Upplev vildmarkskänsla av norrländsk karaktär
Vandring på mossen Foto: Bengt Hertzman

Vandring på mossen Foto: Bengt Hertzman


Traneröds mosse är ett Natura 2000 område och naturreservat. Ligger högt uppe på Söderåsen, sydväst om Ljungbyhed. Största delen av mossen ligger i  Svalövs kommun men en mindre del breder ut sig i Klippans kommun. Mossen är en högmosse och en av få välbevarade högmossarna i Skåne. Området ger en vildmarkskänsla och här finns utsikter att få uppleva ett rikt fågelliv och chans att hitta tranbär och visa år också hjortron.

Historia
Växtliv och svampar
Djurliv
Vandring i området
Hitta hit
Vill du veta mer

Vy ut mot mossen Foto: Inger Persson

Historia

Syrefattigt vattnet har gett en mycket långsam nedbrytning som har byggt våtmarken till vad den är idag. Mossen är på sina ställen 25 m djup. Inlandsisen har påverkat och djupt under mossen finns rester av en issjö och dess sediment kvar. Sjön växte igen för cirka 5000 år sen. Torvmarken har genom igenväxning över den vattenfyllda sprickan i berggrunden utvecklats till ett kärr och vidare till dagens mosse.

Området är näringsfattigt och endast vad regnet för med sig ger näring. Flertalet vitmossor utgör den största biomassan och formar nya lager torv hela tiden. Det finns spår av äldre dikningar och täktverksamhet mestadels för husbehov men inga större ingrepps som påverkar dagens mosse och i vissa delar har inga ingrepp förekommit.

De flesta träden som växer här har kommit in på naturlig väg förutom granarna. Mossen ligger cirka 170 meter över havet. Våtmarken avvattnas genom Klövabäcken. På Traneröds mosse fanns fram till 1970-talet en känd lokal för orre och orren återkom under några år på 90-talet men är nu åter borta.

Foto: Inger Persson

Bokspinnare Foto: Inger Persson

2013 restaurerades Traneröds mosse. Sly och en del träd högs ner och den gamla spångade leden över mossen togs bort och ny mindre spång anlades. Delvis handikappvänlig och möjlighet finns att sitta ner och fika med utsikt ut över mossen. Läs mer om naturreservatet på Länsstyrelsens hemsida

Upp

Växtliv och svampar
Lingon Foto: Bengt Hertzman

Lingon Foto: Bengt Hertzman

Traneröds mosse är en av de mest orörda mossarna i Skåne även om viss torvtäkt har förekommit för några decennier sedan. Spåren läker nu sakta igen efter brytningen. Om man följer spången som börjar i närheten av parkeringen så kan man på nära håll få se flera av de typiska växterna som hör till en mosse. Tidigt på våren, redan i mars, börjar tuvullen blomma och framåt försommaren har den fått sina borst som bildar något som ser ut som bomullstussar. Då blommar också hjortron och den lilla vackra roslingen.

Hjortronblomma Foto: Bengt Hertzman

Hjortronblomma Foto: Bengt Hertzman

Men mosseplanet är uppbyggt av framför allt tuvbildande vitmossor, som Sphagnum magellanicum, den vackert röda Sphagnum rubellum och S. imbricatum. I höljorna dominerar exempelvis Sphagnum balticum, S. tenellum och S. cuspidatum.

Det är relativt få kärlväxter som klarar att växa på en mosse där nästan all näring kommer med regnvattnet. På Traneröds mosse finns torrare tuvor av ljung, kråkbär och klockljung. Den sistnämndas rosa blommor färgar mossen under högsommaren strax innnan den vanliga ljungen börjar blomma. Mellan tuvorna finns blöta eller vattenfyllda höljor där vitagen blommor på sommaren. Det finns också gott om tranbär i de blöta partierna.

