Gammalt torp med vackra odlingsmarker
Lilla Klåveröd Foto: Bengt Hertzman

Fäladsmarken på Lilla Klåveröd Foto: Bengt Hertzman

Ortnamn
Historia
Flora
Djurliv
Hitta hit
Bra att veta

Kulturlandskap som ingår i samma naturreservat som Traneröds mosse och Grindhus med markerade strövstigar från parkeringen vid Traneröds mosse.

Ortnamn

Förleden är troligen kompositionsform av klove (klyfta, öppning). På några ställen kring Klåveröds by finns djupa raviner. Skulle också kunna ha att göra med klev (brant bergvägg, stup) som troligen går i igen i namnet Klöva Hallar inte så långt från Klåveröd. Slutleden i ordet, -röd är röjning i skog.

Upp

Historia
Gården Lilla Klåveröd innan ombyggnationen Foto: Bengt Hertzman

Gården Lilla Klåveröd innan ombyggnationen Foto: Bengt Hertzman

Beläget på Söderåsen nära Traneröds mosse är Lilla Klåveröd ett fint exempel på alla de torp och småjordbruk som fanns i trakten fram till mitten av 1900-talet. Kallades innan 1866 Stenbrohuset. Det var ett gammalt torp som lydde under den stora gården Klåveröd nr 1. Klåveröd 1 och 2 tillhörde i början av 1500-talet Herrevadskloster liksom större delen av trakten. Under mitten av 1500-talet efter reformationen när Otto Brahe härskade på Knutstorp och svågern Sten Bille på Herrevad förekom säkert en del trafik mellan de båda slotten och kortaste vägen gick genom Knutstorp.

Kvarndammen vintertid Foto: Bengt Hertzman

Lilla Klåveröd friköptes 1866 men innan dess skulle brukaren som arrende för torpet hålla en piga och en dräng på Klåveröd 1 och även göra körslor. En mindre kvarn anlades för husbehovsmalning och än idag kan kvarnrännan ses strax ovanför mölledammen.

Kvarndammen Foto: Bengt Hertzman

Kvarndammen Foto: Bengt Hertzman

Vid köpet 1866 bestod egendomen av drygt 7 tunnland åker, drygt 26 tunnland äng och cirka 20 tunnland skog. Detta var svåra tider med en stor befolkningsökning och även kring Klåveröd odlades ny mark upp och ett antal torp växte upp på de magra markerna. 1877 var två män och en kvinna skrivna på fastigheten. 1911 var arealen 27,5 hektar varav 7 hektar var åker. 1921-27 ägdes Lilla Klåveröd av handlare Oskar Nilsson i Ljungbyhed. Gården brukades till början av 1970-talet och den siste som var bofast på egendomen hette Karl Erik Helge Eriksson som avled 1980. Idag ingår markerna i naturreservatet Traneröds mosse.

Lilla Klåveröd på 1970-talet Foto: Bengt Hertzman

Lilla Klåveröd på 1970-talet Foto: Bengt Hertzman

Runt Lilla Klåveröd har det mesta av de gamla öppna bärrika fäladsmarkerna för länge sedan förvandlats till skogsplanteringar och nu återstår endast de öppna markerna i reservatet. De flesta av torpen från slutet av 1800-talet som blev egna gårdar har gången oftast varit, först nybyggarna och efter dem högst en brukare till. Sedan lades gården ner eller blev fritidshus. Idag är gården nyrenoverad.

Lilla Klåveröd 2021 Foto: Bengt Hertzman

Lilla Klåveröds historia är som nämnts dock lite längre än så men livet här har varit hårt, man var tvungen att vara mångsysslare för att kunna överleva.

Upp

Flora

Svinrot Foto: Bengt Hertzman

Markerna kring gården har en rik och omväxlande flora. Detta beror på de skiftande biotoperna med naturbetesmark/ljunghed, björkhagar, kärrängar och kvarndamm och bokskog. I kanten rinner Klövabäcken som föds bara en lite stycke härifrån, i kanten av Traneröds mosse. De gamla åkrarna är idag gräsmarker som dock är starkt påverkade av gödsling. Det finns också ett bestånd med äldre hasselbuskar.

