Eldsprutande berg från dinosauriernas tid

Basalt Foto: Erik Kjellin

Dialekt- och ortsnamnsarkivet: ”En hall är ju en klipphäll eller höjd. Juskus är nog en svag förvrängning av ordet ljumske, som på äldre skånsk dialekt heter juske. Det ordet har använts för att beskriva inte bara ljumskarna hos en människa eller ett djur, t.ex. en häst, utan partiet mellan och omkring ljumskarna, alltså länderna och buken. En juskabraj häst var bred om länderna. Man har nog sett likheter hos formen på hallen eller höjden och en hästkropp.”

Geologi
Flora
Djurliv
Hitta hit
Vill du veta mer

Geologi

Basalt Foto: Erik Kjellin

Juskushall är en av resterna av de vulkaner som var aktiva under jura och tidig krita. Juskushall är en basaltkupp med omgivande isälvsavlagringar. I en triangel mellan Bonnarpssjön vid Ljungbyhed, Finjasjön och Ringsjöarna finns ca 50 synliga spår av vulkanisk verksamhet och ytterligare 150 indikationer. Området är genomkorsat av sprickor i berggrunden, som består av granit och gnejs i den s.k. protoginzonen. Skåne har för övrigt en mängd sprickor i NV – SO riktning, som är fyllda med diabas. Här blev det enkelt för het magma att pressas ut och bilda vulkaner. Denna process skedde på en annan geografisk position, för jordens plattor rör sig!

På väg till Juskushall Foto: Bertil Hagberg

Hur gammal är denna vulkan? Det finns olika teorier . Ett förslag säger att det hände under Juraperioden, dvs. för 140 – 190 miljoner år sedan. Den vulkaniska aktiviteten kan ha ägt rum flera gånger. Ljud- och ljuseffekterna måste ha varit enorma. Den varma magman och omkringflygande stenar ändrade landskapet. De unga dinosaurierna behövde inget diskotek! När guden Vulcanus hastigt satte stopp för konserten och magmans flöde så bildades de 5-6 sidiga basaltstenarna i vulkanens ”halsgrop” eller utloppsröret. Basalten är mörk, basisk och den kubiska formen gör den lätt att känna igen. Ni står på toppen av en låg krater. Hur hög vulkanen har varit går ej att avgöra. I NV, den s.k. Predikstolen. anar vi resterna av Juskushalls mäktiga formation. I öster finns också basaltrester, ca 20 m2, som ett tränat öga ser.

Ybbarpsåns gamla fåra vid Juskushall Foto: Bertil Hagberg

Låt bli att klättra på basaltbranterna. Sprickorna i berget, pelarförklyftning, gör att sidorna lätt lossnar. Juskushall har genom tiderna utsatts för enorma erosionsangrepp. Den sista isperioden, Baltiska istiden, gjorde sitt bästa för att ta kål på vulkanen, som försökte stå emot angreppen. I S – SV, där vi nu har blandskog , har morän avlagrats av isälvarna, som strömmade fram omkring vulkanen när inlandsisen smälte. Smältvattnet forsade fram under isen och. förde med sig sand, grus, sten, block men även lera Vi hade sannolikt fritt från is från Riseberga mot Skälderviken. En istunga i öster blockerade med hjälp av Söderåsen vattnets framfart mot söder.

Vy vid Juskushall Foto: Erik Kjellin

Landskapet, som du ser omkring vulkanen, är det sydligaste stråket på en mäktig och variationsrik avsmältningszon med rullstensåsar, sandslätter, dödisgropar m.m. Denna nordostis krossade berggrunden men byggde samtidigt upp något nytt. När hände detta? 12000 år sedan kan vara ett förslag. Drumliner, dvs, moränryggar i skydd av berg är inte ovanligt, men drumliner i skydd av vulkaner är unikt. Du står på en vulkan med en drumlinbildning i söder. Landskapet har under de sista 50 åren utsatts för stora grustag som förändrat det du ser nu. I dalen i NV, som bildats av en isälv, har tidigare varit betesmarker och s.k. mader, avsedda för höproduktion. Om du är tyst kan du kanske se älvorna dansa i dimman där nere. Bambi och tolvtaggaren Hälge brukar vara domare. Jätten Juskus lär bo i berget. När han och familjen flyttade in är okänt, men det bör ha varit före brons- och järnåldern. Jättar gillar inte ljudet av metall! Han kom sannolikt före munkarnas ankomst till Herrevadskloster! Om du följer repet finner du Räfshalen och andra upplevelser.

