Vatten mellan skog och slättland

Foto: Bertil Hagberg

Sorrödssjöarna är de enda större sjöarna i Klippans kommun. I Västra Sorrödsjön häckar flera de fågelarter som man finner i slättsjöar. Vintertid när isen ligger tjock kan man se pimpelfiskare på Östra Sorrödsjön

Dialekt och ortsnamnsarkivet: ”Sjöarna vid Sorröd’. Sorröd betyder ’röjningen vid Sor’. Sor är nog en del av det ursprungliga sjönamnet. Det betyder ’sörja’ eller ’grums’och ingår också i ordet sörja. En av Sorrödssjöarna eller båda har alltså haft ett namn som beskrivit dem som grumsiga eller med dyig botten. Man kan också ha tagit fasta på att sjöarna låg intill sörjig eller sank mark.”

Östra Sorrödssjön

Novemberhöst Ö Sorrödssjön Foto: Bengt Hertzman

Sjön ligger i nivå med högsta kustlinjen och i ett område med isälvsavlagringar. Är en utpräglad slättsjö och Ybbarpsån har sitt utflöde här. Sjön har sänkts två gånger, första gången 1885 och andra gången 1928 och har ett maxdjup på ca 3,8 meter.

Ägretthäger Ö Sorrödssjön 2023 Foto: Bengt Hertzman

Vid östra sidan finns en del gamla betesmarker och ekdungar. Sjön omges i övrigt av granskog. Vid Ybbarpsåns utlopp finns en sumpskog av björk och al.

I en skogsglänta i närheten av Östra Sorrödssjön ser man två resta stenar som är ett gravfält från järnåldern.

Västra Sorrödssjön

Tranor Foto: Lars Nilsson

Sjön är en näringsrik slättsjö. På södra sidan längs sjön finns fuktängar och sumpskog och längs den norra en del betesmarker. Sjön har sänkts under 1800-talet och området kännetecknas av sandiga isälvavlagringar vilka fläckvis täcks av ett tunt lager torv.  Sjön är starkt påverkad av industriföroreningar.
Finns omfattande vasspartier och näckrosområden. På fuktängarna finns starr, blomvass, kaveldun och sälg. Björk och olikåldrig alskog finns i området.

Betesmarker med V Sorrödssjön i bakgrunden Foto: Bengt Hertzman

I området kan ses och höras trana, brun kärrhök, sothöna, skäggdopping, tofsvipa, enkelbeckasin och mindre hackspett. Gäss, änder och vadare rastar vid sjöns västra sida.

Artlista på fåglar i området

Rördrom Foto: Lars Nilsson

Västra Sorrödssjön 2021 Foto: Inger Persson

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Sorrödssjöarna
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater
Östra Sorrödssjön:
RT90: X: 6221084, Y: 1344024
WGS84: Lat N 56° 5′ 33″ Lon E 13° 17′ 56″
Decimal: 56.0927, 13.2991

Västra Sorrödssjön
RT90: X: 6217704, Y: 391764
WGS84: 56° 5′ 31,88″ 13° 15′ 37,12″
Decimal: 56.0921, 13.2603

Upp


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2023-11-19 av Inger Persson