Vägen in i området sommaren 2021 Foto: Inger Persson

Om man från backen vid Färingtofta kyrka blickar ut över landskapet ser man en del rullstensåsar från den senaste istiden. Även norr om kyrkan har sådana funnits men dessa har försvunnit då man under många år tagit grus runt byn. 

Väster om Munkabroån finns ett större återställt grustag. Området är till stora delar tallplanterat men det finns även dammar, gläntor och torrängar vilket skapar förutsättningar för ett rikt djurliv. Delar av marken har förr varit odlingsmark. Munkabroån är en fortsättning på Klingstorpsbäcken och Guvarpsbäcken. För den som är intresserad av fåglar och insekter är platsen värd ett besök. Även den blomsterintresserade finner mycket att njuta av här. Här hade den bruna gräsfjärilen sitt sista kända fäste i Skåne tills för ett par decennier sedan. Längs Munkabroån finns fortfarande ett stråk av ganska orörd skog som kan vara spännande att göra upptäcktsfärder i.

Delar av dammen växer igen, foto från sommaren 2021. 

Djurliv

Grönvårtbitare Foto: Lars Bergendorf

Rådjur och vildsvin strövar igenom området och kring dammarna har du chans att varma vår- och sommardagar se snok, padda, vanlig groda och skogsödla. Fågellivet är rikt från småfåglar till rovfåglar. Till arter man ser regelbundet hör ormvråk, tornfalk, glada, korp, spillkråka och gröngöling. Bland skogens småfåglar finns svartmes, talltita och i de gamla träden vid ån har skogsduvan hittat bohål. Vissa år har trädlärkan häckat här i den glesa tallskogen.

Ängstrollsländor i parningsflykt Foto: Bengt Hertzman

Den omväxlande miljön med många småbiotoper samt rikedomen på blommor skapar förutsättningar för ett rikt insektsliv med fjärilar, blomflugor, långhorningar och gräshoppor.

Puktörneblåvinge i parning Foto: Bengt Hertzman

På sommaren flyger här drygt tjugotalet dagfjärilsarter, bland dem skogspärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, silverblåvinge och ljungblåvinge.

Ljungtorvblomfluga Foto:Lars Bergendorf

 

Fönsterblomfluga Foto: Lars Bergendorf

 

 

 

 

 

 

Kungsmynta och andra nektarrika är magneter för blomflugor och humlor. De senaste åren har tyvärr en viss igenplantering och igenväxning skett  så att gläntorna med kungsmynta har minskat i omfattning. Men det finns fortfarande ganska mycket örter för fjärilar, humlor och andra.

Bland arterna funna på platsen finns större getingfluga, gul solblomfluga, ljungtorvfluga, tistelbock, fyrbandad blombock, ljungvårtbitare, strandängsgräshoppa och mindre smaragdflickslända.

Växter

Styvfingerört Foto: Bengt Hertzman

Längs vägkanterna och i gläntorna är rikedomen på örterna stor och på under högsommaren blommar kungsmyntan. Andra växter är puktörne, ljung, sileshår, ögontröst, backvicker, backtimjan och styv fingerört. Under tallarna växer det på hösten rikligt med smörsopp.

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Munkabroån
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.05063, 13.36895


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-09-25 av Inger Persson och Bengt Hertzman