Guvarpsbäcken och det sagolika vattenriket

Guvarpsdammen Foto: Bengt Hertzman

Guvarps dammar
Bjärrödssjön
Dammarna vid Hunseröd och Modaröd
Romantikens broar
Hitta hit

Dammsystemet är en sydlig utlöpare av Perstorpsdammarna. I sjösystemet ingår även Bjärrödssjön och Modarödsdammarna. Fågellivet är rikt i området med bland annat många grågäss, fiskgjuse och ibland storlom.

Fiskgjuse födosöker vid Guvarp Foto Bengt Hertzman

Guvarpsbäcken som avvattnar området söderut rinner delvis genom ett stråk av isälvsavlagringar och har sitt utlopp i Rönneå vid Forestad. I sitt nedre lopp kallas vattendraget Munkabroån.

Kring bäcken finns en värdefull ravin med en bitvis rik flora med bland annat flera växtplatser för den sällsynta ormbunksväxten safsan. Här och var finns rikligt med axslinga och näckmossa och kring bäcken är floran frodig med arter som kabbeleka, fackelblomster, skogssäv, pors, dvärghäxört och frossört.

Den lilla ån är en av Skånes viktigaste reproduktionsplatser för flodpärlsmusslan, vilket indikerar rent vatten och förekomst av andra känsliga arter så som dagsländor och bäcksländor. Även den utrotningshotade flodkräftan har setts.

Nedströms finns två välbevarade stenvalvsbroar från 1800-talet.

Visa av de små vägarna i området är inte öppna för biltrafik men man kan med fördel ta sig fram med cykel.

Upp

Guvarps dammar

Sjöarna kan ses från visa ställen längs vägen men är otillgängliga. De hyser ett rikt fågelliv med häckande grågäss och gästande fiskgjuse och havsörn.

Under försommaren kan man också se skogsnäppa, grå flugsnappare och kricka. Vit och gul näckros samt hästsvans förekommer i sjöarna.

Hästsvans, näckros Foto: Bengt Hertzman

Upp

Bjärrödssjön

Det är en näringsrik sjö med täta vassruggar . Den omges av fuktängar och lärkplanteringar men det finns även blandlövskog med björk och al. Förutom vass finner man arter som vattenklöver, gäddnate, pors och sjöfräken. I omgivningarna finns ett rikt insektsliv med bland annat violettkantad guldvinge, fyrbandad blombock samt gulfläckig glanstrollslända.

Upp

Dammarna vid Hunseröd och Modaröd

Vattnen omges av betesmarker med gamla ekar och hasseldungar. För den naturintresserade är detta ett fint utflyktsmål. Här ligger ett Bed & Breakfast idylliskt. Området är i förhållande till sin yta ett av de artrikaste i kommunen där ängsskära, citronfläckad kärrtrollslända och tistelbock kan ses. För närmare beskrivning se text under rubrik utflyktsmål.

Damm vid Modaröd Foto: Bengt Hertzman

Vi låter nu Jan Ljungdal guida oss på den fortsatta vandringen längs bäcken. Han skriver:

Cirka 100 m efter T-korsningen vid Hunserödsvägen finns på den östra sidan en relativt väl bevarad backstuga utmed vägen. Stugan är öppen och har fri sikt mot stjärnorna! Hunseröds kvarn låg mittemot backstugan.

Bakom en ung björkskog döljer sig en stor damm, som är relativt ny och som har förstört en bit av bäckfåran.

I början av 1900 -talet var här dålig utmark, ljung, buskar och lite träd. Guvarpsbäcken rinner fram mellan två moränryggar, som bildats i två isälvar när Nordostisen smälte. Du kan enkelt följa den östra åsen söderut. Skogens mjuka mossmatta är utlagd just för Dig. Smyg fram så ser Du och hör mer. Först har Du en gammal granskog med lavar och sedan en tallskog.

Upp

Romantikens broar

Du befinner Dig nu i Klingstorps kronoskog och hör den porlande Guvarpsbäcken, som glatt rinner fram under två gamla romantiska stenbroar.

Stenvalvsbro vid Guvarpsbäcken Foto: Bengt Hertzman

Broarna band samman torpen i väster, som tillhörde Klingstorps by i öster.

Torpbildningarna härstammar som regel från 1800-talet då befolkningen ökade. Torpen låg oftast på utmarken långt från byn. Broarnas ålder är okänd, men byggdes kanske i början av 1800-talet.

Sätt Dig ner vid broarna och Dina sinnen kommer att uppfatta frånvaron av buller från människor men också naturens ljud, solens speglingar i vattnet, fågelkvitter och insekternas dans över vattnet i dalgången.

Vatten ger en mångfald av liv. Vattenmiljöer ger både naturupplevelser och romantik.

Näcken bor under broarna. Om han spelar förföriskt så läs Pater Noster (Fader Vår) och gör korstecknet. Det kan också vara en öring som rör sig i vattnet!

Gå över Klingstorpsbroarna! Du kan följa en hålväg rakt upp eller ta ”autostradan” till vänster. Uppe på åskrönet har Du i vänster en mängd odlingsrösen och till höger två vattenfyllda dödisgropar, ”krockedammarna”, som är en allmänning, dvs byns gemensamma egendom.

Om Du följer den västra åsen norrut kommer Du till Trollbackavägen.

Detta är Klingstorps Eldorado.

Romantikens broar

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Guvarpsbäcken
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.0632, 13.3877


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-01-20 av Inger Persson och Bengt Hertzman