Landskapsvårdare Lilla Klåveröd 2021 Foto: Bengt Hertzman

På den ogödslade ljungbevuxna betesmarken finns flera idag sällsynta eller mindre vanliga örter som sommarfibbla, svinrot, blåsuga, ängshavre och jungfrulin. Även vanligare arter såsom gråfibbla, blodrot, luddhavre, ärenpris, grönvit nattviol och gökärt. I kanten ner mot bäcken har den ovanliga ormbunken kambräken setts. I de fuktigare markerna och på kärrängen finns olika sorters starr samt strätta, videört, fackelblomster, gökblomster, Jungfru Marie Nycklar, bäckbräsma och kärrbräsma. I den hedartade skogen finns vitsippa, skogsstjärna och ekorrbär och örnbräken.

Svampfloran är rik med flera ovanliga arter. Bland de arter som hittats kan nämnas dystersopp, bittersopp, blodsopp, scharlakansröd vaxskivling, honungsvaxskivling, rysslädervaxskivling, kantkremla, brunviolett kremla och vanlig kantarell.

Upp

Djurliv

Lilla Klåveröd är omgivet av bokskogar, granskogar och sumpskog som gränsar till Traneröds mosse och detta gör att fågellivet är rikt. Att tillbringa en vårkväll här när morkullan drar medan taltrastar, koltrastar och rödhakar sjunger från skogens djup i skymningen är väldigt stämningsfullt. Ofta hör man tranor ropa från mossen eller från kärren medan skogssnäppan spelar. Kattuggla finns i området och vissa år hör man pärlugglan ropa i närheten. Andra fåglar som hör till trakten är dubbeltrasten som trivs på dessa inägor i skogen och nötskrikan. Dess sällsynta släkting nötkråkan har häckat i omgivningarna. Kombinationen hassel och gran passar den bra.

Nötskrika Foto: Bengt Hertzman

Skogsmesar som stjärtmes, svartmes, talltita och entita finns året om och korpen ropar över skogarna. Större hackspett och spillkråka har man god chans att se och i dammen brukar finnas knipa och sångsvan. Här häckar också skogssnäppa. Under ljusa sommarnätter hör man nattskärrans spinnande läte från hyggena och mossen.

Stjärtmesen kan du se kring Lilla Klåveröd Foto: Bengt Hertzman

Älg, rådjur, vildsvin, räv och grävling rör sig i omgivningarna. Huggormen trivs bra i odlingsrösen och gärdsgårdar och kopparödlan visar sig ibland. I dammen spelar vanlig groda och padda om våren.

Fjärilsfaunan är rik och till de arter som setts på senare år hör sorgmantel, vinbärsfuks, hagtornsfjäril, grönsnabbvinge, tosteblåvinge, brunfläckig pärlemorfjäril och älggräspärlemorfjäril.

Tosteblåvinge, hona Foto: Bengt Hertzman

Kring dammen och kärren man få se trollsländor som mindre smaragdflickslända, röd flickslända, brun mosaikslända och höstmosaikslända.

Röd flickslända Foto: Bengt Hertzman

Upp

Hitta hit
Gör din egen vägbeskrivning till Lilla Klåveröd
Var vill du börja din resa:

GPS-koordinater: 56.0441, 13.1827

Upp

Bra att veta

Lilla Klåveröd ingår i ett naturreservat tillsammans med Traneröds mosse och Grindhus. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

För att vandra till Lilla Klåveröd utgår man från parkeringen vid Traneröds mosse och följer skogsvägen rakt fram till denna tar slut efter cirka 800 meter och fortsätter sedan på en stig genom skogen som efter cirka ytterligare 500 meter mynnar ut på en skogsväg vid kvarndammen intill Lilla Klåveröd. Där svänger man höger och når snart området. Man kan också följa markerad vandringsled till höger innan skogsvägen tar slut och nå Lilla Klåveröd från andra sidan via leden som går i kanten av Traneröds mosse.

Sommartid går det betesdjur  i hagarna.  Ta då hänsyn till dessa vid ditt besök och håll eventuell hund kopplad.


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2022-02-09 av Bengt Hertzman