt cirka 500 m NV Klintarp längs vägen från Krika mot Kvidinge.

GPS-koordinater: 56.10518, 13.10061

Upp

Grustaget vid Stättehus

Foto: Bengt Hertzman

Det stora nedlagda grustaget mellan Krikavägen och vägen mot Stenestad uppför Söderåsen har till stora delar förvandlats till hedmark och torrbackar där det finns rikligt med blommor som monke, åkervädd, tjärblomster, bockrot, backvial, getväppling, skatnäva och sparvvicker. Detta ger förutsättningar för en rik insektsfauna med bland annat de ganska ovanliga fjärilarna rödfläckig blåvinge, silverblåvinge och allmän bastardsvärmare.

Allmän bastardsvärmare Foto: Bengt Hertzman

Buskskvätta och stenskvätta tillhör småfågelfaunan och ibland ses rastande vadare kring de små dammarna. Över åsens sluttningar kretsar alltid många rovfåglar, framför allt glador, ormvråkar och tornfalkar. Med lite tur kan man även få se kungsörn, lärkfalk och bivråk.

Stenskvätta Foto: Lars Bergendorf

Lättast att parkera vid gamla infarten till grustagen som ligger vid vägskälet där Stenestadsvägen möter Krikavägen.

GPS-koordinater: 56.10778, 13.09364

Upp

Ravin i bokskog – Körslättsbäcken

Körslättsbäcken nära Dymöllan Foto: Bengt Hertzman

Där Krikavägen möter vägen från Stenestad går en liten grusväg in i skogen där den slutar vid en naturbetesmark. Här hör man bruset från Körslättsbäcken som rinner i en mycket vacker ravin bevuxen med bokskog men även bestående av en del betesmark. I ravinen hörs grönsångare och forsärla på våren och på hösten hittar man en mycket rik svampflora i sluttningarna med många ovanliga arter som fjällsopp, dystersopp, bläcksopp, rutbläcksvamp, kruskantarell och violfotskremla. Soliga majdagar fladdrar den stora nagelspinnaren genom bokskogen.

GPS-koordinater: 56.11020, 13.09153

Upp

Grustag vid Nybo

På vandring vid Nybo Foto: Bengt Hertzman

Strax väster om Körslättsbäcken kring Nybo finns rester av den gamla heden kvar liksom återställt grustag som idag är betesmark. Man kan promenera in längs en liten väg vid Hallahus på väg mot Körslätts gård. Här kan den växtintresserade hitta cikoria, backvicker, mjukdån hedblomster och åkersyska och har man tur får man se den sällsynta mindre blåvingen i getväpplingbestånden. Upp på backen finns en gammal ljungbevuxen markväg med en vidunderlig utsikt över bygden. Slår man sig ner här en sommardag så kan man njuta en tystnad som endast bryts av lärkornas och hämplingarnas ständiga sång samt backsvalornas lockläten och blicka över Söderåsens sluttning som tonar bort i diset i sydost och norrut ser man hela slättlandet bort mot Hallandsåsen. Här har man en av de finaste vyerna över Kvidinge- och Klippanbygden.

Fjärilsskådare Foto: Bengt HertzmanPuktörneblåvinge på tjärblomster Foto: Bengt Hertzman

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Hörsdal
Var vill du börja din resa:

 

Nya sträckningen av Skåneleden går i utkanten av området. Platsen kan också nås via vägen som går längs Kvidinge grustag. Vid det orange asfaltverket svänger du till vänster om du kommer från Kvidinge. Du passerar ett aktivt grustag och efter ytterligare några hundra meter går det att parkera vid en vägbom. Området finns på höjden på vänster sida.

GPS-koordinater: 56.1122, 13.0743
Upp

 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2017-09-19 av Inger Persson och Bengt Hertzman