Tranbärsblomma Foto: Bengt Hertzman

Tranbärsblomma Foto: Bengt Hertzman

Orkidén Korallrot finns på Traneröds mosse Foto: Bengt Hertzman

Orkidén Korallrot finns på Traneröds mosse Foto: Bengt Hertzman

Andra vanligt förekommande arter är tuvsäv och rundsileshår I sydost finns även enstaka förekomster av ullsäv och nära fastmarksholmen mitt ute på mossen finns ett område som domineras helt av ängsull. I sydöstra och södra delen av mossens kant växer även lilla orkidén korallrot, vilken är ovanlig i Skåne. Även myrlilja är rapporterad från den sydöstra delen av mossen.

I mossens kant, den så kallade laggen, finns andra växter som snarare hör hemma i fattiga och medelrika kärr. Bland dessa kan se kärrsilja, kabbeleka, kalla, bäcknate, kråkklöver och vattenklöver. Det finns några intressanta växter som tidigare setts i laggen nära vägen, såsom ängsstarr och den idag från Skåne nästan helt försvunna orkidén myggblomster. Det är dock länge sedan de sågs på Traneröds mosse.

Klockljung Foto: Bengt Hertzman

Klockljung Foto: Bengt Hertzman

Vattenklöver växer i laggen Foto: Bengt Hertzman

Vattenklöver växer i laggen Foto: Bengt Hertzman

De senaste åren har det mesta av tall- och björkskogen i mossens kant tagits bort eller glesats ut och detta kan naturligtvis påverka floran. Redan har antalet blommande hjortron ökat betydligt.

Svampfloran på själva mossen består till stor del av arter knutna till björk och tall.  Nämnas kan gulkremla, storkremla, björksoppar, tegelsopp, kärrsopp, fläcksopp och skogsriska. Kanske inget som den genomsnittliga matsvampsletaren stoppar i korgen men i kanterna kan det vara lönt att spana efter kantarell och trattkantarell. Självklart finns det också gott om intressanta icke ätliga svampar, t ex har grovticka och trollhand hittats.

Här växer kärrsopp o fläcksopp Foto: Bengt Hertzman

Här växer kärrsopp o fläcksopp Foto: Bengt Hertzman

Upp

Djurliv
Enkelbeckasin Foto: Lars Nilsson

Enkelbeckasin Foto: Lars Nilsson

För den som besöker Traneröd första gången kan området te sig lite öde, det krävs lite tid och tålamod för att få syn på djurlivet. Sant är att fågellivet var betydligt rikare för ett par – tre decennier sedan då här fanns orre och gott om ugglor. På våren kan man dock få se och höra skogsnäppans, enkelbeckasinens och morkullans spel och trastsången är intensiv med taltrast, koltrast och inte minst dubbeltrastens vemodiga sång som skapar stämning. Vissa år kan du höra pärlugglans spelläte po-po-po….   Häckning har skett.

Vårskymning på mossen Foto: Bengt Hertzman

Ute på mossen häckar buskskvätta, trädpip- och ängspiplärka. Trana häckar vissa år.

Korpen häckar i området Foto: Tommi Sandberg

Korpen häckar i området Foto: Tommi Sandberg

Korpens rop hörs nästan alltid och det är god chans att se spillkråka, större hackspett och nötskrika. Om man vandrar på spängerna eller skogsvägen och stigarna ner mot Lilla Klåveröd så finns möjlighet att stöta på talltita, tofsmes, stjärtmes, kungsfågel, nötskrika och större hackspett året om.

Varfågel Foto: Bengt Hertzman

Rovfåglarna brukar representeras av ormvråk, glada och sparvhök men chansen att se duvhök, havsörn och kungsörn är stor för den som är uppmärksam. Höst och vinter är varfågeln en ganska vanlig syn på mossen.

Sparvugglan är gäst ibland Foto: Tommi Sandberg

Sparvugglan är gäst ibland Foto: Tommi Sandberg

Har man tur så ropar en eller flera kattugglor i skymningen och vissa år är hornuggla och sparvuggla gäster.

Att möta en älg kring mossen är en fin upplevelse men chansen är större att möta rådjur, räv, ekorre, grävling och vildsvin.

