Höstdag i Ljunghagen 2022 Foto: Bengt Hertzman

I den sydöstra delen av naturreservatet Herrevadskloster bortom Nybo damm ligger Nybo skog där det finns en motionsslinga. Skogen domineras av cirka hundraårig ek men det finns även en del partier med björk, gran och al. I skötselplanen ingår att förekommande rödek ska tas bort. Skogen är lätttillgänglig tack vare de många stigarna. På våren sjunger här en lång rad småfåglar, till exempel har grönsångaren ett tätt bestånd i den pelarlika skogen.

Grönsångaren sjunger i Nybo skog Foto: Bengt Hertzman

Här finns också trädkrypare, nötväcka, entita, blåmes, lövsångare, domherre och många fler. Floran är ganska sparsam men du finner växter som gökärt, buskstjärnblomma, ekorrbär, skogsstjärna, harsyra och flera sorters ormbunkar.

Äldre tall och gran i Ljunghagen 2022

Sydost om skogen ligger ett föga besökt område, Ljunghagen, som är en av de trevligaste betesmarkerna i reservatet vad gäller flora och fauna. Den stora betesmarken är lite kuperad med spridda äldre tallar och ekar. Du kan följa den vitmarkerade slingan till Ljunghagen över den norr om dammen belägna Söndre Lycka söder gården Nybo eller längs stigen genom skogen från rastplatsen vid Nybo damm.

Gulmåror i hagen Foto: Bengt Hertzman

Ljunghagen är spännande året om men det framför allt vår och sommar ett myller av liv möter dig. En försommardag kan du slå dig ner och lyssna på en stor varierad kör av fåglar som innehåller härmsångare, törnsångare, ärtsångare, gök, gulsparv, hämpling, steglits, taltrast och trädpiplärka. Har du tur hör du både göktyta och mindre hackspett.

Rådjur Foto: Bengt Hertzman

Bland andra fåglar som häckar eller hävdar revir här finns gröngöling, spillkråka, törnskata, stare, stjärtmes, entita och trädgårdssångare. Rovfåglar som ormvråk, bivråk, röd glada, sparvhök och tornfalk ses regelbundet liksom korp. Om sitter i backarna och njuter stilla är chansen stor att se rådjur.

Ungfågel av steglits Foto: Bengt Hertzman

Floran är bitvis mycket intressant med arter som vitmåra, brudbröd, backtimjan, blåsuga, jungfrulin och vårstarr. Det finns även en del kärrstråk delvis bevuxna med al. I den östra och sydöstra kanten av hagen finns äldre blandskog och en liten mosse.

Ältranunkel Foto: Bengt Hertzman

Där marken är fuktig finns örter som gökblomster, ältranunkel, åkermynta och olika arter av starr och tåg.

Brudbrödet blommar i hundratal på försommaren Foto: Bengt Hertzman

I slutet av april flyger här aurorafjäril och tosteblåvinge. Den sistnämnda flyger i en andra generation på sensommaren.

En solig sommardag flyger här fjärilar som vitfläckig guldvinge, skogspärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril och skogsnätfjäril.

Ängspärlemorfjäril i Ljunghagen Foto: Bengt Hertzman

På blommande vädd och andra örter sitter ängsmetallvingar och bastardsvärmare.

Bredbrämad bastardsvärmare Foto: Bengt Hertzman

På vintern sitter här ofta varfågel och spanar efter byte. Ängssvampar som olika vaxskivlingar och fingersvampar lyser i vackra färger på hösten.

Varfågel Foto: Bengt Hertzman

Koordinater (där vit slinga ansluter till Ljunghagen): 56.08686, 13.256936

Rastplats Nybo damm: 56.08911, 13.248825


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2022-12-28 av Bengt Hertzman