Sångsvansidyll och motionsspår

Nybo damm Foto: Inger Persson

En större damm där man kan se flera av våra vanligaste fåglar som är knutna till denna miljö. Från början ett kärr som har dämts upp. I delar av dammen finns rik vegetation och i omgivningarna en mycket rik svampflora. Kring dammen finns ett anlagt motionsspår.

OBSERVERA! Under 2022 brast tyvärr vallen i norr och Nybo damm blev i ett slag nästan helt torrlagd. Då större tillflöde saknas kan det ta lång tid innan vattenytan återställs. Det betyder att en del av beskrivningen nedan vad gäller djur- och växtliv för tillfället inte stämmer.

Sångsvan med ungar i Nybo damm 2020 Foto: Bengt Hertzman

Historik
Djurliv
Flora
Hitta hit

Historik

1791 utgjordes området av ett kärr som dikats. Då gick den Västra Sorrödssjön nästan ända fram till den nuvarande dammen. Detta kan man ana om man blickar ut över Nybo kärr som ligger norr om dammen. I början av 1900-talet brukades området som ängsmark. Dammen har anlagts senare, i mitten av 1900-talet. Invid dammen på den västra sidan nära grillplatsen ligger en gammal källa, Nybo källa.

Gränsen mellan Lammalyckan och Nybo kärr Foto: Bengt Hertzman

Upp

Djurliv och Flora

Här kan du möta många av de vanligaste vattenfåglarna som sothöna, rörhöna, knipa, vigg, gräsand och kricka. De häckar gärna på de små videbevuxna öarna. Grågås och sångsvan häckar regelbundet och smådopping har setts. En del av traktens tranor söker ofta föda i de kärrartade partierna. I skogen kring dammen kan man se stjärtmes, stenknäck, svartvit flugsnappare, mindre hackspett och entita.

Gråhäger Foto: Lars Nilsson

I dammen förekommer vanlig groda och padda och man kan se flera arter trollsländor patrullera under sommar och tidig höst, bland annat fyrfläckig trollslända, blågrön mosaiktrollslända och höstmosaikslända.

Vanlig padda i lek Foto: Bengt Hertzman

Upp

Kring Nybo damm finns dels blandlövskog men även lärkplantering och ekskog. Det förekommer en del äldre ekar och detta skapar förutsättningar för en rik svampflora.

Till arter som hittats de senaste åren hör kruskantarell, eksillkremla, mörkeggad stinkkremla, marsipankremla, purpurkremla, stinkriska. Taggsvampar är generellt ovanliga i Skåne och där de förekommer visar de ofta på lång skoglig kontinuitet. Vid Nybo förekommer zontaggsvamp intill äldre ekar. Den i Europa mycket sällsynta rödlistade mjöltaggsvampen har också hittats här.

Harsyra Foto: Bengt Hertzman

Örtfloran i skogen är i stort sett ganska fattig men man kan få se gulplister, skogsviol och harsyra. I dammen blommar den vackra vattenblinken på försommaren i den norra delen. Annars finns här många vanliga kärrväxter som kärrsilja, kråkklöver och topplösa.

Zontaggsvamp Foto: Tony Svensson

Norr om vägen finns en långsträckt öppen betesmark. Området är bitvis mycket blött och kallas Nybo kärr. Här ses ofta grågäss beta och buskskvättan sjunger på försommaren. På eftersommaren är det lönt att söka efter den storväxta kärrgräshoppan som är vanlig här. Den är övervägande grön, gul och känns framför allt igen på de svarta bakbensknäna. Ibland är gräshopporna färgade i rött eller rosa. Från spelande hanar hörs ett typiskt knäppande läte. I de torrare slänterna upp mot Lammalyckan finns bland annat solgräshoppa och torngräshoppa.

Om du vill fortsätta i riktning Horsakärr så har det skapats en väg så att nötkreaturen kan röra sig torrskodda mellan Nybo kärr och Lammalyckan och den kan  du följa och undvika gå ner i kärret.

Kärrgräshoppa Foto: Bengt Hertzman

Lammalyckan är en vidsträckt mestadels öppen ogödslad betesmark med enstaka solitära lövträd och buskar. I den västra delen finns sammanhängande bestånd med ek och en del mycket gamla träd. Här växer de ovanliga trädsvamparna oxtunga och ekticka.
1791 anges området vara dels betad hagmark och dels skogsmark. Åtminstone från 1885 har området varit betesmark. På den öppna marken finns de örter som man finner på torrare naturbetesmarker som stenmåra, liten blåklocka, blodrot, grönvit nattviol, knägräs, gråfibbla och blåsuga.

Spetsvaxskivling Foto: Bengt Hertzman

Här finns också en rik flora av ängssvampar och bland de arter som man hittat hittills är spetsvaxskivling, blodvaxskivling, bitter vaxskivling, ängsvaxskivling och porfyrröding.

Söndre lycke är en betesmark omedelbart nordost om Nybo damm. Det är delvis mycket blöt fuktäng som kan vara svårframkomlig. Floran är rik med rödklint, ängsvädd, strätta och flera arter starr. Insektslivet är rikt och de många nektarväxterna skapar förutsättningar för många dagfjärilar. Typiska arter är brunfläckig pärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril och ängssmygare.

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Nybo damm
Var vill du börja din resa:

Vägbeskrivning
Nybo damm ligger på vägen som går genom Herrevadsklosterområdet och förbi häststallet mot väg 108 och Smålanden. Man följer vägen rakt fram efter att ha passerat hästhagerna och en färist. På vägen passeras en höjd med gamla ekar och när du passerat ännu en färist ser du dammen till höger.

GPS-koordinater
X: 6220832, Y: 1340928
Lat N 56° 5′ 21″Lon E 13° 14′ 58″
Decimal: 56.0894, 13.2495

Upp


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2023-01-02 av Bengt Hertzman