Vildmark, tystnad och gammal kulturbygd
Syrkhultmossen Foto: Bengt Hertzman

Syrkhultmossen Foto: Bengt Hertzman

Mossens växtlighet
Fåglar
Djurliv
Bra att veta
Hitta hit

Längst bort i östra kommundelen hittar vi ett ensligt beläget, intressant naturvårdsområde, Syrkhultasjön med omgivande våtmarker. Markerna kring sjön har stora naturvärden men ligger avlägset och omges av rationellt skötta skogar. På våren kan du uppleva tranor och sångsvanars rop blandat med orrarnas bubblande och dubbeltrasten sång. På mossen kan du se den charmiga tofsmesen och den ovanliga svavelgula höfjärilen fladdra över klockljungen.

Svavelgul höfjäril Foto: Lars Bergendorf

Svavelgul höfjäril Foto: Lars Bergendorf

Syrkhultasjön omsluts numera mest av skog som till stor del planterats på de forna vidsträckta betesmarkerna. Området är rikt på små våtmarksskogar eller fuktstråk i området finns även partier med hedbokskog. På en del höjder vid mossmarkerna finns inslag av gammal skog och skogstjärnar.

Skogsmiljö vid Syrkhult Foto: Bengt Hertzman

Rester av det gamla odlingslandskapet med bevarade ekhagar, fuktlövskogar och andra hagmarker finns ännu kvar kring gården Syrkhult vid sjöns sydspets. Nordost om sjön finns ett relativt opåverkat myrmarksområde. Området ligger i en del av centrala Skåne som är föga exploaterat med bebyggelse och vägar.

Upp

Mossens växtlighet

Rundsileshår Foto: Thomas Arnström

Mosseplanen är huvudsakligen trädlösa men tall och björk förekommer. Den öppna mossen domineras av vitmossor. Floran är artfattig i den näringsfattiga och sura växtmiljön. Här växer tuvull, klockljung, ljung, odon, kråkbär, tranbär, rosling, vitag och sileshår. I omgivningarna finns laggkärr som domineras av flaskstarr och småstarr.

Tuvull Foto: Bengt Hertzman

Mossmarken binds samman av stråk med sumpskog där al, björk och asp dominerar. Bland skogens örter finns älgört, strandklo, kärrsilja, blåtåtel och bladvass. På lite torrare mark och skogsvägen växer mattlummer, blodrot och ögontröst. I den sydliga delen av mossen mot Syrkhultasjön finns ett parti där det växer sjöfräken, bladvass och vattenklöver. I området förekommer även dybläddra och sumpbläddra.

Upp

 Fåglar
Sångsvan Foto: Bengt Hertzman

Sångsvanar Foto: Bengt Hertzman

På våren har du med lite tur möjlighet att lyssna till och uppleva både ugglerop och orrspel. Hornuggla och kattuggla tillhör häckfåglarna medan sparv- och pärluggla förekommer sporadiskt.

Tofsmes Foto: Bengt Hertzman

Tofsmes Foto: Bengt Hertzman

Grågässens kacklande dominerar sjön men under senvinter och vår finns chans att se havsörn, kungsörn, storlom, storskrake och kricka. Vid sjön häckar fisktärna och fiskgjuse. I gränsområdet mellan mossen och sjön häckar trana och i den angränsande skogen, spillkråka, gröngöling, mindre hackspett, skogsduva tofsmes och talltitta. Ute på mossen häckar trädpiplärka och buskskvätta.

Spillkråka Foto: Bengt Hertzman

Upp

Övrigt djurliv
Älg på mossen Foto: Lars Bergendorf

Älg på mossen Foto: Lars Bergendorf

Skogen är full av spår av vildsvin och chansen är stor att se djuren. Älg och rådjur förekommer i området.

Vildsvin Foto: Lars Nilsson

Vildsvin Foto: Lars Nilsson

På den öppna mossen har några fjärilar sin livsmiljö. På odon lever den i Skåne numera sällsynta svavelgula höfjärilen som finns på mossen liksom violett blåvinge vars larver lever på rosling, tranbär och odon. Till mossens fjärilsfauna hör även ljungblåvinge och starrgräsfjäril liksom den mörk orangea prydliga pärlemorfjärilen som flyger på försommaren.

Starrgräsfjäril resp prydlig pärlemorfjäril. Foto: Lars Bergendorf

Längs skogsvägarna vid mossen finns rikligt med fjärilar som skogsnätfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril och älggräspärlemorfjäril.

Vit borstspinnare (foto Lars Bergendorf) resp Rosenvinge (foto Bengt Hertzman)

Förutom dagfjärilar finns här vackra bevingade varelser som rosenvinge, vit borstspinnare och rödfransad björnspinnare.

Metalltrollslända Foto: Lars Bergendorf

Metalltrollslända Foto: Lars Bergendorf

Soliga dagar flyger många trollsländor över markerna, bland annat metalltrollslända, brun mosaiktrollslända och fyrfläckad trollslända. När ljungen blommar på sensommaren så spelar ljungvårtbitaren bland tuvorna.

Upp

Bra att veta

Möjligheterna att göra egna upptäckter är stora. Vandra på skogsbilvägarna eller välj ”orösat” över stock och sten, men glöm inte kartan och kompass för området är stort. Stövlar är ett måste om du går ut på mossen.

Tänk på att jakt ofta förkommer i området och många av skogsvägarna inte är öppna för allmän trafik.

En släkthistoria

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till SyrkhultVar vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.06828, 13.50348

Till Syrkhultasjön och mossen hittar du om du tar vägen via Färingtofta, Klingstorp och Bladhult. När du passerat Bladhult fortsätter du några kilometer tills du på höger sida ser en skogsväg som heter Älgvägen. Denna får du följa till fots fram till Glimmingevägen. Här går du till vänster och efter några hundra meter är du framme vid mossen.

Vägen mot mossen Foto: Inger Persson

Upp


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2022-02-08 Inger Persson och Bengt Hertzman