Ängsull på Pluddrikamossen en sommardag Foto: Bengt Hertzman
Pluddrikamossen juni 2017 Foto: Bengt Hertzman

Växtliv
Fåglar
Djurliv
Hitta hit

 I skogen längs grusvägen som går från Röstånga mot Anderstorp ligger några små mossar med namnen Svartemosse, Pluddrikamossen och Hallens mosse.

Om du gör en tur efter kommunens cykelkarta så är det ett perfekt stopp. Mossarna är gläntor inbäddade i förhållandevis orörd skog med tall, ek, bok, gran och björk. Här är rofyllda platser med en stor biologisk mångfald att uppleva. Du kan ta dig runt i området kring mossarna på en fin promenadstig. Själva mossarna är bitvis mycket blöta så försiktighet anbefalls.

Åkerhumla på klockljung  Foto: Bengt Hertzman
Åkerhumla på klockljung, Hallens mosse Foto: Bengt Hertzman

Bitvis ger äldre tallar och grova lågor av fallna träd nästan norrlandskänsla så det är kanske inte någon slump att den ovanliga blomflugan svart torvblomfluga påträffades här, en art huvudsakligen knuten till norra Sverige.

Myrtrollslända Foto: Thomas Wallin

I skogen finns många fåglar såsom skogsduva, nötskrika, större hackspett, spillkråka, svartmes och talltita. Många arter trollsländor har påträffats.

Naturskog vid Pluddrikamossen Foto: Bengt Hertzman

Upp

Växtliv

Tranbär på Hallens mosse  Foto: Bengt Hertzman
Tranbär på Svarte mosse Foto: Bengt Hertzman

De flesta av de växter som är knutna till mossar i södra Sverige finns på mossarna. Hit hör tuvull, tranbär, kråkbär, odon, rosling, klockljung, ljung och vitag. På en del platser finns spår av torvtäkt precis som på många andra mossar i Röstångatrakten. Torv bröts senast i samband med andra världskriget. I dessa sänkor växer ibland vanligt sileshår.

Odon på Svarte mosse  Foto: Bengt Hertzman
Odon på Svarte mosse Foto: Bengt Hertzman

Några partier har drag av fattigkärr och här finns arter som ängsull, trådstarr och flaskstarr. Inga sällsynta arter men det är en växtmiljö som snabbt blir ovanligare i Skåne främst på grund av igenväxning.

Ängsull med parande harkrankar  Foto: Bengt Hertzman
Parande harkrankar på ängsull Foto: Bengt Hertzman

I den omgivande skogen finns arter som revlummer, hultbräken, skogsstjärna, kabbeleka och kärrviol. Självklart finns det också många arter av mossa.

I mossens kant Foto: Bengt Hertzman

Upp

Fåglar

Entita Foto: Bengt Hertzman

Själva mossarna är små så våtmarksfåglar finns det inte många av men trana och skogssnäppa häckar i området. Här kan du avnjuta riktig skog med olikåldrade träd av olika arter, det finns en hel den äldre träd och död ved. Hackspettar ser man vid varje besök, större hackspett, gröngöling eller spillkråka. Tillgången på hålträd gör att även skogsduva finns. Korp och nötskrika syns ofta.

Bivråk  Foto: Bengt Hertzman
Bivråk Foto: Bengt Hertzman

Artrikedomen är stor när det gäller småfåglar, bland de arter man kan höra sjunga eller se hör brandkronad kungsfågel, kungsfågel, stjärtmes, talltita, entita, svartmes, trädkrypare, gärdsmyg, taltrast, gulsparv och grönsiska.

De rovfåglar som förekommer är de vanliga, ormvråk, glada och sparvhök. Men det finns också chans att se bivråk och lärkfalk under sommarhalvåret.

Grönsiska  Foto: Lars Nilsson
Grönsiska Foto: Lars Nilsson

Upp

Djurliv i övrigt

Hedblåvinge  Foto: Bengt Hertzman
Hona av ljungblåvinge på vitag Foto: Bengt Hertzman

Om man besöker området under försommaren så kan man njuta av trollsländor. Främst på Pluddrikamossen där det finns en del öppna dyiga vattenfyllda partier. Även längs den lilla skogsvägen syns trollsländor. På försommaren flyger tidig mosaikslända, nordisk kärrtrollsända, fyrfläckad trollslända (som förekommer i stort antal) och röd flickslända. Även den ganska ovanliga spetsfläckade trollsländan finns. Senare på sommaren kan man få se myrtrollslända, blågrön mosaikslända, gulfläckad ängstrollslända och brun mosaikslända. Här finns förmodligen mer att upptäcka.

Nordisk kärrtrollslända Foto: Thomas Wallin

Bland dagfjärilarna i området kan nämnas prydlig pärlemorfjäril med sin karaktäristiska låga flykt i slutet av maj, myrpärlemorfjäril, hed- och ljungblåvinge, grönsnabbvinge, citronfjäril samt svavelgul höfjäril.

Getingspindel på Pluddrikamossen  Foto: Bengt Hertzman
Getingspindel på Pluddrikamossen Foto: Bengt Hertzman
Spetsfläckad trollslända, Foto: Bengt Hertzman
Spetsfläckig trollslända Foto: Bengt Hertzman

Insektslivet i övrigt är dåligt undersökt men grön björkvedsbock, lövträdslöpare och fläckhornad blombock har påträffats liksom getingspindel och bålgeting och den tidigare nämnda svarta torvblomflugan samt ljungtorvblomfluga.

Svart torvblomfluga  Foto: Bengt Hertzman
Svart torvblomfluga Foto: Bengt Hertzman

Vad gäller däggdjur så kan du få se en skymt av älg, rådjur, ekorre och vildsvin under ett besök.

Du befinner dig nära Röstånga och stora genomfartsvägar men här vid mossarna råder ett lugn och nästan vildmarksstämning. En domherres mjuka lockläte, surret från humlor och svirret från trollsländors vingar och doften av tall och ljung är förnimmelser som kan ge en stunds ro.

Om hösten Foto: Bengt Hertzman

Upp

Hitta hit

Gör din egen vägbeskrivning till mossarna vid Jällabjär
Var vill du börja din resa:

GPS koordinater
55.99544, 13.31516 – 55.99520,13.32521 (Hallen)

Området är beläget ungefär 1,3 km so Röstånga kyrka. Svarte mosse och Pluddrikamossen nås enklast från vägen från Röstånga kapell till Anderstorp. Efter drygt en kilometer finns det en mindre bommad skogsväg på höger hand. Följ denna till fots några hundra meter så har du Pluddrikamossen till vänster och Svarte mosse till höger. Parkeringsmöjligheterna är begränsade och tänk på att jakt kan förekomma.

Hallens mosse som är den största nås enklast från en mindre avtagsväg från väg 13 mot öster vid Röstånga vång söder om byn. Efter cirka en kilometer når du lätt mossen vid ett vägskäl. Under perioder med mycket nederbörd kan fram för allt Hallens mosse vara mycket svår att beträda.

Pluddrikamossen i oktober Foto: Bengt Hertzman

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-05-01 av Bengt Hertzman