Ekorre kan du ibland möta vid Traneröd Foto: Bengt Hertzman

Ekorre kan du ibland möta vid Traneröd Foto: Bengt Hertzman

När det gäller grod- och kräldjur så finns huggorm, snok. kopparödla, skogsödla,  vanlig groda  och vanlig padda i området. De insekter man lägger märke till är nog i första hand dagfjärilar och trollsländor. Tidigt på våren när blåbäret blommar så flyger en liten fjäril i stort antal bland blåbärsriset i mossens kant. Det är grönsnabbvingen. Den kan dock vara svår att få syn på när den sitter stilla. Samtidigt flyger även tosteblåvingen, citronfjärilen och påfågelögat vid Traneröds mosse.

Grönsnabbvinge Foto: Bengt Hertzman

Grönsnabbvinge Foto: Bengt Hertzman

Lite längre fram i maj så flyger en mörkt orange fjäril på mossen, den prydliga pärlemorfjärilen. Värdarten är främst tranbär. På sommaren kan man se ytterligare tre arter som trivs på mossar – starrgräsfjärilen och myrpärlemorfjärilen samt den violetta blåvingen. Den sistnämnda lever på rosling, tranbär och odon. Andra dagfjärilar som setts vid Traneröd är ljungblåvinge, vinbärsfuks, makaonfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril och sälgskimmerfjäril. Till dessa kan läggas skäckspinnare och ekspinnare.

Prydlig pärlemorfjäril Foto: Bengt Hertzman

Prydlig pärlemorfjäril Foto: Bengt Hertzman

Trollsländornas säsong börjar redan i slutet av april då guldtrollsländan kan ses på varma platser. Senare flyger fyrfläckad trollslända, brun mosaikslända, gulfläckig glanstrollslänsda och den i Skåne ganska sällsynta mindre glanstrollsländan har setts på mossen liksom vandrande ängstrollslända.

Mindre glanstrollslända som nyss krupit ur larvhuden Foto: Bengt Hertzman

Mindre glanstrollslända som nyss krupit ur larvhuden Foto: Bengt Hertzman

Fyrfläckad trollslända Foto: Bengt Hertzman

Fyrfläckad trollslända Foto: Bengt Hertzman

Det finns också de mindre flicksländorna, bland annat röd flickslända och flodflickslända. Självklart finns det många fler smådjur. Ett exempel är en av Sveriges största spindlar – kärrspindeln.

Kärrspindel Foto: Bengt Hertzman

Kärrspindel Foto: Bengt Hertzman

Upp

Vandring i området

Fågeltorn och rastmöjlighet Foto: Inger Persson

Vill du ströva runt längs mossen eller runt om i skogen finns en orienteringstavla uppsatt vid parkeringsplatsen som visar flera  markerade vandringsleder i olika längd.
Utmärkta leder finns också i Lila Klåveröd och Grindhus. Torrdass finns vid parkeringen.

Intill parkeringen finns ett fågeltorn som ger utsikt över området.

Upp

Läs sagan om Skövasnuan av Solveig Andreasson 

Så hittar du hit

Med bil kan du köra vägen mellan Ljungbyhed och Klåveröd  som skär rakt igenom naturreservatet. När du kommer högt upp på åsen står en skylt Naturreservat Tranerödsmosse och på höger sida, från Ljunbyhed, leder Sjöbovägen ner till parkeringen, cirka 300 meter.

Gör din egen vägbeskrivning till Traneröds mosse
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.0416, 13.1882

Närmaste busshållplats finns i Ljungbyhed. Med buss 518 som trafikerar Klippan-Stehag kan du nå reservatet genom att gå av vid Ljungbyhed busstation och promenera 5 km längs med vägen mot Klåveröd i sydvästlig riktning.

Upp

Allmän information

Mellan Traneröds mosse och Magleröd finns Skånes högsta punkt 212,2 meter över havet, men trots höjden finns ingen utsikt härifrån. Vid Höjehall öster om Stenestad erbjuds en fin utsikt.
Vandringsleden ”Från ås till ås” passerar över åsen.

Traneröds mosse är en del av ett naturreservat som också innefattar Grindhus och Lilla Klåveröd.


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-12-18 av Inger Persson och Bengt Hertzman