  Sagan om Jätten Juskus 

Upp

Flora

Floran på basalten visar att näringsförhållandena är goda. Där berget går i dagen på basaltkuppen dominerar ek och hassel. I örtfloran finns liljekonvalj, grönvit nattviol, gulplister, skogsviol och blåsuga i fältskiktet. I rasbranterna finns den exklusiva arten svartbräken. På den öppna kärrängen väster om Juskushall har bland annat den sällsynta rävstarren hittats. På nordsluttningen finns ett blockstensområde med en rik kryptogamflora. Svampfloran är inte så väl undersökt men till de arter som hittats finns blek taggsvamp, praktkremla, brokkremla och aprikoskremla.

Upp

 Djurliv

Från toppen har man utsikt över en stor våtmark som omger Ybbarpsåns gamla fåra. Förr hade ån sitt lopp  förbi Juskushall och ut i Rönneå strax efter Körna damm norr om Riseberga. Numera rinner den ut i Östra Sorrödssjön. På den stora fuktängen nedanför Juskushall  kan man kan få se tranor och höra skogssnäppa och enkelbeckasin spela. I området finns även ett rikt småfågelliv med häckande stenknäck.
I området runt Räfshalen och Juskushall finns en del vildsvin. Man kan också se spår efter älg.

Predrikstolen med bl.a. Solveig Andreasson Foto: Inger Persson

Bra att veta

Upp till Juskushall är det delvis brant och krävande att gå. Det finns rep att hålla sig i och ta hjälp av att komma både upp och ner. Går inte att gå med barnvagn eller rullator.

Upp

Hitta hit

Gör din egen vägbeskrivning till Juskushall

Var vill du börja din resa:

Vägbeskrivning
Följ vägen från Riseberga kyrka mot Perstorp. När du har passerat Bandsjön och ett stort brunt trähus på vänster sida (drygt 1 km från Riseberga) kommer du efter ytterligare ca 500 meter till en korsande väg. Ett tiotal meter efter denna ”fyrvägskorsning” går det ned en liten markväg till vänster. Där finns en träskylt – – pil med Räfshalen på. Ställ bilen här ute vid vägen. Följ markvägen till fots genom skogen och trädbevuxen mosse med torvgravar. Efter ca 200 m öppnar sig åter landskapet och du är framme i betesmarken (Räfshalen). Här möts du av en skylt över både Räfshalen och Juskushall. Vill du fortsätta till Juskushall följer du stigen mot vänster utanför stängslet. Framme vid Juskushall ser du skylt mot Ruveröd.

Från väg 108 mellan Spången och Hyllstofta vrider man av mot Värgapet österut. Kör ca 1 km, du ser Östra Sorrödssjön på vänster sida och efter ytterligare ca 500 meter kör du över Ybbarpsån och vrider omedelbart till höger efter ån. Du är nu framme vid Ruveröds kvarn. Parkera bilen här och gå tillbaka över bron och gå till vänster och följ skogsvägen rakt fram (OBS ej längs ån) och följ markerad väg ett par hundra meter. Sväng höger upp för en stig som tar dig till en bokbevuxen höjd. Fortsätt markerad led ned till en spång som går över ett våtområde. Stigen passerar tätt skog innan du kommer fram till stigen som går upp till höger mot Juskushall och en skyltad stig går till vänster mot Räfshalen.

GPS-koordinater
RT90:  X: 6220200, Y: 1344480
WGS84:  Lat N 56° 5′ 5″ Lon E 13° 18′ 24″
Decimal:  56.0849, 13.3069

Upp

 

 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2017-09-19 av Inger Persson och Bengt Hertzman