Gamla enar på en slocknad vulkan

Vägen genom Eneskogen Foto: Bengt Hertzman

Flora
Djurliv
Bra att veta
Hitta hit

Du kommer kanske vandrande längs Skåneleden från Jällabjär, passerar Anderstorps by och öppnar en grind för att komma in på en liten grusväg som leder upp till Eneskogen. En gång i tiden var detta ett mycket berömt utflyktsmål där turistbussar skumpade upp till den lilla parkeringen. Det går även idag att köra bil upp till parkeringen där informationsskylt finns om det ganska nyblivna naturreservatet (2020). Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen via Söderåsens Nationalpark samt markägaren. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida. Marken har i generationer ägts av Familjen Jönsson som skött om och värnat om Eneskogen under många år.

Höst i Eneskogen Foto: Bengt Hertzman

Anderstorps eneskog är en gammal betad utmark, en äldre form av betesallmänning. Hela området är fossil åkermark med ett 100-tal röjningsrösen. Dagens äldsta enar tros ha grott på 1850-talet. Den grövsta enen är 1,36 meter i omkrets med en stam på en meter utan förgrening. En är världens mest spridda barrväxt.

Eneskogen i Anderstorp ligger på en sluttning som främst består av gnejs men med inslag av den vulkaniska bergarten diabas. Även toppen, Äskekull, har ett vulkaniskt förflutet. Den består av basalt som är lavan som förstenades i kratermynningen i en vulkan som var aktiv för över 150 miljoner år sedan. Du kan se de svarta basaltstenarna i stenmuren utmed grusvägen. Titta särskilt i närheten av toppstenen som ligger nära parkering och skylt i den öppna betesmarken högst upp. Läs mer här om vulkanen Äskekull.

Basaltsten i gärdsgården

Området domineras av ett stort bestånd enar men det finns även ett parti bokskog med gamla utmarksbokar samt före detta åkermark som idag betas. Även bland enarna går nötkreatur. Många av enarna är gamla, vissa är över tio meter höga.

Gamla utmarksbokar i reservatet 2021 Foto: Bengt Hertzman

I samband med reservatsbildningen har röjning skett bland enarna då delar av beståndet visat dålig vitalitet, vilket har lett till att under de senaste åren har många träd knäckts på mitten och dött. Det största problemet i Eneskogen är dock att det under lång tid inte skett någon föryngring.

Del av Eneskogen 2020 Foto: Bengt Hertzman

Enen är enkönad, det vill säga det finns både han- och honträd och eneskogen har ett stort underskott av honor, och att området domineras av hanar. Bevarandet av enen (Juniper communis) som livsmiljö är av europeiskt intresse inom EU:s habitatdirektiv.

Enefälad är ett gammalt uttryck för betesmark dominerat av enar. Störst och vanligast förekommande enefälader finns i Skåne och Blekinge.  

Gärdsgård vid parkeringen 2021 Foto: Bengt Hertzman

Många insektsarter är beroende av denna naturtyp och den ger också skydd åt bobyggande fåglar där det skapas ett varmare mikroklimat som gynnar insekter och kräldjur. Ljuskänsliga växter kan dra nytta då enbuskarna skyddar dessa arter från både vind och starkt solljus. Beteskänsliga växtarter kan även växa inne i busken och på så sätt skapa en frizon från betesdjur och där ljusinsläppet fortfarande är förhållandevis bra.

Busksnabbvinge Foto: Bengt Hertzman

Under sommarhalvåret går det nötkreatur och betar i området. Markägaren Dan Jönsson berättar att all föryngring har skett naturligt. Han har märkt att under de senaste 15 åren har många äldre individer fått en sämre vitalitet och dött. Varför vet han inte, men tror att det beror på torra somrar och hårda vintrar kombinerat med kraftiga stormar. Ett annat märkbart problem är att en ny generation inte kommer upp som den borde.

Slånbär i november Foto: Bengt Hertzman

Dan berättar att Eneskogen genom åren har haft många besökare av anledningen att få upptäcka den speciella naturtypen. Skåneleden går igenom Eneskogen vilket är en annan bidragande faktor till besöksantalet.

Flora

Floran består av arter knutna till magra utmarker med olika sorters typiska ängsblommor, så som backtimjan, granspira (sällsynta i området), stenmåra, gökärt, knägräs, gråfibbla, revfibbla, och grönvit nattviol.  Kambräken har hittats. Dessutom finns svampar som skyr konstgödsel såsom vaxskivlingar och vissa fingersvampar.

Gråfibbla med granspira Foto: Bengt Hertzman

Djurliv

Fåglar du ser och hör beror såklart till stor del på årstiden. På våren sjunger taltrast, dubbeltrast, grönfink och gulsparv. Gröngölingen ropar och har du tur kan du möta mindre hackspett. Längre fram under våren och försommaren finns törnskata, svartvit flugsnappare och olika sångare.

Gröngöling Foto: Bengt Hertzman

Röd glada och ormvråk ses kretsa över området och havsörn är en vanlig syn när den patrullerar den närbelägna Rönneådalen.

Silverstreckade pärlemorfjärilar Foto: Bengt Hertzman

Området ligger i en trakt som är rik på dagfjärilar och vid Eneskogen kan du möta bland annat busksnabbvinge, grönsnabbvinge, silverstreckad pärlemorfjäril och puktörneblåvinge. Trädgårdssandbi och sobersandbi har setts.

Bra att veta

Vilande kor vid Anderstorp 2021 Foto: Bengt Hertzman

Skåneleden går igenom Eneskogen och fortsätter mot Natthall med dess utsikt över den meandrande Rönneå och vidare mot Hallaröd. I Anderstorps eneskog finns en parkeringsplats och en enklare vandringsstig. Reservatet betas av nötboskap. Ta hänsyn till dessa och håll hundar kopplade.

Hitta hit

Om du kommer från Röstånga/Forestadhållet så kör du genom Anderstorps by och när vägen kröker skarpt vänster så fortsätter du rakt fram på en liten grusväg vars vänstra del går fram till en grind som du öppnar och inte får glömma att stänga! Sen fortsätter du den lilla vägen upp till parkeringen. Kommer du från Djupadalshållet så svänger du vänster i den branta kurvan där byn börjar. Läs mer här om Anderstorps by.

Koordinater parkering: 56.009899, 13.374106

                                  


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2022-06-12 av Bengt Hertzman